大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "往生論" : Including related character :

167 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0695a18 - 0696b13: 可則曰方善逗機宜曰便往生論云正直曰方外已爲便方是方術便謂穩便便之 [show] (1 hit)
兩卷無量壽經宗要 (No. 1747) 0125c28 - 0129b16: 不同若依觀經説十六觀往生論中説五門行今依此經説三輩因上輩之因説有五句一者捨家棄欲而作沙門此顯發起正因方便二 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0152a16 - 0152b01: 説彼不以念佛爲別時意往生論云念佛即生非別時故往生論及攝論釋皆天親造理必應同不可前後有鉾楯故但諸衆生雖聞淨土 [show] (2 hits)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0156a07 - 0156a10: 即願聲聞無邊之所成也往生論名衆莊嚴故頌云天人不動衆清淨智海生故 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0156a23 - 0156a25: 者述云此後佛述成也釋往生論二乘種不生廣如前述故不再解 [show] (1 hit)
觀無量壽經義疏 (No. 1749) 0182c23 - 0186b19: 因求安樂者亦須修之依往生論五門爲因一禮拜門稱名禮拜阿彌陀佛求生其國二讃嘆門讃阿彌陀佛光明智慧一切徳三作願門 [show] (4 hits)
佛説觀無量壽經疏 (No. 1750) 0193b09 - 0194a01: 三品也釋會經論者問依往生論二乘不得生此經中輩小乘得生答正處小行不生要由垂終發大乘種爾乃得生經説現今論擧本始 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏妙宗鈔 (No. 1751) 0226a29 - 0233b15: 會論即無量壽經論今云往生論是也天親所造有十七成就至第十六大義門成就中偈云大乘善根男等無譏嫌名女人及根缺二乘 [show] (2 hits)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0279c29 - 0280b18: 功皆得不退菩提妙果故往生論云二乘種不生雖有聲聞弟子皆是先發大心暫履權乘不住小果是知二土立教純雜不同則淨土諸 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0301b14 - 0301c09: 性謂沈空滯寂取滅度者往生論云二乘種不生即此類也二不定性謂中間迴向已經開顯知常獲記雖是聲聞不住小果法華眞阿羅 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0304c12 - 0304c19: 已得諸佛現前三昧 問往生論女人根缺皆不得生今何違者答非謂此土女及根缺不得生彼蓋言生彼國者不受女人及根缺報耳 [show] (1 hit)
阿彌陀經義述 (No. 1756) 0307c12 - 0308a23: 修行定得往生五門者故往生論云一禮拜門二讃歎門三作願門四觀察門五迴向門 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經義疏 (No. 1761) 0356b29 - 0363c12: 説神智洞達威力自在等往生論説二乘不生蓋是定性取涅槃者今此謂曾發大 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經要解 (No. 1762) 0370b17 - 0370c01: 成就如是功徳莊嚴 問往生論云二乘種不生何故彼佛仍有聲聞弟子答定性二乘不迴向菩提不發大願則不得生若先習小行臨 [show] (1 hit)
觀彌勒上生兜率天經賛 (No. 1772) 0277a04 - 0279a09: 如西方天親淨土論無著往生論倶言報土女人及根缺二乘種不生又阿彌陀經云非少善根因縁而得生彼又言其中皆是阿鞞跋致 [show] (1 hit)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0410c05 - 0413b02: 尋大小彌陀經十六觀經往生論十疑論等諸文詳究聖言必生深信矣像面向西 [show] (1 hit)
無量壽經優婆提舍願生偈註 (No. 1819) 0844b05 - 0844b08: 蕭王恒向北禮菩薩註解往生論裁成兩卷事出釋迦才三卷淨土論也 [show] (1 hit)
華嚴經内章門等雜孔目章 (No. 1870) 0576c09 - 0578a06: 此據初始近至之言又依往生論有二種漸次相資法一因二果因者有五門畢竟得生安樂國土見阿彌陀佛一者禮拜門二者讃歎門 [show] (1 hit)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0040a09 - 0040b28: 之日故記發願之者而得往生論師恐同行願具足即得往生人故別分離唯願之人是爲別時之意也故願喩初一金錢念佛修行等是 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0078c02 - 0078c22: 樂世界如無量壽經觀經往生論等數十餘部經論文等殷勤指授勸生西方故偏念也又彌陀佛別有大悲四十八願接引衆生又觀經 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0080b06 - 0080b09: 刹凡夫劣弱云何可到又往生論云女人及根缺二乘種不生既有此教當知女人及以根缺者定必不得往生 [show] (1 hit)
淨土十疑論 (No. 1961) 0081a01 - 0081b11: 能於惡世中救苦衆生故往生論云言發菩提心者正是願作佛心願作佛心者則是度衆生心度衆生心者則是攝衆生生佛國心又願 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0084c09 - 0085a13: 生中上輩三品人是也故往生論云大乘善根界等無譏謙名女人及根缺二乘種不生也純小乘土者此處衆生純學小乘即生彼土如 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0088b27 - 0089a27: 教人想佛必得見也又如往生論説修五念門即得往生何等五念一者禮拜二者讃歎三者作願四者觀察五者迴向此是往生論中教 [show] (2 hits)
淨土論 (No. 1963) 0089b02 - 0089c21: 婆娑中龍樹菩薩偈頌及往生論中讃文也四發願者須別發願求生極樂或願自身往生或願衆生往生或願釋迦遣送或願彌陀來迎 [show] (2 hits)
淨土論 (No. 1963) 0090b21 - 0090c01: 往生淨土也又何故更造往生論勸人往生也復次如觀經教興意者縁韋提希生阿闍世五逆之子因厭五濁願生極樂佛遂爲説三福 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0091b04 - 0091b05: 問曰如往生論説女人及根缺二乘種不生云何女人等三亦得往生 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0091c20 - 0091c26: 量清淨覺經論引七部一往生論二起信論三十住毘婆娑論四一切經中彌陀偈五寶性論六龍樹十二禮七攝大乘論也 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0094c09 - 0095a03: 第二引論有七部一如往生論云若善男子善女人修五念門行成就者畢竟得生安樂國土見彼阿彌陀佛何等五念一者禮拜二者讃 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0097c09 - 0098a03: 曇鸞菩薩注解天親菩薩往生論裁成兩卷法師撰集無量壽經奉讃七言偈百九十五行并問答一卷流行於世勸道俗等決定往生得 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.