大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "四料簡" : Including related character :

37 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

法華玄義釋籤 (No. 1717) 0854b01 - 0861b06: 若情智相對即第三意也四料簡中初問眞俗應相對者應如三藏俗有眞無或如通教幻有幻空云何別接已去眞俗不同答中先列四 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0861c18 - 0868c29: 三如佛下引證須縁四諦四料簡中二初簡法次簡品類初云所有布施盡迴解脱等者婆沙云西方人作此論今文略依彼問云煖善根 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0904c09 - 0910c18: 六相識應有多義文但列四料簡全闕次大師正標釋先直標十二名即別名也此 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0956c13 - 0962a03: 中二先引證次爲此下結四料簡中問如文次答中言大論須菩提更問畢定不畢定者大論九十三先擧經云須菩提白佛言世尊菩薩 [show] (1 hit)
法華遊意 (No. 1722) 0645a06 - 0646c27: 密三就法花内自論顯密四料簡之總明經論顯密者大明一化凡有四門一顯教 [show] (2 hits)
觀音玄義 (No. 1726) 0877a07 - 0884c15: 四一列名二次第三解釋四料簡一列名者十義以爲通釋所以者何至理清淨無 [show] (2 hits)
觀音玄義記 (No. 1727) 0899c28 - 0908b26: 有文亦顯十重二二互具四料簡二初別料簡十初簡人法二初問彼經具明十法 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0279a27 - 0279c28: 二攝教分齊三辨定宗旨四料簡異同 初教興來致二初通明一代教興二別叙今經教興初通明一代教興 大覺世尊從本垂跡爲 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0282a02 - 0283a28: 四料簡異同二初簡身土通局二辨古今廢立 初簡身土通局二初明佛身二明佛土初明佛身 佛身多種經論所出隨宜不定今準 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0086b15 - 0090c19: 四一訶問二定宗三會譬四料簡初二如文三會燈滅云是羅漢涅槃永滅不生如來涅槃滅而不滅無生而生云云若更下四料簡中云 [show] (2 hits)
四分律行事鈔資持記 (No. 1805) 0390b05 - 0394a29: 之下指彼品文見十三十四料簡中初示名通濫籣下簡行通局謂二局十通也喧 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0141b20 - 0150a03: 意一開章二生起三分別四料簡五解釋以將己序及所聽聞合爲十段意似未穩 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0721a17 - 0721c26: 教名二覈定四教三引證四料簡五明經論用教多少不同第一正釋四教名即爲四一釋三藏教名二釋通教名三釋別教名四釋圓教 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0722a01 - 0725b07: 説即是四教之異名也第四料簡者問曰法華經云佛平等説如一味雨何曾有四 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0747a25 - 0751c16: 乘三正辨通教三乘次位四料簡五正約位釋淨無垢稱義第一略明半滿辨位有同不同者若三藏半字教門明位大同小異如毘曇成 [show] (2 hits)
四教義 (No. 1929) 0760a19 - 0764a19: 圓教辨位三引衆經論證四料簡五約圓教位釋淨無垢稱義第一簡別圓兩教明位不同者圓教既詮圓理菩薩禀教圓斷五住之惑開 [show] (1 hit)
四教義 (No. 1929) 0764a26 - 0769a04: 觀智不無淺深之殊也第四料簡問曰何不依大乘經論對諸法門明位答曰今引 [show] (1 hit)
念佛鏡 (No. 1966) 0120b22 - 0120c05: 及一學人疑焉予以爲正四料簡所謂有禪無淨土者是也但執觀心不信有極樂淨土但執無生不信有淨土往生則未達即心即土不 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0364a01 - 0364c29: 所謂單傳直指之道永明四料簡中謂無禪有淨土萬修萬人去但得見彌陀何慮 [show] (1 hit)
寶王三昧念佛直指 (No. 1974) 0381a07 - 0381a17: 實非臆説兼信永明大師四料簡語直不我欺故力募衆縁刻印流通而衆友亦各歡喜樂助當知阿彌陀佛弘誓願力貫徹于人心久矣 [show] (1 hit)
西方合論 (No. 1976) 0410c11 - 0411a27: 止一切黒業祖師于此分四料簡一戒急乘緩以戒急故生人天中如箭射空力盡 [show] (1 hit)
圓悟佛果禪師語録 (No. 1997) 0783a15 - 0783b10: 地軸耶是故示三玄三要四料簡四主賓金剛王寶劍踞地師子一喝不作一喝用探竿影草一喝分賓主照用一時行許多落索多少學 [show] (1 hit)
宏智禪師廣録 (No. 2001) 0099b14 - 0099b14:   四料簡奪人不奪境 [show] (1 hit)
佛果圓悟禪師碧巖録 (No. 2003) 0147a17 - 0147c16: 鋒相拄更不用五位君臣四料簡直論箭鋒相拄是他家風如此一句下便見當陽便透若向句下尋思卒摸索不著法眼出世有五百衆 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0537c14 - 0538b21: 宗旨不同門已意自下第四料簡説人差別門二一四等七字是標二凡諸經下釋釋中三一凡諸經下至變化説總擧五説二今此下至 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0551a09 - 0551b15: 三解返對破已竟自下第四料簡出文顯證中三一第等七字標二問曰下至其十證也釋三上來下結釋中有二謂問・答也問中有二 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0551b16 - 0555c27: 至方能遣惑釋云上來第四料簡出文顯證已竟自下第五解別時意中三一第等八字標二即有下至故名易也釋三斯乃下結釋中有 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0620b05 - 0622b05: 釋云上來第四料簡樹觀已竟自下第五解池觀中三謂標・釋・結釋中文自爲七一牒前生後中一從等者 問次當想水之文唯生 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0672a21 - 0672a25: 釋云上來第四料簡流通分已竟自下第五解耆闍分中三一初至其三標二一從下至流通分釋三上來下結釋中文自爲三即是三段 [show] (1 hit)
佛國禪師語録 (No. 2551) 0275b12 - 0277a19: 作麼生會即有三玄三要四料簡四賓主四喝四照用等許多閒絡索大法未明滯 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.