大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "度門" : Including related character : 度门

254 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- [ keyword count ]


 

大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0302c05 - 0302c05: 固菩提願 修行菩薩六度門   [show] (1 hit)
大明度經 (No. 0225) 0497b15 - 0498a12: 佛言悉護衆生守定向滅度門心念分別何等爲分別守空定分別無想定分別變謀明慧護使不中道取證何因變謀明慧護之心念 [show] (6 hits)
大乘理趣六波羅蜜多經 (No. 0261) 0865a06 - 0865b01: 波羅蜜經者衆法之津梁度門之圓極也昔日月燈明如來爲菩薩説歴劫曠遠眞偈寂寥文殊師利往於耆闍會中甞與彌勒菩薩語 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0075a20 - 0076b15: 以如來慧脱門定意賢聖度門安慰歡娯施樂法誼惠以一貌佛之大道如彼長者本許諸子以三品乘適見免難各賜一類平等大乘 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0692c05 - 0693c03: 讃其願力現其光明入其度門達其所證集其勝業了其次第知其普遍住其三昧見其心境説其正道辨其威勢得其所有平等智慧 [show] (1 hit)
金色童子因縁經 (No. 0550) 0880a13 - 0880a13:   如是善開救度門 我今獲得大歡喜 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0480a17 - 0480a26: 種種衆生種種心色無量度門隨類普現於五法自性識二種無我究竟通達爾時大慧菩薩與摩帝菩薩倶遊一切諸佛刹土承佛神 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0481c02 - 0481c02:   大乘諸度門 諸佛心第一   [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經 (No. 0670) 0508b06 - 0508b06:   爲彼説度門 非煩惱根異   [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0514c07 - 0514c22: 隨種種心種種異念無量度門隨所應度隨所應見而爲普現 [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0520b13 - 0520b13:   大乘諸度門 諸佛心第一   [show] (1 hit)
入楞伽經 (No. 0671) 0572c19 - 0572c19:   度門有百種 聲聞有三種   [show] (1 hit)
相續解脱地波羅蜜了義經 (No. 0678) 0716c15 - 0717a18: 七種如不妄想離虚僞一度門起無量下地法縁觀法次法向是七種名般若波羅蜜淨 [show] (1 hit)
諸佛要集經 (No. 0810) 0761a05 - 0761c29: 故諸法欲門除所著故其度門者宣暢諸法究竟本末其行門者一切諸法無放無捨不沒不生其名門者一切諸法已離號字其名本 [show] (1 hit)
大毘盧遮那成佛神變加持經 (No. 0848) 0045c02 - 0045c03: 白純淨法 以布施等諸度門    攝受衆生於大乘 令住受持讀誦等   [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽三十七尊出生義 (No. 0872) 0297c15 - 0299a17: 意慧成有情金剛三業之度門不達者以爲運動支節未殊於戲弄持誦文身更成計著安知夫入於此出於彼用於淺成於深亦由金 [show] (2 hits)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0546b11 - 0546b11: 離上乘法 大悲爲説諸度門   [show] (1 hit)
慈氏菩薩略修愈誐念誦法 (No. 1141) 0595a25 - 0595b25: 印隨所印處令成法事諸度門等如是眞言印契窮劫説不可盡唯佛與佛乃能 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶出家事 (No. 1444) 1025b21 - 1025c25: 凡有一萬四千六百發趣度門以爲上首復有五業三是應作二是所作亦有全業亦有半業六萬四千觀屬六十中劫一百三十那刺 [show] (1 hit)
清淨毘尼方廣經 (No. 1489) 1078a03 - 1079b07: 故善方便門處非處故慧度門到於一切衆生心行之彼岸故六波羅蜜門大乘故六神通門慧光明故法施忍門不隨他智故天子又 [show] (1 hit)
涅槃論 (No. 1527) 0277c13 - 0277c13:   救世諸度門 正趣實諦道   [show] (1 hit)
雜阿毘曇心論 (No. 1552) 0908a22 - 0908b21: 此説近因觀又隨順一切度門故謂觀白骨身分隨順三度門觀死尸唯隨順一不淨度門三度門者謂不淨觀安般念界方便觀彼貪 [show] (4 hits)
菩薩地持經 (No. 1581) 0905b17 - 0905c08: 使求五者隨其所應種種度門而度脱之所謂不淨慈心縁起界分別安那般那念是名隨應度門而度脱之六者執常邊對治爲説中 [show] (3 hits)
菩薩地持經 (No. 1581) 0932c15 - 0933c07: 廣爲説義以一切縁三昧度門隨順教授隨順教誡攝取衆生令其行義彼諸衆生於如來説甚深微妙空相應經如其旨趣彼經中説 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0956c20 - 0956c24: 知諸度門隨順對治貪欲觀不淨廣説如聲聞地是名一切至處道又種種黨類各相違背起異見欲常共諍論如外道沙門婆羅門一 [show] (1 hit)
菩薩地持經 (No. 1581) 0957b07 - 0958a09: 其根如其欲如其使彼彼度門教授利益至處道智力如來爲諸衆生種種度門種種教授如聲聞地次第開發顯示教授宣説云何如 [show] (4 hits)
大乘集菩薩學論 (No. 1636) 0106a10 - 0106a10:   諸廣大度門 脩行如是善   [show] (1 hit)
廣大發願頌 (No. 1676) 0756c13 - 0756c13:   忍辱精進二度門 願我悉如常精進   [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0784a07 - 0787c19: 教四門是摩訶衍寛直巧度門有巧拙之殊能通爲八眞理無二所通唯一譬如州城開四面門四面偏門以譬三藏四面直門以譬通 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經搜玄分齊通智方規 (No. 1732) 0097c06 - 0106a29: 離苦二若見在家下以十度門等化三無色界下化著正報者四爲園觀下化著依報者五爲貪欲下以五度門攝修勝行三結中初結 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.