大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "大本経" : Including related character : 大本經

46 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0001b11 - 0001b11: (一)第一分初大本經第一 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0001x13 - 0001x13:  Footnote  大本經=大本縁經~\D.14. \MahApadhAna-suttanta. [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0468b19 - 0468b21: 下十一經皆丹藏所無於大本經中亦無同本異譯者然其文相不異當經前後則丹藏無者脱之耳故此仍之  癸卯歳高麗國大藏 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論 (No. 1668) 0626b08 - 0626b19: 識地非餘識法所以者何大本經中如是説故此決擇分當釋何經謂楞伽經彼契經中當何説耶謂分流楞伽契經中作如是説 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論 (No. 1668) 0633a09 - 0633b05: 不思議熏如熏變亦爾故大本經中作如是説可思議不可思議者就金剛還上之人故已説顯示麁細所依門次説本覺對治次第門謂 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0151a07 - 0157c25: 遊行經文獨有兩卷又有大本經自爲一卷一一經首皆安五義既以阿含而爲通 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀經義疏 (No. 1761) 0356b29 - 0363c12: 初明教興二辨教相初中大本經云佛言如來以無量大悲矜哀三界所以出興於 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0321c14 - 0321c22: 態者女人内心諂媚相也大本經云諸婦人八十四態此經云八四者誤也太子五夢經云菩薩在樹下時魔王欲試遣天女三人三人往 [show] (1 hit)
梵網經菩薩戒本疏 (No. 1813) 0648b02 - 0648c03: 下結勸指廣謂此十戒彼大本經制戒品一一廣解今但略擧名相耳 [show] (1 hit)
北山録 (No. 2113) 0615a04 - 0618b17: 之投于虎丘尋往廬山洎大本經至果與玄契泥洹經説有一類闡提無種性終不 [show] (2 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0697b10 - 0705c07: 數辭之下安等言意不違大本經意所由也此中等言者是含容上首十佛刹微塵 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0036b22 - 0038a07: 雖有擇地文略少故讓彼大本經也 蘇悉地者彼經上卷擇處品第五是也蘇摩呼經上分別處所品瞿醯經上簡擇地品守護經第九 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0072a19 - 0072b03: 釋經本無天中之天之言大本經文定有此句是故疏主加呼之也天中之天者法華經云聖主天中天化城喩品文根本薩婆多部律攝 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0073c19 - 0074b16: 釋而實無時方等一偈也大本經有雖説時方所作業句略本則雖無之而實之言所顯義而含其意也謂隨順方便説句存雖説時方所 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0104a13 - 0105a10: 限何云今既乎答一義云大本經上來並説名數之限略本經雖不存之而是約大本意云今既限局也一義云正可云今既限局數而乘 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0169a07 - 0169a24: 更出之凡此曼荼羅源出大本經其文太廣所以別出圖位師資相傳副略説經以流布之耳 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0280b24 - 0282a14: 謂直説彼一偈也或又指大本經入祕密品釋云入曼荼羅有三昧耶偈可有十四 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0339a20 - 0339c26: 之此疏無畏三藏諸諳誦大本經而釋略本經所釋言詞悉是大本經文更非私語是故尊重此疏可如佛經然則不空三藏得底哩三昧 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0565a11 - 0565c04: 前相也 如本部中者指大本經諸尊各各儀軌也 乃至合偈等者密抄云復以多義合成偈頌心無所礙即近悉地之前相也九之三 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0681c26 - 0682a05: 國云摩那斯亦云摩納故大本經乃云摩納汝當作佛者此即言儒童也摩納者梵下之辭耳文此釋名菩薩雖非我名爲顯梵漢詞引之 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0657a26 - 0657b07:  答此經正是大本攝也大本經從廣本出故展轉論之廣經又當經所依本源也而略本中不出此經非當所用故不擧之歟 [show] (1 hit)
理趣釋祕要鈔 (No. 2241) 0659a04 - 0659b25: 部具會段不説種字七卷大本經同之其所由在釋經而彼經當段説種字是則法身説經爲示輪圓無際義不説之釋尊説會隨轉一門 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0069b11 - 0069c13: 義此中以十方爲大空若大本經乃以般若空爲大空者此就世間法明大空義彼就出世間明之各有一意不相違也今取意引之 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0131c10 - 0132a29: 相實相之義聲聞亦得而大本經明極微色心中言如是塵相非諸二乘境界者今依經論釋者此據極微之塵實相爲語故云爾耳復次 [show] (1 hit)
中論疏記 (No. 2255) 0170b08 - 0170b27: 十説之已明先尼得道而大本經始言成聖者當知非是實人始於後席得果乃至廣説 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0649a12 - 0649a16: 向即信心等 疏二云引大本經四句如次賢凡亂住初後亂住果聖亂住聖賢亂住或此四句初即凡位始終相即次則因果始終相即 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0656a01 - 0656a28: 云此大本經與分流經廣略雖殊宗旨契同文記二云此是大本與今流行經本文義大同小異詳會可知文十二門論疏上嘉祥云彼淨 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0716a13 - 0716a14: 神所在也 問 何故標大本經中而引分流經乎 答 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0719a27 - 0719b08: 顯三等問答之意即 依大本經釋分流也爲言疏意七種楞伽 中四種僞説也三種正説故欲顯三經正 説引大本也爲言私云上 [show] (3 hits)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0721c18 - 0722a02: 違 何故説依十萬六千大本經耶 答雖取自經之文依憑大本之意以分流別部不出大本故文 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.