大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "毘摩羅詰" : Including related character : 毗摩羅詰

65 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大方等大集經 (No. 0397) 0240c15 - 0241b12: 大集衆中有一優婆塞名毘摩羅詰是汝身不時日行藏菩薩默然不答爾時世尊復更問言善男子何故默然如是三問然後乃答作如是 [show] (3 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0312a10 - 0313a21: 安住大乘弗沙毘離者今毘摩羅詰是也弗沙難提者今提婆達多是也當如是觀我昔爲求阿耨多羅三藐三菩提故爲欲成就魔波旬故 [show] (3 hits)
善思童子經 (No. 0479) 0605b25 - 0605c06: 之中次第乞食漸漸行至毘摩羅詰離車之家當於是時毘摩羅詰離車家内有一童子名曰善思是時善思在於自家重閣之上嬭母抱持 [show] (2 hits)
佛説月上女經 (No. 0480) 0615c13 - 0615c27: 奉侍爾時彼城有離車名毘摩羅詰其家巨富資財無量倉庫豐盈不可稱數四足二足諸畜生等悉皆充溢其人有妻名曰無垢可喜端正 [show] (1 hit)
佛説月上女經 (No. 0480) 0616b05 - 0616b20: 子等作是念已皆悉往至毘摩羅詰離車之家通傳意趣進止參承各各皆許無量珍寶駝驢象馬諸財物等或有共彼離車相見口愶嚇云 [show] (1 hit)
佛説月上女經 (No. 0480) 0616b21 - 0616b27: 爾時離車毘摩羅詰心生恐怖擧身毛竪憂愁不樂作如是念彼等或有以其勢力將欲抑奪我女月上而將去者或有欲來奪我命者然彼 [show] (1 hit)
佛説月上女經 (No. 0480) 0616b28 - 0616c03: 爾時離車毘摩羅詰告其女言汝於今日可不知乎爲汝身故城内一切所有人民悉皆共我身爲惡結是故各各欲來爭汝我今將恐被其 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0121b21 - 0122b16: 是爲方便故非實受罪如毘摩羅詰經中説佛在毘耶離國是時佛語阿難我身中熱風氣發當用牛乳汝持我鉢乞牛乳來阿難持佛鉢晨 [show] (4 hits)
大智度論 (No. 1509) 0134a29 - 0135b11: 界問曰更有餘大菩薩如毘摩羅詰觀世音遍吉菩薩等何以不言此諸菩薩在彼住而但言文殊尸利善住意菩薩答曰是遍吉菩薩一一 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0266b12 - 0267c23: 是一切法皆入法性又如毘摩羅詰經中説舍利弗等諸聲聞皆自説言我不堪任詣 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0277b10 - 0278b21: 所願而衆生自不能得如毘摩羅詰經説佛以足指案地即時國土七寶莊嚴我佛國如是爲多怒害者現佛國異又如龍王等心降雨在人 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0282c17 - 0283c10: 讃歎何者是如文殊師利毘摩羅詰觀世音大勢至遍吉等諸菩薩之上首出於三界變化無央數身入於生死教化衆生故如是希有事皆 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0283c11 - 0284a11: 主所欲自在何願不滿如毘摩羅詰經所説以七夜爲劫壽以是因縁故菩薩乘神通 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0655c21 - 0657b15: 化衆生故得淨佛世界如毘摩羅詰佛國品中説衆生淨故世界清淨爲善根所護故終不離善知識善知識者諸佛大菩薩阿羅漢略説善 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0706c16 - 0709b12: 如面淨故鏡中像亦淨如毘摩羅詰經中説不殺生故人皆長壽如是等問曰身口意麁業是事易知須菩提何以故問答曰麁細不定故如 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0725c17 - 0728b14: 夫法不二法是賢聖法如毘摩羅詰經不二入法門中説答曰不二入是眞實聖法或有新發意菩薩未得諸法實相聞是不二法取相生著 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0524b05 - 0524b24: 其人重其法也第一先釋毘摩羅詰者即爲四重 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0524b27 - 0525a06: 増損立義略有三家一云毘摩羅詰帝隷此土翻爲淨名無垢稱稱或云歎什師翻也次家云毘摩羅詰此土翻爲淨名肇師翻也後家云毘 [show] (3 hits)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0525a11 - 0532a25: 論不思議也二用三觀釋毘摩羅詰栗致爲淨無垢稱義者淨名居士因縁所生之心 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0532b05 - 0532b12: 略撰四教以暢其宗用通毘摩羅詰之名若能達斯旨者非但此經文義皎然漸頓不定祕蜜之蹤皆無滯也今明此義略開七重 [show] (1 hit)
維摩經玄疏 (No. 1777) 0547b24 - 0554b18: 第七合人法通經者人是毘摩羅詰即淨無垢稱三義如前分別法即眞性實慧方便 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0562c21 - 0567c19: 所聞之事若引此經即云毘摩羅詰所説二分文爲二先出古今次明一家先明諸師 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0713c23 - 0727a23: 四西晋竺叔蘭翻三卷名毘摩羅詰經五姚秦鳩摩羅什翻三卷即今所解本也至唐 [show] (2 hits)
淨名玄論 (No. 1780) 0865a25 - 0865b01: 外國稱毘摩羅詰羅什僧肇番爲淨名道生曇詵云無垢稱眞諦三藏云具存梵本應言毘摩羅詰利帝毘爲滅摩羅云垢吉利帝爲鳴合而 [show] (2 hits)
維摩經義疏 (No. 1781) 0910a03 - 0915c27: 人凡三門初翻名外國稱毘摩羅詰羅什僧肇翻爲淨名也道生曇詵云無垢稱眞諦 [show] (2 hits)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 0993b06 - 1003a12: 經或云説無垢稱經或云毘摩羅詰經唯羅什法師獨云維摩詰所説經仍云一名不 [show] (1 hit)
鳩摩羅什法師大義 (No. 1856) 0123a25 - 0123c03: 者謂法性生身妙行所成毘摩羅詰經善權品云如來身者法化所成來答之要似同 [show] (1 hit)
鳩摩羅什法師大義 (No. 1856) 0133b08 - 0134b03: 地不應退阿耨三菩提又毘摩羅詰經摩訶迦葉與目連悔責一切聲聞皆應號泣此是愛習之氣又首楞嚴三昧中説如盲人夢中得眼覺 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0065b26 - 0065b27: 異毘摩羅詰經三卷元康六年第五出與漢世嚴佛調呉世支謙竺法護羅什等所譯本大同小異或二卷見竺道祖録 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0110a25 - 0110a25: 毘摩羅詰經三卷或云淨名經凡四譯 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.