大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "持物" : Including related character :

633 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..22 --- [ keyword count ]


 

賢愚經 (No. 0202) 0418b13 - 0421b16: 從乞國法施人要令童女持物布施護彌長者時有一女威容端正顏色殊妙即 [show] (1 hit)
衆經撰雜譬喩 (No. 0208) 0540a28 - 0540c29: 垂死何能出見沙門汝爲持物乞與令去婢持物與沙門故不肯去沙門言欲見 [show] (2 hits)
放光般若經 (No. 0221) 0080b03 - 0081b07: 用是賈客無有方便失所持物亡其大寶須菩提若有善男子善女人欲行菩薩事於阿耨多羅三耶三菩雖有信樂信施念解於功徳 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0712b07 - 0713b19: 靡不流布如山出雲如地持物澤潤卉木徳被黔黎由是四海皆遵聖化支徳互闕如車隻輪如鳥一翼決定不能翔空致遠我王咸具 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0717c14 - 0717c14:     如鼠手持物 自謂己能多     [show] (1 hit)
郁迦羅越菩薩行經 (No. 0323) 0026b04 - 0027a03: 除婬妷生死憂入正我所持物布施死時爲善死我用諸所布施故臨壽終時歡喜無悔恨心若復心念不能作惠施見乞者當起四念 [show] (1 hit)
大乘顯識經 (No. 0347) 0180b04 - 0181a21: 餘報亦復如是猶彼風大持物香臭致於他所又如人夢見衆色像種種事業而不自知安眠而臥福徳之人命盡識遷亦復如是安隱 [show] (1 hit)
毘耶娑問經 (No. 0354) 0224c25 - 0225c02: 福非施者福彼所遣者雖持物施而非捨主若人自物自手施者則是捨主亦是施主大仙當知有三十三不淨布施何等名爲三十三 [show] (1 hit)
毘耶娑問經 (No. 0354) 0225c18 - 0226a05: 正修若復有人爲他所遣持物布施即有淨心同得施福若復有人見他布施心生隨喜亦得施福若人勸施若人施物如是等人皆得 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0573a20 - 0573a22: 以女人形化度衆生如地持物悕念授記釋迦如來爲説偈言 [show] (1 hit)
阿差末菩薩經 (No. 0403) 0589b06 - 0590a04: 與之不輕易施不倩他人持物往與所以者何手自酙酌亦不念言値吾前施不當前者不施與之不罣礙施自用心施不卒暴施手自 [show] (1 hit)
佛説罵意經 (No. 0732) 0531c21 - 0531c23: 説經人有問經者無違人持物上道人不應問經後乃得問受物亦不應説經有罪 [show] (1 hit)
佛説一切如來眞實攝大乘現證三昧大教王經 (No. 0882) 0437b17 - 0437b22: 若欲加持物像成就者應當依法取孔雀尾作拂以金剛杵破中成竅色線纒縛行人結彼薩埵金剛印執所成拂誦本大明依法加持 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0575c10 - 0575c11: 次以左手拇指與頭指如持物勢右手如持針勢此是日前菩薩印 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0627b23 - 0629c05: 我今當説補闕少法從受持物已毎日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0657a03 - 0657b29: 我今當説補闕少法從受持物已毎日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物 [show] (1 hit)
蘇悉地羯囉經 (No. 0893) 0675a01 - 0677a12: 我今當説補闕少法從受持物已毎日三時澡浴三時供養及作護摩手按其物 [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0006b09 - 0007a02: 遍所須之物應令即有所持物神自然奉送善男子等若有三十三天聞此語音謂如來語即來供養十方藥叉羅刹鬼神等惡心磣害 [show] (1 hit)
攝無礙大悲心大陀羅尼經計一法中出無量義南方滿願補陀洛海會五部諸尊等弘誓力方位及威儀形色執持三摩耶幖幟曼荼羅儀軌 (No. 1067) 0133x02 - 0133x02:  Footnote  而今上件標六臂説八臂持物 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0242b05 - 0242c04: 清淨之心依法受持各加持物三遍五遍無得廢忘我則觀視歡喜無量而得示現眞妙色身當爲淨治十惡五逆一切業障悉令清淨 [show] (1 hit)
吽迦陀野儀軌 (No. 1251) 0234c23 - 0235b19: 刀又將鉾又持鏡各三人持物也各蓮葉居又八牙相者背立面色赤衣色黒目 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0056a07 - 0056a29: 此必衆軍瞋嫌王恨汝故持物與我呵已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是説若比丘觀軍發行波逸提若發心欲觀及作 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0244a09 - 0247c24: 船乘去未波羅夷捨船已持物去者波羅夷若欲船物合盜者船離本處波羅夷 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0247c25 - 0253a12: 亦如上説如因長毛羊中持物去亦如是若比丘入長者家犢子見比丘衣色謂 [show] (2 hits)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0312c03 - 0313c14: 作是語若不作是語默然持物去者犯越比尼罪若估客賣物應直五十而索百錢比丘言我以五十如是如是求者不名爲下若比丘 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0323a02 - 0324b23: 僧無有犯戒不清淨若人持物來施比丘應語言施僧者得大果報若言我已曾施僧今正欲施尊者比丘受者無罪若人問比丘言我 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0395a28 - 0396b11: 提波夜提者如上説若人持物來問比丘言尊者我欲以此物施當施何處應語隨汝心樂處便可與之若復問何處得大果報應語施 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0497b03 - 0497b14: 罪若手已淨頭故痒者得持物掻是名簪法 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0499a25 - 0499c01: 陀爲僧上座不來有檀越持物來待僧和合已欲布施問僧集未答言未集復問誰不來答言僧上座不來檀越嫌言我待僧集欲有所 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0499c02 - 0499c13: 來第二上座不來時檀越持物來欲布施問僧集未答言未集問誰不來答言第二上座不來檀越嫌言我欲少有所施第二上座不來 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.