大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "看病" : Including related character :

464 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..16 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0007) 0197c06 - 0198c26: 病若有施主施於病人及看病者斯則名爲滿足大施時弗迦娑聞佛此語歡喜踊躍即以一張置佛足下又持一張至阿難所長跪白 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0259c06 - 0260a16: 疾病困篤尊者富隣尼爲看病人供給供養時尊者婆耆舍語尊者富隣尼言汝往詣世尊所持我語白世尊言尊者婆耆舍稽首世尊 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0333a03 - 0333a11: 疾病委篤尊者婆耆舍爲看病人瞻視供養彼尊者尼拘律想以疾病故遂般涅槃時尊者婆耆舍作是念我和上爲有餘涅槃無餘涅 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0347b14 - 0348b01: 當給汝如法湯藥汝若無看病人我當看汝必令適意非不適意闡陀答言我有供養那羅聚落諸婆羅門長者悉見看視衣被飮食臥 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0569b29 - 0569c12: 視病者則爲瞻視我已有看病者則爲看我已所以然者我今躬欲看視疾病諸比丘我不見一人於諸天世間沙門婆羅門施中最上 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0766b22 - 0767b20: 弟子者當於衆中差次使看病人所以然者離此已更不見所爲之處福勝視病之人者其瞻病者瞻我無異爾時世尊便説斯偈 [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0295a18 - 0295a18:     譬如醫占病 看病腹鞕軟     [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0400b04 - 0402a04: 給足湯藥隨病飮食二者看病比丘亦給其食三者遠來比丘先供養之四者遠 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0456a04 - 0456b14: 遠來之人遠去之人病人看病者諸比丘白佛言如來世尊甚奇甚特於父母所 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0543a29 - 0543c01: 樂説受持讀誦宣説樂説看病修餘福業樂説色樂説受想行識樂説眼處樂説耳鼻舌身意處樂説色處樂説聲香味觸法處樂説眼 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0596a13 - 0598a27: 樂説受持讀誦功徳樂説看病修餘福業樂説念住乃至道支樂説一切靜慮解脱等持等至樂説内空乃至無上正等菩提當知皆是 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0679b21 - 0680b03: 者道行之者三者病人及看病者四者説正法人五者詣他國者復有五種一者法施二者食施三者居住四者燈明五者香花廣博復 [show] (1 hit)
大方廣十輪經 (No. 0410) 0717a13 - 0717b13: 見而爲現相若有病人及看病者瞻視羸劣無有能救一切怖畏乃至應死悉以方便救令解脱常行四攝成就衆生住於大乘若聲聞 [show] (1 hit)
佛説藥師如來本願經 (No. 0449) 0404a24 - 0404b07: 生得病非重然無醫藥及看病人或復醫人療治失所非時而死是爲初横第二横者王法所殺第三横者遊獵放逸婬醉無度爲諸非 [show] (1 hit)
藥師琉璃光如來本願功徳經 (No. 0450) 0407c28 - 0408a18: 情得病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫授以非藥實不應死而便横死又信 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0416a14 - 0416b04: 情得病雖輕然無醫藥及看病者設復遇醫不授其藥實不應死而便横死又信 [show] (1 hit)
禪法要解 (No. 0616) 0293b23 - 0297a11: 相知病因縁知除病藥得看病人隨意所須不久當差行者如是知實苦相知苦因縁知苦盡道知得善師同學如是不久得安隱寂滅 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0037c13 - 0039a08: 思惟不應多取敷具醫藥看病飮食資具因縁彼如是人而便多取敷具醫藥隨 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0143b17 - 0144a24: 稱時而施若施阿羅漢若看病人若父母若阿那含若斯陀含若須陀洹若起滅定若道行人行慈悲心歡喜捨與於怖畏者施其壽命 [show] (1 hit)
佛説無常經 (No. 0801) 0746b09 - 0747a14: 老死苦空等觀若臨命終看病餘人但爲稱佛聲聲莫絶然稱佛名隨病者心稱其名號勿稱餘佛恐病者心而生疑惑然彼病人命漸 [show] (1 hit)
佛説尊那經 (No. 0845) 0932c24 - 0932c29: 心於病苦者能行布施及看病者亦行布施尊那此是第六無盡功徳有大果報乃至名聞普遍甚深廣大若善男子善女人發至誠心 [show] (1 hit)
陀羅尼集經 (No. 0901) 0856b11 - 0856b15: 病即誦此呪若留使者遣看病者亦誦此呪若用軍茶利法治病之時即遣使者看其病人若軍茶利住使者得去若軍茶利去使者即 [show] (1 hit)
受五戒八戒文 (No. 0916) 0942a17 - 0942a25: 薩於我等輩生憐愍心如看病人救護我故惟願三寶弘誓願力不思議力於眞性内起無縁慈於今日時受我等請 [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼眞言 (No. 0974E) 0395a06 - 0395a11: 當於病人床前端坐正念看病人面心不捨病人面部其病即著如心有捨其鬼還來常須用心觀想若人市賣不集所求不稱意者常 [show] (1 hit)
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼經 (No. 1181) 0780b12 - 0780c26: 拳即自努目陰誦此呪而看病者所患即除若人患一切鬼病以呪呪右手一百 [show] (1 hit)
大威徳陀羅尼經 (No. 1341) 0812a10 - 0815b21: 立恐食不消而致病患命看病者令得將息或能自起與食令足能作語言若能 [show] (1 hit)
龍樹五明論 (No. 1420) 0959a03 - 0959a16: 難色病人大吉 前並是看病印辨色祕之物傳人別用印時日印符子細後時別録 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0032b08 - 0033a13: 衞城諸比丘隨病食又言看病人若乞食則有所廢願聽諸比丘受看病人食我亦盡命供給舍衞城看病人食又言客來比丘行路疲 [show] (3 hits)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0033a18 - 0033b04: 水浴衣受隨病藥隨病食看病人食客比丘食遠行比丘食及粥時諸比丘作是念佛聽我等畜雨浴衣便常乞畜不受持不施人不淨 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0052a16 - 0052c23: 頗有人能食此食不答言看病比丘爲請此食而其自食初不充足欲噉此殘食 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.