大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "方術" : Including related character :

146 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

大方便佛報恩經 (No. 0156) 0163a20 - 0164a17: 求諸醫方菩薩何故求世方術爲易得財利衆生故爲衆生生信心故爲知世事破憍慢故調伏衆生故知一切法調闇障故若有菩薩 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0163x15 - 0163x15:  Footnote  故+(是故菩薩求世方術)八字<元><明> [show] (1 hit)
修行本起經 (No. 0184) 0467b11 - 0467c03: 即召群臣各使建議設何方術當令太子不出學道有一臣言宜令太子監農種殖役其意思使不念道便以農器犁牛千具僕從大小 [show] (1 hit)
佛本行經 (No. 0193) 0108b18 - 0108b18:   良醫盡方術 合和若干藥   [show] (1 hit)
百喩經 (No. 0209) 0549a12 - 0549a26: 甚以爲苦有一醫師多諸方術時彼禿人往至其所語其醫言唯願大師爲我治 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0649a19 - 0649b17: 養妻畜子家之重靽念求方術捨慈著心時諸人民僉然心悟心開意解求出爲 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0085a19 - 0085c19: 明中爲冥其人問曰作何方術得斯聖通願垂慧誨仙人答曰當入深山閑居獨處除諸情欲爾乃有獲即遵所訓捨家巖燕一心專精 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0115a25 - 0115a25: 方便 開闡分別 示子方術   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0787c11 - 0787c11: 或持異道戒 善算多方術   [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0268a05 - 0268a05:   如有醫王善方術 若有見者病皆愈   [show] (1 hit)
佛説如來興顯經 (No. 0291) 0600a22 - 0600a22: 猶如假有醫 皆學諸方術   [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0087c10 - 0087c23: 於業障多増盛魔業多諸方術行善修出生三昧應正修威儀不多積聚如是淨業障作成實施誓此是初地爲解繋縛是二地爲解病 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0280c22 - 0281b14: 並成良醫壽命一劫明練方術通閑醫道爲大醫師善療衆病皆如今者時縛伽醫王舍利子彼諸醫王同共集議作如是言有一衆生 [show] (1 hit)
法鏡經 (No. 0322) 0021a01 - 0021c24: 山澤者以解一切敏智之方術也又遊於山澤者以爲不久周滿六度無極之行得彼者云何遊於山澤者若不自惜其躯命者是爲布 [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0024a05 - 0024b12: 諮啓舊徳親近博智請問方術以悟其疑常爲直見心無諂僞等哀一切行無適莫無有害心不別種性無所悕求堅住一心好尚精進 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0403b15 - 0403c09: 塗香薫香種種花鬘治髮方術姦僞諂曲貪利無厭愛樂憒閙戲笑談説貪嗜魚 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0644a16 - 0644b11: 塗香薫香種種花鬘治髮方術姦僞諂曲貪利無厭愛樂憒閙戲笑談説貪嗜魚 [show] (1 hit)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0878a14 - 0878c29: 即便以此甘露味藥并其方術與彼梵志梵志大臣得此甘露及方術已爲彼王合隨食之藥王服彼藥即便命終時梵志大臣即立先 [show] (2 hits)
佛説大般泥洹經 (No. 0376) 0880a20 - 0881c27: 現劫成敗不學一切諸醫方術亦不能現爲人僕使男女藥樹若王大臣若使如來爲是事者非爲如來是邪見輩如來平等塗割處中 [show] (1 hit)
大悲經 (No. 0380) 0946a21 - 0948b03: 野嶮處遊行諸方若諸仙方術及餘種種斷事之法梵天於意云何是汝所作是汝所化是汝所加耶梵天言不也世尊佛言梵天衆生 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0123c01 - 0124a05: 欲於沙門瞿曇所學呪幻方術是故今於面前現善讃譽耳爾時魔子醜面及餘魔子等悉無信心各説是言假使沙門瞿曇以諸方術 [show] (2 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0130a12 - 0130a12: 有智慧人 具足成就世方術   [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0144a21 - 0145a18: 自往王家瞿曇沙門善知方術雖畜妻婦不生子息瞿曇沙門能治女身故令末利生愛重心瞿曇沙門善知呪術故令須達生宗敬想 [show] (1 hit)
佛説虚空藏菩薩神呪經 (No. 0406) 0661b05 - 0661c25: 門者求威徳居士者求巧方術者求名聞者求容貌端正者求修定者求解脱者 [show] (1 hit)
自在王菩薩經 (No. 0420) 0931a11 - 0932c06: 皆能達知菩薩雖知如是方術不惱衆生亦不以是爲淨妙道自在王慧自在菩薩與百千萬諸梵王共住共坐自現其身與共語論亦 [show] (1 hit)
奮迅王問經 (No. 0421) 0944a24 - 0944b13: 或時地動陀毘羅呪種種方術若烏語等以呪術力能令鹿等輪聚不行呪龍夜叉乾闥婆等或有王鹿餘人身相豐相儉相星行戲相 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0557c07 - 0558b02: 諸有趣生爲大醫王善知方術應病與藥愈疾施安無量功徳皆成就無量佛土皆嚴淨其見聞者無不蒙益諸有所作亦不唐捐設經 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0732a21 - 0733b16: 語其人言我是醫師明練方術善知衆病及病所因汝之病惱善爲治療時彼病人聞是言已即於醫師起信重心而作依仗醫師即時 [show] (1 hit)
持心梵天所問經 (No. 0585) 0007a18 - 0010a16: 慕超越者而爲示現又諸方術則爲醫王一切病者爲設良藥致於智慧則爲力 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0001a05 - 0001b17: 應却行之眷蓋以書奏多方術呈異等或披卷而止或一貫獨得毎留神釋典洞叩玄門以夫照壁瀉瓶遺文必擧非徒九部寧止十二 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.