大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "周公" : Including related character :

212 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 --- [ keyword count ]


 

法華玄義釋籤 (No. 1717) 0822c11 - 0826b20: 論此土是邊是中觀乃引周公測影之法以一尺二寸土圭用測日影夏至之日 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0932b26 - 0934b12: 不出人天言周孔經籍者周公制禮孔子刪詩經謂五經七九等也籍謂墳籍即三墳也三墳謂三皇之書典謂五典即五帝之書古人 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0013b26 - 0016a26: 羅云之叔非聊爾人也故周公歎曰我是文王之子武王之弟成王之叔於天下 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0304c06 - 0309c11: 者聊耳爲且略也史書敍周公爲文王之子武王之弟成王之叔非聊爾人耳今借此言用之疏是以語其智下即是功高所成之徳也 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0112a06 - 0113a08: 學士推理不得周髀者是周公問殷齊論天地義云天如圓繖邊下中高爲蓋天義日月横行同於佛法靈憲即是渾天義也張衡作渾 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0713c23 - 0727a23: 罪於師耶抑又聖如堯舜周公而子有丹朱商均之不肖弟有管叔蔡叔之不仁 [show] (2 hits)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0844a20 - 0846a10: 作伯春秋傳曰自陜以東周公主之自陜以西召公主之二合遂得發眞斷結者 [show] (1 hit)
肇論新疏 (No. 1860) 0229a20 - 0229b07: 易本伏羲畫卦文王繇辭周公繋爻孔子作十翼即上彖下彖等今九折十演彷佛于斯豈貪下不在廣文而在演旨輒作下可知豈曰 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0209c10 - 0212b18: 時而用之今取猿狙衣以周公之服彼必齕噛挽裂盡去之觀古人與今其猶猿狙之異周公隨自意者亦復如是須應時而變知宜不 [show] (2 hits)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0343c12 - 0346c22: 丘等者姓孔名丘字仲尼周公姓姫名旦制禮作樂五徳行世佛教流化實頼於茲禮樂前驅眞道後啓元古混沌未宜出世者佛教明 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0167c01 - 0168b25: 逃於世論眞誘俗之權方周公雖稱事神不達彙征之道仲尼焉能事鬼蓋迷六趣之源老氏經既混於九流莊子未移於百氏惟釋宗 [show] (1 hit)
樂邦文類 (No. 1969A) 0174b05 - 0174b24: 正論饒益衆生參政大資周公葵得而序之謂師之言信而有證且愛其宗通説通於實相教相不相違背而老婆心切有如是諄諄之 [show] (2 hits)
樂邦文類 (No. 1969A) 0175a01 - 0175b01: 爲之言曰堯舜禹湯文武周公之道得仲尼而後明至於&T021952; [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0306c24 - 0307a24: 父母皆度同登覺岸豈止周公之配天普示迷津故逾考叔之純孝出家之孝其 [show] (1 hit)
廬山蓮宗寶鑑 (No. 1973) 0321c05 - 0321c05: 通隱處士周公諱續之字道祖雁門廣武人 [show] (1 hit)
密菴和尚語録 (No. 1999) 0958a14 - 0958b03: 地久以此祝賢守則伊尹周公以此安樂生民以此康福天下以此播揚大教以此扶竪正宗然雖如是且道印子即今在什麼處良久 [show] (1 hit)
密菴和尚語録 (No. 1999) 0970b20 - 0970c28: 地久以此祝賢佐則伊尹周公以此保國安民以此康福天下殊勝中殊勝奇特中奇特畢竟結角羅紋在什麼處天上有星皆拱北人 [show] (1 hit)
虚堂和尚語録 (No. 2000) 1017a22 - 1019a23: 立教以明堯舜禹湯文武周公之道以貽後世楊子著太玄眞經天下人非之謂 [show] (1 hit)
宏智禪師廣録 (No. 2001) 0121a05 - 0121a10: 禪師塔曰妙光參知政事周公葵爲之銘凡師應世之迹見於塔銘者茲不復敍嗚乎此特師之事業可形於言者爾若乃妙用縱横不 [show] (1 hit)
緇門警訓 (No. 2023) 1049c06 - 1050a08: 僧苟不知三乘十二分教周公孔子之道不明因果不達己性不知稼穡艱難不 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0329x11 - 0329x11:  Footnote  中山孝王子元始元年封周公後公孫相如爲褒魯侯追謚孔子爲褒成宣尼公封其後孔均爲褒成侯奉其祀)<甲> [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0334b19 - 0334b23: 經烹滅三代之諸侯破壞周公之井田此亦必有所恃者矣彼見其師歴詆天下之賢人以自是其愚以爲古代聖王皆無足法者由荀 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0361a28 - 0361b20: 篇樂論二十篇後王不合周公制作者則論而正之賛易道以申先王之旨賛易七十篇申明孔子十翼之旨意世稱王氏六經阮逸序 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0362x06 - 0362x06:  Footnote  式+(○詔國士學立周公孔子廟)<甲> [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0371a01 - 0371a05: 武徳舊制釋奠於太學以周公爲先聖孔子爲先師陪饗至是房元齡等建議請停祭周公以孔子爲先聖顏子爲先師陪饗詔可復封 [show] (2 hits)
佛祖統紀 (No. 2035) 0377b22 - 0377b26: 設薦饌酌奠也先聖先師周公孔子周禮王宮縣諸侯軒縣注宮縣鐘磬縣於筍虞者王宮縣四面諸侯去一面○鐘者宮音以象君也 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0387c13 - 0388b03: 之前禹湯文武徳義播之周公孔子典教持之道風雖微猶有漸漬以故詐不勝信而惡知避善也曁三代之季風俗大敗詐力相乘廢 [show] (1 hit)
佛祖統紀 (No. 2035) 0470b24 - 0470b29: 正觀十一年舊制釋奠以周公爲先聖孔子爲先師至是房玄齡建議請以孔子爲先聖顏子爲先師陪饗詔可○高宗幸魯祠孔子追 [show] (1 hit)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0493b25 - 0493c06: 二十 武王發文王子周公兄既立以太公望爲師周公  旦爲輔召畢之徒爲左右同謀伐紂起兵洧水諸侯不期會者八百皆云 [show] (2 hits)
佛祖歴代通載 (No. 2036) 0494a07 - 0494a12:   魯周公旦文王第四子武王克殷封少昊之墟今兗州仙源縣也公不就留佐武王武王崩後輔成王使子伯禽代就于魯公誡曰 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.