大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "甚深法忍" : Including related character :

47 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

悲華經 (No. 0157) 0227c24 - 0229c02: 波羅蜜善男子諸大菩薩甚深法忍微妙總持解脱三昧我於爾時悉未得之唯除二身有漏五通我於爾時作此大事令無量無邊阿僧祇 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0229c04 - 0233c07: 數菩薩摩訶薩得諸三昧甚深法忍悉從如來身毛孔出心大驚怪歎未曾有即於佛前頭面著地爲佛作禮起已忽然各還十方本佛世界 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0083b08 - 0083b14: 身爲佛敷法座此菩薩是甚深法忍器是見第八地初相若夢樂説是説初地若非樂説是説第二地若忍樂説是説第三地若無辯説是説 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0085a03 - 0085a13: 供養三寶第四地應勤修甚深法忍第五地復次金剛摧菩薩若夢中自見裸形當知自無業障當知見初地若城中自見裸形是見第二地 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0162a15 - 0162c06: 衆生善説法要亦令證得甚深法忍於一刹那了一切行是一切行各各復有無邊行相皆能了知佛言文殊師利有三昧名無邊離垢若菩 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0576c02 - 0577a25: 意天子言天子汝今已得甚深法忍又能具足無礙辯才今當與我詣世尊所對論如是深妙義乎時善住意天子報文殊師利言大士我如 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0590b11 - 0590c07: 世尊稱讃此等已得無礙甚深法忍已曾供養無量百千億那由他諸佛世尊於諸佛法巧分別知能説如是眞實之法於諸如來等念恭敬 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0591c16 - 0592a05: 供養一切諸佛亦爲已得甚深法忍若有衆生聞此經典不驚不怖不退不沒深心愛樂當知是人不經二乘善根中來 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0648c09 - 0649b07: 慈力七者隨順法忍八者甚深法忍九者廣大勝忍十者破無明暗是爲十善男子菩薩行精進波羅蜜以十法爲首一者隨諸衆生所作而 [show] (1 hit)
佛説護國尊者所問大乘經 (No. 0321) 0003c17 - 0003c22: 貪利養亦無所求四者於甚深法忍具足成就如是四法明了修習復説頌曰 [show] (1 hit)
得無垢女經 (No. 0339) 0103c02 - 0103c02:    能如説而行 知甚深法忍     [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0116a18 - 0116a28: 此處聞如來法以身證知甚深法忍爾時文殊師利童子念已即入普光離垢莊嚴三昧入三昧已放大光明遍照十方不可計數阿僧祇耶 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0131c27 - 0132a26: 殘業是故心熱不能獲得甚深法忍不能證入亦不存心依我分別心憶彼罪不能捨離是故不得甚深法忍爾時世尊知彼菩薩心可開曉 [show] (2 hits)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0270b16 - 0271a17: 其光心以法縁一切皆得甚深法忍住不退轉至成佛道六根清徹無諸惱患阿難若 [show] (1 hit)
佛説大阿彌陀經 (No. 0364) 0333c24 - 0334a17: 遠離貪等煩惱之病皆得甚深法忍住不退轉地彼刹諸天人世人見此樹者得三法忍一者音響忍二者柔順忍三者無生法忍如是樹木 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0875c29 - 0877a08: 已作具足十地已得記別甚深法忍一切色像悉能化現於諸方面隨意所欲爲如來應供等正覺如是功徳皆悉具足名阿羅漢是爲四種 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0839b06 - 0839c19: 一生補處者又除彼成就甚深法忍諸菩薩摩訶薩又除得海徳三昧諸菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0587b08 - 0587c08: 菩薩爲自毀傷不能獲得甚深法忍何等爲四一者初聞昔所未聞甚深經典驚怖疑惑不生隨喜二者聞已誹謗輕毀言是經典我昔未聞 [show] (2 hits)
大樹緊那羅王所問經 (No. 0625) 0372b11 - 0373c26: 勝妙神通之力復能演説甚深法忍世尊緊那羅王於幾佛所種諸善根有如是辯佛言善男子假使能數恒河沙等世界星宿不能數是緊 [show] (1 hit)
證契大乘經 (No. 0674) 0653c13 - 0653c17: 大城毘毘産主即得無我甚深法忍其餘部屬有得忍者或有發菩提心者有得順忍者有見諦者毘毘産主於佛法僧獲無疑信作如是念 [show] (1 hit)
大乘修行菩薩行門諸經要集 (No. 0847) 0954a21 - 0954a28: 修習大乘行已是等通達甚深法忍 [show] (1 hit)
大乘修行菩薩行門諸經要集 (No. 0847) 0962c08 - 0962c12: 住寂阿蘭若行二者悟入甚深法忍三者不樂名聞利養四者能捨所愛之物乃至身命菩薩成就如是四法得此陀羅尼 [show] (1 hit)
一字奇特佛頂經 (No. 0953) 0301a10 - 0301b10: 就疾證無上正等菩提得甚深法忍佛告寂靜慧菩薩摩訶薩有四法成就疾證無上正等菩提得甚深法忍何者四法入縁生法智入無衆 [show] (2 hits)
寶悉地成佛陀羅尼經 (No. 0962) 0335b08 - 0335b11: 法時一切大衆證得無生甚深法忍并證如意寶珠光明三昧同等無有次位差別猶如乳水爾時金剛手菩薩以伽陀讃曰 [show] (1 hit)
大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1005A) 0628a22 - 0628a28: 荼羅入一切如來法性證甚深法忍往詣菩提場獲得如是等勝上功徳乃至獲得不退轉證無上正等菩提 [show] (1 hit)
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1006) 0644a21 - 0644a25: 成就得入如來三摩地悟甚深法忍登佛道場成等正覺 [show] (1 hit)
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1006) 0651c08 - 0651c13: 成就得入如來三摩地悟甚深法忍登佛道場當成正覺 [show] (1 hit)
出生無邊門陀羅尼經 (No. 1009) 0676a29 - 0676b20: 報善巧無爲陀羅尼門入甚深法忍陀羅尼門時舍利弗如是義理如前所説決定思惟廣爲世尊宣説唯願世尊所説義理法要於諸菩薩 [show] (1 hit)
佛説出生無量門持經 (No. 1012) 0682b13 - 0683a25: 一曰出生無量門持二曰甚深法忍持三曰善於衆生諸根持四曰善於衆生因果持尊者舍利弗思惟是菩薩清淨無量慧地欲令佛説即 [show] (1 hit)
無量門破魔陀羅尼經 (No. 1014) 0690a17 - 0690a23: 修習阿蘭若行二者於彼甚深法忍堪任奉持三者不著利養名譽四者棄於一切所愛染著之處悉皆能捨乃至身命況餘財物舍利弗菩 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.