大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "為字" : Including related character : 爲字

294 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

佛般泥洹經 (No. 0005) 0162b20 - 0163b26: 從癡爲行從行爲識從識爲字色從字色爲六入從六入爲栽從栽爲痛從痛爲 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0585c04 - 0586b18: 丘所語周利槃特曰沙門爲字何等周利槃特曰止婆羅門何須問字所以來此欲問義者時可問之婆羅門言沙門能與吾共論議乎 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0601a21 - 0601b26: 復教使執掃㨹汝誦此字爲字何等是時朱利槃特誦得掃復忘㨹若誦得㨹復忘掃爾時尊者朱利槃特誦此㨹掃乃經數日然此掃 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0292c10 - 0297b12: 垢行三摩地世尊云何名爲字平等相三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持字平等相是故名爲字平等相三摩地世尊云何名 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0004b18 - 0004c28: 故但以空爲法立名假號爲字耳菩薩行般若波羅蜜不見諸法之字以無所見故無所入 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0024c26 - 0027a12: 等與言等字所入門何等爲字門一者阿阿者謂諸法來入不見有起者二者羅 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0033c18 - 0035c23: 見故是以菩薩但以假號爲字耳舍利弗内外空有無空亦但以字著耳字亦非空空亦非字何以故字空内外空乃至有無空倶不可 [show] (1 hit)
光讃經 (No. 0222) 0204c13 - 0207c22: 上至佛亦假號耳不以字爲字所言吾我我所推其本末亦無所有無所成吾我不可得何況於道有所得者所知所見亦不可得何況 [show] (1 hit)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0253b19 - 0256b28: 字等語等諸字入門何等爲字等語等諸字入門阿字門一切法初不生故羅字 [show] (1 hit)
道行般若經 (No. 0224) 0427b11 - 0427b21: 薩者天上天下最尊爾故爲字摩訶薩舍利弗白佛言我亦樂聞何以故爲摩訶薩佛語舍利弗若樂聞者佛當爲若説之摩訶薩者悉 [show] (1 hit)
大薩遮尼乾子所説經 (No. 0272) 0360a15 - 0361b01: 利弗汝知何者爲義何者爲字舍利弗言善男子我不欲説我欲聞説大徳當説何者爲義何者爲字爾時薩遮尼乾子告舍利弗言大 [show] (6 hits)
佛説普門品經 (No. 0315) 0773b04 - 0773b16: 身裸飢乏不得水漿立號爲字名曰餓鬼菩薩大士知悉本無了無餓鬼寂靜如空所以者何菩薩常行平等摜鼻不嗅衆香一無所慕 [show] (1 hit)
佛説遺日摩尼寶經 (No. 0350) 0190a27 - 0190b13: 佛語迦葉言不用字爲字菩薩也隨法行隨法立用是故字菩薩菩薩凡有三十二事何謂三十二事安隱慈心於人自念智慮少去自 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0413a06 - 0413a25: 云何善男子有十四音名爲字義所言字者名曰涅槃常故不流若不流者則爲無盡夫無盡者即是如來金剛之身是十四音名曰字 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0525c08 - 0526b10: 義非非義畢竟空故云何爲字有名稱故云何非字名無名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0653c23 - 0654a13: 云何善男子有十四音名爲字義所言字者名曰涅槃常故不流若不流者則爲無盡夫無盡者即是如來金剛之身是十四音名曰字 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0770b20 - 0770c29: 義非非義畢竟空故云何爲字有名稱故云何非字名無名故云何非字非非字斷一切字故云何非苦非樂斷一切受故云何非我未 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0887c19 - 0888c25: 本佛告迦葉初十四音名爲字本是十四音常爲一切不盡之本不盡有何義不 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0887x29 - 0887x29:  Footnote  不盡=爲字<三><宮> [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0183b12 - 0183c16: 是故名一句名爲作句名爲字句若不分別字句法句作句是名陀羅尼金剛句善男子如是陀羅尼金剛句彼佛常爲諸菩薩説善男 [show] (1 hit)
盧至長者因縁經 (No. 0539) 0822a23 - 0823a13: 誰將非化作他異人不竟爲字誰我今爲在何處復長歎曰奇哉怪哉我於今者知何所道盧至爾時如似顛狂其餘親里非家人者咸 [show] (1 hit)
陰持入經 (No. 0603) 0176b08 - 0176b12: 是佛説如是二法當知一爲字二爲色二法當捨一爲癡二爲愛 [show] (1 hit)
佛説超日明三昧經 (No. 0638) 0542a01 - 0542a04: 捨乃號爲佛亦無名號假爲字[show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0536a14 - 0536b04: 者謂聲長短音韻高下名爲字身大慧復次句身者謂巷路行迹如人象馬諸獸行迹等得名爲句大慧復次名字者謂無色四陰依名 [show] (1 hit)
深密解脱經 (No. 0675) 0675c29 - 0676b29: 彼名句依彼一法名是名爲字彌勒何者是差別謂一一法別異觀是名差別彌勒何者是同所謂無差別觀法説名爲同彌勒若菩薩 [show] (1 hit)
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 (No. 0850) 0085b23 - 0085b23:     阿字爲字門 三時隨意念     [show] (1 hit)
大寶廣博樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1005A) 0622a26 - 0623a07: 閣善住祕密陀羅尼以金爲字忽然而現時有四大天王所謂寶髻龍主天王寶 [show] (1 hit)
廣大寶樓閣善住祕密陀羅尼經 (No. 1006) 0638b12 - 0638c11: 在彼空際其寶雲中以金爲字書此廣大寶樓閣祕密善住陀羅尼呪於虚空中復出聲曰汝等咸可讀此陀羅尼呪出此聲已其十方 [show] (2 hits)
根本説一切有部毘奈耶出家事 (No. 1444) 1023a05 - 1023c04: 父族爲名我今更與母族爲字名舍利子時人或云舍利子或云鄔波底沙即以孩兒付八乳母時母養育以上乳酪及以醍醐而供給 [show] (1 hit)
善見律毘婆沙 (No. 1462) 0787c08 - 0790a29: 差得度若犯罪人以鐵烙爲字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由己不得出家 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.