大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "狂言" : Including related character :

89 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

六度集經 (No. 0152) 0030b29 - 0032a02: 子願王曰古來未聞無設狂言自招耻也妖蠱處内佞臣巧辭遂立二嫡分民正治大王崩位立兩國民隨所悦仁凶分流仁即奉兄兇 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0742a02 - 0742a21: 默住低頭思惟或時忽驚狂言漫語彼之我夫今何方去彼我聖主今何處停使我孤煢獨居宮内棄我捐我捨背我行我從今日不得 [show] (1 hit)
佛所行讃 (No. 0192) 0015c21 - 0015c21: 言已心迷亂 或哭或狂言   [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0463a23 - 0463a23: 事而罵辱 彼自欺誑如狂言   [show] (1 hit)
雜讐喩經 (No. 0207) 0526b20 - 0526c10: 一相無相者必謂大聖爲狂言也是故如來隨順衆生現説諸法是善是惡是有爲是無爲也 [show] (1 hit)
雜讐喩經 (No. 0207) 0528c11 - 0528c28: 道者皆謂上座老故出此狂言耳上座答曰其事實爾非狂言也衆人問言此人種福云何得罪上座答曰汝等識其一未識其二此人 [show] (2 hits)
大寶積經 (No. 0310) 0004a22 - 0006b11: 者則彼彼如來皆説安住狂言馳騁者何故名住狂言馳騁者謂増作意若増作意則有貢高若有貢高則有言説若有言説則便増説 [show] (2 hits)
佛説華手經 (No. 0657) 0177a26 - 0179c24: 時諸眷屬罵言禿人勿爲狂言汝則非復是魔天王今更有王在此宮殿失念聞 [show] (1 hit)
金光明經 (No. 0663) 0358b02 - 0359b01: 羸病連年累月眠中唱痛狂言或語並是衆生執注文案一定方始命斷一切衆罪懺悔皆滅唯有殺生懺悔不除爲有怨家專心訟對 [show] (1 hit)
大乘入楞伽經 (No. 0672) 0639c13 - 0639c13:   是外道狂言 智者不應説   [show] (1 hit)
諸法集要經 (No. 0728) 0481a02 - 0481a02:   口出於狂言 瞪目無定往   [show] (1 hit)
摩訶吠室囉末那野提婆喝囉闍陀羅尼儀軌 (No. 1246) 0224a01 - 0224a02: 若人卒患鬼氣狂言癲走者呪水三七遍令其服即得差 [show] (1 hit)
北方毘沙門天王隨軍護法眞言 (No. 1248) 0225c09 - 0226c21: 之即愈 若人卒被鬼著狂言荒語呪水令服之 若患心病呪黄土塗之 若 [show] (1 hit)
毘沙門儀軌 (No. 1249) 0229b19 - 0229c14: 令打病人即差 又法患狂言鬼語呪水令服之即差 又法若患心痛呪黄土塗之 若患一切鬼病者呪石榴杖百八遍打病人即 [show] (1 hit)
四分律 (No. 1428) 0961b11 - 0965b08: 忍汝不能忍我勝汝汝但狂言共汝論議我今得勝能問便問除斷如是一切諍 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0314c18 - 0315b04: 康莊之所或臥或起口出狂言而爲歌曰 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0315b07 - 0315b28: 王家設會充歡喜團人謂狂言不以爲意以草裹糞於憍閃毘路挂在樹枝象尿瓨盛負持而出門人見問答曰王家設會用作飮漿人 [show] (1 hit)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0646a15 - 0646c26: 法退善法掉嚴身險耐恥狂言不記外念隨憂喜自高毀他不敬不自卑不實敬難滿難養窳惰懈怠中退後善欲勤苦勤貪貪勤纒惱 [show] (1 hit)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0648c26 - 0649c23: 不問妄説是名耐恥何謂狂言若縱語不攝是名狂言何謂不記若失念善是名 [show] (2 hits)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0687c04 - 0688a27: 逼憂箭入心若追憶啼哭狂言口教法因是名悲因云何苦因若身不忍受苦眼觸苦受耳鼻舌身觸苦受法因是名苦因云何惱因若 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0066b03 - 0067a22: 不記識故誰當採録愚類狂言故對彼宗廣諍應止此三災頂爲在何處第二靜 [show] (1 hit)
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法經 (No. 1690) 0787a19 - 0787b19: 無有智慧我之下賤作斯狂言如是狂言聽我懺悔尊者言我於今者以忍出家 [show] (2 hits)
肇論 (No. 1858) 0153a08 - 0153b18: 所得爲試罔象其懷寄之狂言耳豈曰聖心而可辨哉試論之曰放光云般若無所有相無生滅相道行云般若無所知無所見此辨智 [show] (1 hit)
肇論 (No. 1858) 0153c15 - 0154a04: 言而未嘗言也今試爲子狂言辨之夫聖心者微妙無相不可爲有用之彌勤不可爲無不可爲無故聖智存焉不可爲有故名教絶焉 [show] (1 hit)
肇論 (No. 1858) 0155b23 - 0157a11: 云云不已竟何所辨聊以狂言不詶來旨耳疏云稱聖心冥寂理極同無雖處有名之中而遠與無名同斯理之玄固常彌昧者以此爲 [show] (1 hit)
肇論疏 (No. 1859) 0177a16 - 0177a29: 懷抱罔像然似如有解寄狂言以説之也而言罔像者莊子外篇北遊章云黄帝遊赤水之北登乎崑崙之丘南望而遺其玄珠使智索 [show] (1 hit)
肇論疏 (No. 1859) 0179x04 - 0179x04:  Footnote  佛亦無所説也今試爲于狂言辨之下第二正答難也夫聖心者下辨聖心有無之相也無相者無相貌也彌懃者精進也不可爲無故 [show] (1 hit)
肇論疏 (No. 1859) 0184b11 - 0186b02: 多言無所論*辨也聊以狂言者妄言也 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0213c27 - 0214a16: 所得爲試罔象其懷寄之狂言爾豈曰聖心而可辯哉試論之曰 聖智爲般若之體 離諸分別故云幽微無相故非義象可思無名 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0216c21 - 0216c24: 言而未嘗言也今試爲子狂言辨之 大方便佛報恩經初卷云法無言説如來以妙方便能以無名相法作名相説 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.