大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "眞實教" : Including related character : 眞実教 真實教 真実教 真實教 真実教 真實教 真実教 眞實敎 眞実敎 真實敎 真実敎 真實敎 真実敎 真實敎 真実敎

80 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0098a13 - 0098b05: 純大苦聚滅諸比丘此是眞實教法顯現斷生死流乃至其人悉善顯現如是眞實教法顯現斷生死流足令善男子正信出家方便修習 [show] (2 hits)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0352a08 - 0354a25: 染時末亦隨盡如此止息眞實教誨如是縛染俄然散壞暗慢止息如來覆蔭如天普蓋隨順止息智之力用無邊之功如王安住云何行 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0366a11 - 0369c14: 三乘規義如王廣大無倒眞實教誨正理智解趣求名不可得心法本寂慧解相應無倒清淨意地了知如如之行諸法勝義本智親得根 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0373b29 - 0377a28: 聞持寂靜和合鈍染止息眞實教誨暗慢悉除調伏楚毒勝義無倒悲愍發生善妙聲相意地希欲大有情義彼彼發趣荷負邊際不壞勝 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1073a10 - 1073b19: 供養精勤修學是爲如來眞實教誡爾時佛告阿難陀言汝於如來有愛敬不阿難陀曰如是世尊如是善逝我於佛所實有愛敬如來自 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0425a12 - 0425a12:   隨順諸佛眞實教 法非一相亦不多   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0780b09 - 0781c18: 一切佛刹諸大菩薩悉放眞實教智光明而來照此嵐毘尼林又令十方一切佛刹諸大菩薩放一切佛自在下生出家成道大智光明而 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0539a10 - 0539a21: 爾時波斯匿王親聞如來眞實教誨捨所憍慢合掌慇懃瞻仰善順而説偈言 [show] (1 hit)
大方廣三戒經 (No. 0311) 0694b15 - 0696a24: 邪見若邪見者聞於是等眞實教誨則生瞋恚何以故迦葉有我相者則起瞋恚迦葉若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞是等法若起瞋恚 [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0006c14 - 0006c14:   此法非爲眞實教 虚受勤勞求出離   [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0376b09 - 0376c17: 除諸結使汝諸比丘今當眞實教勅汝等我今現在大衆和合如來法性眞實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使十力慧日既 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0616a08 - 0616b16: 除諸結使汝諸比丘今當眞實教勅汝等我今現在大衆和合如來法性眞實不倒是故汝等應當精進攝心勇猛摧諸結使十力慧日既 [show] (1 hit)
佛説大方等頂王經 (No. 0477) 0590c26 - 0590c26:   斯則眞實教 佛所宣深妙   [show] (1 hit)
諸佛境界攝眞實經 (No. 0868) 0282c07 - 0282c21: 名爲三摩耶法謂大瑜伽眞實教王云何名爲破三摩耶謂有凡夫唯有能受不能修行若求法人未受五種灌頂法者不應與授此瑜伽 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽十八會指歸 (No. 0869) 0287a07 - 0287a20: 金剛薩埵唯願説三昧耶眞實教法我等先已受訖唯願金剛薩埵爲諸菩薩既授請已説普賢菩薩十七字眞言説適悦不空曼荼羅具 [show] (1 hit)
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885) 0500c05 - 0500c05:  如是諸大明 祕密眞實教   [show] (1 hit)
佛説無二平等最上瑜伽大教王經 (No. 0887) 0527a06 - 0527a07: 如來復説一切如來一切眞實教持念法 [show] (1 hit)
加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼記 (No. 0974C) 0386c29 - 0387b10: 吝惜乃命弟子出篋取至眞實教傳受將歸勘舊所持波利本方知文句脱略便依 [show] (1 hit)
成就妙法蓮華經王瑜伽觀智儀軌 (No. 1000) 0594a11 - 0594a11: 菩薩而開示 甚深最勝眞實教   [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 (No. 1209) 0039c26 - 0039c26:   眞實教王中 金剛界自在   [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0866c22 - 0867c29: 放逸後置憂悔此即是我眞實教誡如是世尊爲諸苾芻説思惟事令棄憒閙時有苾芻得世俗通者便往妙高山而修靜慮佛告諸苾芻 [show] (1 hit)
攝大乘論釋 (No. 1595) 0264c22 - 0265a16: 修行大乘故 釋曰此明眞實教力乘有人法人有大乘人有小乘人法有方便乘法有正乘法轉方便乘修治正乘故名救濟乘摩訶般 [show] (1 hit)
一百五十讃佛頌 (No. 1680) 0760b24 - 0760b24:   世雄眞實教 邪宗聞悉驚   [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0499a06 - 0511b06: 晩得授記晩生歡喜既是眞實教者菩薩早習大乘早聞大乘早得授記早生歡喜 [show] (5 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0542b20 - 0557c09: 後之二教並是大乘即是眞實教但籍眞實教悟入一乘故以眞實教爲入法華之 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0062b15 - 0070b12: 之且分爲二一方便教二眞實教故法華云開方便門示眞實相亦即半滿又方便即隨他意語眞實即隨自意語又方便是三乘眞實是 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0256b27 - 0265a11: 除諸結使汝諸比丘今當眞實教勅汝等我今現在大衆和合如來法性眞實不倒 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0447c06 - 0456a09: 可知遠公云滿足修者即眞實教道眞心之體隨順集起法界行徳故云滿足修下釋論中云眞徳之中教行滿也觀修者即眞實證道眞 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0077a01 - 0090c29: 増上慢心故説大乘法華眞實教令諸衆生捨本所執攝取慈悲波若方便四攝已 [show] (1 hit)
無量壽經義疏 (No. 1745) 0092a22 - 0104b15: 惠以眞利證法益物理是眞實教人名利三無量億下明佛難値先法後喩四今所問下約對三明問有益今問多益總明有益開化一切 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.