大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "方言" : Including related character :

1844 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..62 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0017a27 - 0017b17: 多所饒益天人獲安今汝方言豈不愚耶吾三現相汝三默然汝於爾時何不報我如來可止一劫一劫有餘爲世除冥多所饒益且止 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0809b03 - 0809c14: 訪脱遇高明外國善晋胡方言者訪其得失刊之從正 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0377c04 - 0378a22: 問彌多求比丘不能得對方言誣謗陀驃比丘先於僧次差我受請三得麁食我今實以貪瞋癡故而生此謗爾時世尊出於靜室在衆 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0598a02 - 0599a24: 以離其根終不可生云何方言我欲種之梵志報曰如我今日所見良田種死灰尚生何況此華梵志女曰何者是良田種死灰乃生乎 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0603b02 - 0603c07: 愚人不信如來之所説乎方言舍利弗目揵連比丘所行甚惡汝今造此惡行後受報不久爾時彼比丘即於坐上身生惡瘡大如芥子 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0672b16 - 0672c21: 彼有此義又有此偈云何方言此處最爲樂耶汝今當知如來亦説有四流法若一切衆生沒在此流者終不得道云何爲四所謂欲流 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0739b10 - 0740a03: 者今日以何神足至彼間方言先遣吾耶但今欲共一時倶往是時阿難將此長者往至世尊所到已頭面禮足白佛言今此長者欲得 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0760c16 - 0761b13: 功徳無能稱計汝今所説方言甚難耶波旬報曰今所作福汝今證知汝自稱説 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0784b25 - 0784b25:   尋跡遂復多 審諦方言虚     [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0785c12 - 0785c17: 時而月數少蓋譯者不善方言[show] (1 hit)
僧伽羅刹所集經 (No. 0194) 0135a10 - 0135a11: 世尊告曰汝自不住方言我住於是鴦崛鬘白世尊言 [show] (1 hit)
雜寶藏經 (No. 0203) 0470a15 - 0471a25: 必望如來爲我受之云何方言與衆僧也佛言欲使姨母得大功徳所以者何衆僧福田廣大無邊是故勸爾若隨我語已供養佛時大 [show] (1 hit)
百喩經 (No. 0209) 0543a26 - 0543b07: 或笑愚人亦爾欲修布施方言待我大有之時然後頓施未及聚頃或爲縣官水 [show] (1 hit)
百喩經 (No. 0209) 0550b08 - 0550b20: 心行使令調善臨命終時方言今我欲得修善獄卒將去付閻羅王雖欲修善亦無所及已如彼愚人欲到王所作鴛鴦鳴 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0613a02 - 0613a29: 命速於風逝難制御汝今方言有何奇耶爾時世尊觀察此義尋究本末欲使比丘明鑒此法爲將來衆生現大光明亦使正法久存於 [show] (1 hit)
勝天王般若波羅蜜經 (No. 0231) 0725c23 - 0726a22: 世傳釋學無精義味兼善方言避難本邦登仕梁室被勅&T015949; [show] (1 hit)
金剛般若波羅蜜經 (No. 0237) 0766b29 - 0766c11: 文依婆藪論釋法師善解方言無勞度語矚彼玄文宣此奧説對偕宗法師法虔等並共筆受至九月二十五日文義都竟經本一卷文 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0685a21 - 0685a24: 經中廣博仙也唐梵二音方言異耳一切仙衆心生歡喜歎言善哉比因披讀覩斯文闕三藏泥洹詢疑無所遂撿舊藏經内獲得毘耶 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0454b18 - 0455a01: 即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射爲是刹利婆羅門毘舍首陀復更作念是何木耶竹 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0546c09 - 0546c28: 一切衆生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一境則名三昧若更餘縁則不名三昧如其不定非一切智非一切智云何名定若以 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0594a14 - 0597a29: 我若先遍五道中者云何方言當受諸趣汝亦説言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0696b28 - 0697a13: 即命良醫而爲拔箭彼人方言且待莫觸我今當觀如是毒箭從何方來誰之所射爲是刹利婆羅門毘舍首陀復更作念是何木耶竹 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0792b12 - 0792b18: 一切衆生皆有三昧云何方言修習三昧若心在一境則名三昧若更餘縁則不名三昧如其不定非一切智非一切智云何名定若以 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0842a09 - 0844b15: 我若先遍五道中者云何方言當受諸趣汝亦説言父母和合然後生子若子先有云何復言和合已有是故一人有五趣身若是五處 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0218b13 - 0219a14: 男女等像教化衆生云何方言於彼世界生怖畏耶善男子我當施汝大法行法一切智慧能知諸行破四魔行能調一切衆生行能喜 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0242b26 - 0244a04: 現化衆生而作佛事云何方言我今怖畏善男子勿生怖畏今爲汝説無盡根大受記持心法行一切智智壞四魔行三寶久住行壞一 [show] (1 hit)
佛説華手經 (No. 0657) 0166a19 - 0166c21: 妙金剛三昧起入佛知十方言音差別三昧從知十方言音差別三昧起入佛無量莊嚴三昧從無量莊嚴三昧起入佛師子月三昧從 [show] (2 hits)
大乘密嚴經 (No. 0682) 0747b21 - 0747c15: 夫翻譯之來抑有由矣雖方言有異而本質須存此經梵書並是偈頌先之譯者多作散文蛇化爲龍何必變於鱗介家成於國寧即改 [show] (1 hit)
大毘盧遮那佛説要略念誦經 (No. 0849) 0062a23 - 0062b03: 所謂明初安唵字後稱所方言莎嚩訶名扇底迦也明初稱唵字後稱事名方稱 [show] (1 hit)
大陀羅尼末法中一字心呪經 (No. 0956) 0316a12 - 0316a24: 稱説説而筆受者爲不順方言故稱佛説 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.