大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "女國" : Including related character : 女国 女囯

51 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

雜阿含經 (No. 0099) 0181b05 - 0181b06: 爾時太子及諸臣宮人婇女國界人民興種種供養葬送如王之法而闍維之 [show] (1 hit)
佛説三摩竭經 (No. 0129) 0843a28 - 0843c20: 難邠坻大賢善好道有好女國中第一使者言何用爲第一國中人言曾與太子祇共請買園田八十頃持上佛復以象負運黄金數千 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0019c18 - 0020a20: 以淫邪亂其志乎父曰吾女國之上華胡高徳而不迴耶妻即頌其義曰 [show] (1 hit)
正法華經 (No. 0263) 0121b03 - 0121b23: 比丘比丘尼清信士清信女國王太子大臣群僚大力豪勢轉輪聖帝尊重巍巍 [show] (1 hit)
佛説菩薩行方便境界神通變化經 (No. 0271) 0311c14 - 0313a20: 大臣等王子兵衆内宮婇女國土人民騎乘圍遶大王威徳王大神力王大變化 [show] (1 hit)
無量義經 (No. 0276) 0384a25 - 0384c12: 王王子國臣國民國士國女國大長者各與眷屬百千萬數而自圍遶來詣佛所頭面禮足遶百千匝燒香散華種種供養供養佛已退 [show] (1 hit)
無量義經 (No. 0276) 0385b23 - 0387a15: 王王子國臣國民國士國女國大長者及諸眷屬百千衆倶聞佛如來説是經時或得煖法頂法世間第一法須陀洹果斯陀含果阿那 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0403c10 - 0403c19: 使鬪諍不能和合不爲男女國王大臣之所恭敬又亦不知和合諸藥以不知故乃名如來如其知者是邪見輩又復如來於怨親中其 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0644b12 - 0644b22: 使鬪説不能和合不爲男女國王大臣之所恭敬又亦不知和合諸藥以不知故乃名如來如其知者是邪見輩又復如來於怨親中其 [show] (1 hit)
長爪梵志請問經 (No. 0584) 0968a11 - 0968a17: 苾芻苾芻尼近事男近事女國王大臣沙門婆羅門外道之類天龍藥叉人非人等瞻仰而住爾時世尊爲説自證微妙之法所謂初中 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0408b07 - 0408b18: 命支體頭眼手足妻子男女國城丘聚財穀珍寶倍復踊躍寧聞一頌恬忽世榮轉輪王位常樂爲人講説經法不羡帝釋思開一人使 [show] (1 hit)
正法念處經 (No. 0721) 0415a26 - 0415c11: 此海已有一大洲名羅刹女國縱廣二千由旬有羅刹女名曰長髮住在此洲噉食火燒香花及肉一念能行二千由旬常求人便心常 [show] (2 hits)
正法念處經 (No. 0721) 0417a20 - 0417b26: 271;吉帝力洲次名女國洲次名饒樹洲次名翳沙波陀洲次名丈夫洲閻 [show] (1 hit)
諸佛要集經 (No. 0810) 0759c14 - 0760a25: 臥衣被金銀珍寶妻子男女國邑墟聚外諸所有若干種物無所愛惜悉能惠捨作是施已計於吾我猗其所施今我出養彼人受之我 [show] (1 hit)
佛昇忉利天爲母説法經 (No. 0815) 0797a17 - 0797c22: 萬四千夫人婇女一切婇女國中第一爲眞玉女一一國王有五百子或有千二百子者一一諸王以正治國不加鞕杖刀刃不設各各 [show] (1 hit)
青色大金剛藥叉辟鬼魔法 (No. 1221) 0100a01 - 0100b06: 澆薄時國王大臣后妃婇女國中僧尼爲此□所侵害上品爲癩兒中品爲傳死 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶破僧事 (No. 1450) 0099b04 - 0104b10: 王曰可爾即令一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸爲后時増長王與其夫 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0404a08 - 0405a13: 種王及后妃太子内宮綵女國内人民皆悉出城迎諸聖衆既入城已大衆坐定王便致敬於上座前合掌長跪白大徳迦攝波言今日 [show] (1 hit)
梵網經 (No. 1484) 0999a20 - 0999a24: 爲大捨及自身肉手足男女國城如幻化水流燈焔一切捨而無生心常修其捨 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0591b08 - 0592c11: 女身成佛別有經云佛出女國作女身成佛三亦男亦女則龍女是也本是女變爲男四非男非女非天非人如淨土成佛又三句一出 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0001c12 - 0014a18: 兒息祈神請福後忽生一女國民群寮皆悉歡喜各貢上寶華彫麗珍飾即從此 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0569c14 - 0572a03: 有師云此樹開華華生一女國人歎異以園封之園既屬女女人守護故云菴羅樹園宿善冥薫見佛歡喜以園奉佛佛即受之而爲住 [show] (1 hit)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0983b29 - 0988c29: 云似柰此樹開華華生一女國人歎異以園封之園既屬女女人守護故言菴羅 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0315a01 - 0315c25: 至尼波羅其國北境即東女國與吐蕃接人來國命往還率由此地唐梵相去萬 [show] (2 hits)
三國遺事 (No. 2039) 0956a03 - 0956a04: 婆王一作花夏國王母積女國王之女妃南解王之女阿老夫人丁巳立理二十三年王崩水葬末□疏井丘中塑骨安東岳今東岳大 [show] (1 hit)
三國遺事 (No. 2039) 0965b22 - 0966a06: 位時我父王含達婆娉積女國王女爲妃久無子胤祷祀求息七年後産一大卵於是大王會問群臣人而生卵古今未有殆非吉祥乃 [show] (1 hit)
三國遺事 (No. 2039) 0981a01 - 0981c21: 承位興八子大師青丘一女國大夫人皆上院夫人所生也萱多妻妾有子十餘 [show] (1 hit)
大唐大慈恩寺三藏法師傳 (No. 2053) 0240a22 - 0245c16: 魅所得生育群女今西大女國是也又言僧伽羅是商人子名以其多智免羅刹 [show] (3 hits)
續高僧傳 (No. 2060) 0448b16 - 0453a21: 便得成飯其境北界即東女國與吐蕃接境比來國命往還率由此地約指爲語 [show] (1 hit)
續高僧傳 (No. 2060) 0647a04 - 0647a23: 有高驪像相國像胡國像女國像呉國像崑崙像岱京像如此七像並是金銅倶陳寺堂堂門常開而鳥狩無敢入者至今猶爾故靈裕 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.