大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "如來會" : Including related character : 如来會 如來会 如来会

89 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0387c09 - 0387c16: 功徳行善男子此菩提場如來會中有主夜神名守護一切城増長威力汝詣彼問菩薩云何學菩薩行修菩薩道爾時善財童子一心觀 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0428b06 - 0428c16: 如來所則已能住止一切如來會則已能現身一切衆生前則已能於一切世法無所染則已能超越一切魔境界則已能安住一切佛境 [show] (1 hit)
等目菩薩所問三昧經 (No. 0288) 0577a25 - 0577b08: 致求諸佛法興無數心謂如來會場普而入現諸身處興無數心是族姓子菩薩大士興十無數心 [show] (1 hit)
等目菩薩所問三昧經 (No. 0288) 0586b25 - 0588a29: 身行明達彼諸佛國土見如來會場聞其法説以無得之得消除億那術劫有長想又無短念於其身毛數亦無減及諸土如來衆會場於 [show] (1 hit)
度世品經 (No. 0292) 0634b06 - 0634b18: 身遍現一切諸佛國土一如來會皆能同暢宣講菩薩諸佛道場以一心行開化一切諸修道行以一音聲普告十方諸佛世界衆生心念 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0770b12 - 0770c05: 功徳行善男子此菩提場如來會中有一夜神名守護一切衆生大願精進力光明汝詣彼問菩薩云何教化衆生令其發趣阿耨多羅三 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0823b20 - 0824a16: 如來所則已能住止一切如來會則已能現身一切衆生前則已能知一切諸法如幻焔則已能觀一切諸法如影像則已能於一切世法 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0091c05 - 0091c05: 無量壽如來會第五之一 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0101c28 - 0101c28: 不動如來會第六之一授記莊嚴品第一 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0107a13 - 0107a13:   不動如來會第六之二菩薩衆品第四 [show] (1 hit)
佛説如來不思議祕密大乘經 (No. 0312) 0714c25 - 0715c04: 尊無邊功徳寶衆莊嚴王如來會中到已各各頂禮佛足一切衆會普伸尊敬是時彼佛觀二童子是眞佛子樂欲聽受菩提道法佛知其 [show] (1 hit)
大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0912b07 - 0912c06: 善男子彼虚空王於雷音如來會中八萬四千歳以種種樂具衣服飮食宮殿臺觀僮僕給侍一一殊妙恭敬供養承事雷音如來及諸菩 [show] (1 hit)
佛説離垢施女經 (No. 0338) 0095b17 - 0095b17: 於此聖道徳 以故得與如來會     [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0209b16 - 0209b21: 不作親子之想迦葉如是如來會下有百千倶胝聲聞圍遶若無一菩薩相者如來亦不作子想我今於此而説頌曰 [show] (1 hit)
佛説如幻三摩地無量印法門經 (No. 0372) 0358c20 - 0359a19: 時此娑婆世界釋迦牟尼如來會中所有諸菩薩摩訶薩苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷梵王帝釋護世四王并餘天龍夜叉乾闥婆阿脩羅 [show] (1 hit)
佛説如幻三摩地無量印法門經 (No. 0372) 0361a23 - 0361b19: 海水又師子遊戲金光王如來會中所有菩薩聲聞之衆比無量光如來會中菩薩聲聞多百千倍彼佛世尊隨應演説三乘之法勝華藏 [show] (2 hits)
佛説如幻三摩地無量印法門經 (No. 0372) 0362c21 - 0363b09: 衆又善男子總以無量光如來會中一切聲聞縁覺菩薩合集較量而普明高顯吉祥峯王如來會中菩薩之衆亦復倍多其佛壽命九十 [show] (2 hits)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0409c12 - 0411a08: 薩謂軟首曰仁者何故越如來會獨於屏處而論講經軟首答曰族姓子知如來甚尊而不可當諸佛大聖由是之故一切所説或懼不可 [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0435a08 - 0435a16: 母求覓其子到無能勝幢如來會中到已禮世尊足住立一面淨臂童子見其父母心生歡喜問訊起居於父母前説伽陀曰 [show] (1 hit)
攝大毘盧遮那成佛神變加持經入蓮華胎藏海會悲生曼荼攞廣大念誦儀軌供養方便會 (No. 0850) 0068c21 - 0068c21:     塵刹如來會 以此大菩提     [show] (1 hit)
藥師琉璃光王七佛本願功徳經念誦儀軌 (No. 0925) 0039b07 - 0039c03: 香壇受用供養亦願住彼如來會前勸請警覺往昔弘誓圓滿我等儀軌道場亦願我等一切有情見前獲得如經所説功徳善利願垂攝 [show] (1 hit)
藥師琉璃光王七佛本願功徳經念誦儀軌 (No. 0925) 0039c04 - 0040a13: 香壇受用供養亦願住彼如來會前勸請警覺往昔弘誓圓滿我等儀軌道場亦願我等一切有情見前獲得如經所説功徳善利願垂攝 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0136c16 - 0137a11: 四威儀中供養如意恒沙如來會中推爲大法王子十方如來行此呪心能於十方攝受親因令諸小乘聞祕密藏不生驚怖十方如來誦 [show] (1 hit)
一字佛頂輪王經 (No. 0951) 0228a15 - 0228b25: 其地普大成現大寶蓮華如來會中雜色寶光重重晃曜當佛頂上一切寶花而爲傘蓋蓋大千界滿覆空際以衆寶網圍繞莊嚴妙香花 [show] (1 hit)
五佛頂三昧陀羅尼經 (No. 0952) 0268a06 - 0268a08: 側面觀自呪者頂上面觀如來會[show] (1 hit)
佛説大乘莊嚴寶王經 (No. 1050) 0049c23 - 0050a19: 其事云何佛言是時式棄如來會中有一切天龍藥叉阿蘇囉蘖嚕拏摩護囉誐人及非人悉來集會時彼世尊於是衆中欲説法時口放 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0361b24 - 0362a10: 和鳴海雲供養釋迦牟尼如來會中大衆執金剛祕密主菩薩摩訶薩如斯神通皆是不空羂索心王陀羅尼眞言廣大解脱蓮華壇印三 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0533c18 - 0541a06: 若於善法堂中揚大教於如來會下等皆是發起廣大業也四須夜摩天須者善也 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0695a06 - 0701a19: 然大寶積第十七無量壽如來會説名法處比丘佛在耆闍崛山説阿難起問白佛言大徳世尊色身諸根悉皆清淨威光赫奕如融金聚 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0762b22 - 0763b03: 品類意況尋之參驗可見如來會通總爲一時一際以刹那際根本智宅門出生滅度及常住在世轉正法輪總無虧一念成正覺時是故 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.