大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "無斈位" : Including related character : 無學位

472 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..16 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0570c10 - 0571c24: 事若彼聲聞弟子所有學無學位無漏善根若諸如來應正等覺所成戒蘊定蘊慧蘊解脱蘊解脱智見蘊及爲利樂一切有情大慈大悲 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0791c29 - 0794a16: 位一切有漏無漏善根若無學位無漏善根若佛世尊戒蘊定蘊慧蘊解脱蘊解脱智見蘊若爲利樂一切有情大慈大悲大喜大捨若餘 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0271a23 - 0273a07: 生一切衆生聲聞獨覺學無學位及諸菩薩智慧之寶何等爲四所謂無染著巧方便大智慧寶善分別有爲無爲法大智慧寶分別説無 [show] (1 hit)
根本薩婆多部律攝 (No. 1458) 0605b01 - 0605b11: 果唯此學人處在居家非無學位學家羯磨者謂衆共許作法成就先不受請者雖得羯磨受請非犯若非二五羹菜等類自手受取及得 [show] (1 hit)
佛地經論 (No. 1530) 0298c13 - 0300a11: 故名善清淨如實義者住無學位迴向大乘自分戒淨修菩薩戒故名善淨趣求法 [show] (3 hits)
佛地經論 (No. 1530) 0312a13 - 0312c05: 槃決定種性聲聞獨覺住無學位樂寂滅故發業潤生諸煩惱障永滅除故先業煩惱所感身心任運滅已更不受生無所依故一切有漏 [show] (3 hits)
佛地經論 (No. 1530) 0322c27 - 0324a12: 心中二乘無學亦現行故無學位中無有不善有覆無記此就二乘名爲無覆若望菩薩是染汚故亦名有覆故所知障亦名無覆亦名有 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0171a06 - 0171b07: 一至有學位具三得二至無學位亦具三種若具得三應有學得若唯得二應非具足得涅槃者若無學位以無學得總得三種有學等位 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0206c11 - 0208a19: 生倶能現起聖通一切學無學位問何處起此不淨觀耶答唯人三洲能初現起天 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0280b02 - 0280b30: 總立一補特伽羅復次以無學位解脱平等故總立一補特伽羅如契經説如來解脱與阿羅漢苾芻解脱等無差別復次以無學位同剪 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0313b16 - 0314c12: 不必要起煩惱現前不退無學位有退性者故問退時爲住意地爲住五識身耶答應作是説住意地退非五識身問若爾云何通隖陀衍 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0316c13 - 0318a28: 迷謬者故必不退問如至無學位有退住修道寧無至修位退住見道者答修道位 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0320a18 - 0320b19: 害故不違理若本性思至無學位決定無有退住學義 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0347c01 - 0348a18: 時若學位中無練根義至無學位亦應如是如學位中無救護無勢力無學位中亦應爾故亦顯有退法等轉根作思法等如擧始終如是 [show] (3 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0348a19 - 0348c18: 見至若有學位不能轉根無學位中亦應不轉如有學位無救護無勢力無學位中亦應爾故尊者佛護作如是説信勝解轉根作見至有 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0351a22 - 0353c17: 不動時唯捨果道得果道無學位無勝果道故阿羅漢有六種謂退法・思法・護法・安住法・堪達法・不動法退法阿羅漢轉根作 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0386b12 - 0386c03: 聖者有餘小怖爲有學位無學位耶有作是説唯有學位有餘小怖以怖唯是煩惱品故評曰應作是説學無學位皆容有怖學謂預流一 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0412b21 - 0414b15: 不立爲靜慮支勝解唯於無學位勝靜慮遍於一切位勝故彼不立爲靜慮支復次此中應以諸靜慮支對四念住四正斷四神足五根五 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0480a13 - 0480c18: 勝事謂有學位行迹殊勝無學位中解脱殊勝如王與臣各有勝事謂王尊貴威伏殊勝臣於事業勇戰殊勝復次有學行迹能斷煩惱勝 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0486a06 - 0486a27: 説四沙門果勝舍利子住無學位故不應以聲聞難佛諸聲聞人非自證處不能爲他自在説故有作是説一切到究竟聲聞非皆決定漸 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0486b12 - 0487a02: 爲正解脱正智支問何故無學位立正解脱正智爲支學位不立答依勝立故謂諸法中無學法勝非學法補特伽羅中無學補特伽羅勝 [show] (16 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0487a05 - 0487a16: 唯無學位損害便獲無間罪故唯無學位破一切著斷一切縛離一切障故唯無學位遍知四食及四識住超越九種有情居故唯無學位 [show] (5 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0489a21 - 0489b04: 果不爾故得見名問何故無學位初説智後説見學位初後皆説見耶答無學位初必起盡智故初説智後若更起勝功徳時亦有推度故 [show] (2 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0490c04 - 0491c02: 立正見支非正智支已至無學位無學正見雖具智見性而立正見支非正智支若盡智無生智亦具智見性者亦應立正見支非正智支 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0497c16 - 0498c06: 説菩提分法學位偏増至無學位勝解方勝故不立爲菩提分法作意於境令心發覺易脱不定菩提分法令心住境義不相應故亦不立 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0506c01 - 0506c19: 耶答諸無學見亦無學智無學位中能推度者必審決故有無學智非無學見謂盡無生智此智息求不推度故諸無學見是無學慧耶答 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0529b21 - 0531a15: 云何無學明答無學慧謂無學位諸無漏慧云何無學智答無學八智謂無學位四法智四類智問何故名明答通達解了故名爲明問若 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0539c18 - 0540a26: 無漏三三摩地總盡諸漏無學位中總起無漏三三摩地總遮諸漏亦名盡漏是故三解脱門總攝諸無漏定問何故名解脱門答涅槃名 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0553b26 - 0554b24: 時能修法智亦修類智若無學位離非想非非想處染第九解脱道時時解脱練根作不動若無漏作加行彼加行道九無間道九解脱道 [show] (6 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0563a01 - 0563c06: 或無生或他心智三者謂無學位諸智現在前時一一刹那智體雖一而義説二或義説三謂無漏智現在前時若盡無生智所不攝苦集 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.