大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "大婆羅門" : Including related character : 大婆羅门

291 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0082a07 - 0083b22: 納曰汝曾與諸耆舊長宿大婆羅門如是論耶摩納白佛此爲何言佛告摩納我坐汝立我立汝坐中間共論汝師論法當如是耶摩納白佛 [show] (3 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0094a19 - 0096c15: 婆羅門來皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至種徳報言有沙門瞿曇釋種子出家成道於鴦伽國遊行人間至瞻婆城伽伽池側有大名稱 [show] (12 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0096c17 - 0101a07: 究羅檀頭皆悉起迎問言大婆羅門欲何所至報言我聞有沙門瞿曇釋種子出家成 [show] (1 hit)
佛説大堅固婆羅門縁起經 (No. 0008) 0210c16 - 0210c21: 議言此大堅固是爲眞實大婆羅門復能與諸婆羅門衆教授讀誦圍陀典章 [show] (1 hit)
佛説大堅固婆羅門縁起經 (No. 0008) 0210c22 - 0211a07: 才智又復目我而爲眞實大婆羅門此非我宜我且自觀實非眞實大婆羅門我今不復與諸婆羅門教授讀誦圍陀典章正使廣知誠非我 [show] (3 hits)
佛説人仙經 (No. 0009) 0215b17 - 0216a12: 刹帝利王宮者有生上首大婆羅門家有生上首大長者家又復諸天衆等有思念者嗚呼云何能得四佛出現於世復有思念嗚呼云何能 [show] (1 hit)
佛説帝釋所問經 (No. 0015) 0246b07 - 0246b09: 伽陀國王舍城東菴羅園大婆羅門聚落之北毘提呬山帝釋巖中與大衆倶 [show] (1 hit)
大正句王經 (No. 0045) 0831a15 - 0831a23: 爾時尸利沙大城中有大婆羅門及長者主等互相謂曰云何此沙門童子迦葉來至此城之北尸利沙林鹿野園中是時尊者迦葉於彼城 [show] (2 hits)
佛説須達經 (No. 0073) 0879a11 - 0879b22: 居士昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富極富多錢財多諸雜物彼如是作大施以八 [show] (1 hit)
雜阿含經 (No. 0099) 0334a05 - 0334a22: 舍城人建立福田即化作大婆羅門儀容嚴整乘白馬車諸年少婆羅門衆前後導從持金斗繖蓋至王舍城詣諸處處大衆會中諸王舍城 [show] (2 hits)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0398a01 - 0398b08: 明入明若有人生於刹利大婆羅門家或生長者多饒財寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端正有大威 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0401b11 - 0401b18: 第乞食次到婆羅突邏闍大婆羅門家時婆羅門清淨澡手即取佛鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞食至婆羅突邏闍婆 [show] (1 hit)
別譯雜阿含經 (No. 0100) 0401c20 - 0402a11: 如汝極下賤者汝於三明大婆羅門所不能恭敬方禮禿頭痩黒之人如此沙門共耶那邏延斷人種者極相讃嘆汝若信樂極深厚者咄我 [show] (1 hit)
佛説給孤長者女得度因縁經 (No. 0130) 0847b24 - 0847c20: 事是時父母即將童子詣大婆羅門所求彼爲相婆羅門言汝此童子色相殊異當於釋迦牟尼佛法中出家修道斷盡煩惱證阿羅漢果於 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0052b15 - 0052b25: 非法侵陵他境王有輔相大婆羅門修清淨行智人所讃口言柔軟不宣麤惡有所造作能速成辦面目端嚴爲世所敬四毘陀典靡不綜練 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0055b04 - 0057a14: 上之既飽滿已王即問言大婆羅門是處可畏無有人民是中唯是閑靜修道之人獨 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0062c22 - 0064c17: 欲請大王一事王即答言大婆羅門不須多語請勅所作隨其所須悉當奉施若象馬 [show] (1 hit)
菩薩本縁經 (No. 0153) 0064c28 - 0066c01: 梵王假受兎身兎時答言大婆羅門若我所言悦可汝心甚不愛也所以者何我久已 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0161b13 - 0162a16: 衆伴異口同音而作是言大婆羅門子卿是勝人亦是純善之人云何今日作此大惡爾時婆羅門子胡跪合掌心生慙愧而我今日不應作 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0242a06 - 0245b02: 所見夢前問佛已世尊告大婆羅門汝所見大光明見於十方恒河沙數世界諸佛世 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0249b11 - 0251a14: 彼幾時當證菩提佛言是大婆羅門大悲具足汝大王自當聞其師子吼時王曰如世尊授我記我所願必成若我五體禮世尊足時令恒河 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0274c17 - 0276b09: 婆羅門言善哉善哉大悲大婆羅門汝亦大悲爲饒益照世過數衆生故出現婆羅門譬如成好華刹種種色種種香種種觸種種葉種種莖 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0276b11 - 0278a05: 有一邪命名曰壞想彼言大婆羅門我爲汝友助成衆事我當所在生處無量阿僧祇劫中爲汝同師友及作親屬又常至汝所爲乞衣服臥 [show] (3 hits)
大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0297a07 - 0299b10: 徳故恭敬供養一百淨行大婆羅門一百五通諸大神仙一百善友安置七寶上妙堂内以百千種上妙珍膳垂諸瓔珞衆寶衣服栴檀沈香 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0337b07 - 0338b04: 仁者作歸依處時兎答言大婆羅門我今所説解脱之法能盡苦際稱汝機者但當發問無所悋惜我已久除慳貪之垢爲利有情樂住生死 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0344c08 - 0348a14: 倒了解言説善哉善男子大婆羅門増上色相希求寂靜圓滿之行云何修作善靜法道無相可修聽聞了知清淨義邊圓滿進修善男子自 [show] (1 hit)
菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0354b25 - 0358a26: 薩埵大有情義造作時分大婆羅門種族徳行寂靜止息王之徳行稱自在天世間眞實智慧無有相状精嚴名稱増上修行業道聽聞有徳 [show] (1 hit)
佛説月光菩薩經 (No. 0166) 0406c02 - 0407c06: 得間斷爾時香醉山中有大婆羅門名曰惡眼聰明多智善解技術知月光天子於城四門大開施會撃鼓宣令普告四方求者供給而無乏 [show] (1 hit)
銀色女經 (No. 0179) 0450b28 - 0450c25: 所問必當答我女語之言大婆羅門今者但問隨意所問我當答之必令稱汝婆羅門心時婆羅門即問言妹實割二乳施他以不答言實爾 [show] (2 hits)
一切智光明仙人慈心因縁不食肉經 (No. 0183) 0458a08 - 0458b04: 佛無有疑慮時彼國中有大婆羅門名一切智光明聰慧多智廣博衆經世間技藝六十四能無不綜練聞佛出世説慈三昧光大悲海雲經 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.