大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "報化二土" : Including related character :

31 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0832c24 - 0832c30: 半明報化二身次八頌明報化二土後之二頌結勸無疑初復有三初三頌報化二身次六頌報身佛無縁不見有縁得見後一頌半結報身 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0833a20 - 0833a24: 常充滿 賛曰下八頌明報化二土有二初五頌報化土相後三頌無縁不見有縁得見淨土所由初文有五此初二也初頌住處次頌眷屬 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1027c12 - 1032c14: 是何佛耶二云西方通於報化二土報土文證如前所説化土證者鼓音王經云阿彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏有子有魔亦有調達亦 [show] (2 hits)
釋淨土群疑論 (No. 1960) 0030c24 - 0031a28: 切衆法皆以眞如爲體此報化二土即以眞如爲體二攝相歸心體者此報化二土皆如來等淨心所現故維摩經云隨其心淨即佛土淨即 [show] (2 hits)
淨土論 (No. 1963) 0084c09 - 0085a13: 難也但知諸佛修行具感報化二土也如攝論加行感化正體感報若報若化皆欲成就衆生此則土不虚設行不空修但信佛語依經專念 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0085a14 - 0085a15: 問曰法身淨土理遍可知報化二土應有封疆西方既具有報化土據何文證 [show] (1 hit)
淨土論 (No. 1963) 0085a16 - 0085b20: 答曰報化二土或有封疆或無封疆如報土中實報土者即無封疆謂如來行圓八萬 [show] (1 hit)
宗鏡録 (No. 2016) 0900c12 - 0903c10: 變者名分別變佛唯無漏報化二土或通淨穢若第七識有漏位中但内縁第八識見分不能變土若無漏六七後得智中能變之者唯通影 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0308b15 - 0308c09: 佛化有何過乎就中汎爾報化二土其相大異不必相屬所謂釋迦出濁世閻浮提舍那往臺上華藏界云身云土云敎云衆大小勝劣彼此 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0385c10 - 0385c18: 法時地上菩薩一身通在報化二土如此時多能化佛身所居器界本質一其相大小勝劣隨二土遙異也然而本是山窟等故報土邊猶爲 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0434a12 - 0434a20: 一邊乎彼如智勝如來者報化二土邊俱雖有玄賛判爲他受用身知如此之事以勝爲本云事答此難不然但由經題目可知其本義也而 [show] (1 hit)
法華開示抄/附、無量義經開示抄、普賢經開示抄 (No. 2195) 0452c26 - 0453a03: 會云安樂世界報化二土之義大師作二釋若依唯報土義者今經文或權化女人也或別時意趣也實類女人順次不生若通化土釋意者 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0134c04 - 0135b17: 髻所見文問螺髻所見者報化二土中何乎 答一義云化土也 問探玄記第二云約佛攝化處亦有三一化身土此有二一染謂此娑婆 [show] (2 hits)
成唯識論本文抄 (No. 2262) 0783a06 - 0783a07: 問安養淨土報化二土中何 如別抄之問三身成道同時歟 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0764b29 - 0764c12: 問涅槃經所説無勝土者報化二土中何歟答章釋迦報土云云 付之涅槃經云如安樂土云云 而玄三云十住以去不退位三賢菩薩 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0765a13 - 0765a25: 問靈鷲山者報化二土中何歟 答章心他受用報土也 付之疏二下普賢三昧品云攝論中三十二相等皆法身攝然有三義一相即如 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0066c14 - 0067a03: 國然以安樂國大師釋迦報化二土所謂探玄記中云於中亦有四章二乘如阿彌陀等云云 又別有通報化二土釋何以涅槃經説爲證 [show] (4 hits)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0067b22 - 0067c02: 問法花常在靈山土報化二土中何耶 答章引法花論釋報佛菩提也故可報佛土歟付之已云即染歸淨土也何非化身土耶 答法花 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0067c27 - 0068a03: 因論生論西方阿彌陀土報化二土中何可云耶 答探玄記中有兩處釋倶通報化二土也 問爾者付化土釋具縛凡夫直可生極樂世 [show] (2 hits)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0068b11 - 0069a12: 不嚴淨世界云云 故通報化二土不擇凡夫異生無疑耳 [show] (1 hit)
華嚴五教章不審 (No. 2343) 0284c14 - 0284c24: 餘國文爾者今餘國者通報化二土見答起信疏釋定性二乘無餘還生之相云令心還生於淨土中文又引今鈔經文即釋云此最利根亦 [show] (1 hit)
華嚴五教章不審 (No. 2343) 0295a18 - 0295b04: 文涅槃經所説無勝土者報化二土中何耶 答報土也 難云彼涅槃經云西方去此三十二恒河沙等文若實報淨土更不可指方域分 [show] (1 hit)
華嚴五教章衍祕鈔/附、華嚴五教章科 (No. 2345) 0668a12 - 0668a18: 類世異爲化境同教亦以報化二土爲化境今此十類應於法界衆生而作解矣&T [show] (1 hit)
釋摩訶衍論第十廣短册 (No. 2537) 0594c29 - 0595b16: 答凡淨土穢土是如次報化二土不同也既云安養淨土豈云化身之土耶是以同性經中淨土成佛者皆是受用身穢土中者皆是化身云 [show] (2 hits)
釋摩訶衍論第十廣短册 (No. 2537) 0595c15 - 0597c14: 是何佛耶二云西方通於報化二土報土文證如前所説化土證者鼓音聲經云阿彌陀佛父名月上母名殊勝妙顏有子有魔亦有調達亦 [show] (2 hits)
顯淨土眞實教行證文類 (No. 2646) 0600b28 - 0600b28:   專雜執心判淺深 報化二土正辯立     [show] (1 hit)
淨土文類聚鈔 (No. 2647) 0645c25 - 0645c25: 唯定淺深於執心 報化二土正辨立 [show] (1 hit)
愚禿鈔 (No. 2648) 0648c08 - 0648c08: 思不思議 報化二土[show] (1 hit)
淨土高僧和讃 (No. 2651) 0663b19 - 0663b21: 源信僧都ノオシエニハ報化二土ヲヲシエテソ專雜ノ得失サタメタル [show] (1 hit)
往生要集 (No. 2682) 0079a03 - 0080b27: 妨難也但知佛修行具感報化二土也如攝論加行感化正體感報若報若化皆欲成就衆生此則土不虚設行不空修但信佛語依經專念 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.