大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "名分" : Including related character :

1298 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..44 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0125b20 - 0126a18: 名優鉢羅八名拘物頭九名分陀利十名鉢頭摩云何厚雲地獄其獄罪人自然生身譬如厚雲故名厚雲云何名曰無雲其彼獄中受 [show] (3 hits)
大樓炭經 (No. 0023) 0286c06 - 0287a18: 名蓮花第九名拘文第十名分陀利佛言何故名爲阿浮阿浮泥犁中罪人自然生身譬如雲氣是故名爲阿浮何以故名爲尼羅浮尼 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0666c21 - 0666c22: 第一有十經第四一日誦名分別有三品半合有三十五經 [show] (1 hit)
中阿含經 (No. 0026) 0701b24 - 0703c09: 有文具足清淨顯現梵行名分別無諍經諦聽諦聽善思念之時諸比丘受教而聽佛言莫求欲樂極下賤業爲凡夫行亦莫求自身苦 [show] (1 hit)
央掘魔羅經 (No. 0120) 0535a11 - 0535a27: 去此過二恒河沙刹有國名分陀利佛名妙法分陀利餘如上説上方去此過三恒河沙刹有國名水笑華佛名笑華王餘如上説上方 [show] (1 hit)
佛説三摩竭經 (No. 0129) 0843a28 - 0843c20: 無復央數爾時有難國王名分陂檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼揵萬餘人難國王常喜貢高自謂智慧無雙以鐵鍱其腹常 [show] (1 hit)
百喩經 (No. 0209) 0551b24 - 0551c13: 盡者無生有愛必有生是名分別答論門有問人爲最勝不應反問言汝問三惡道爲問諸天若問三惡道人實爲最勝若問於諸天人 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0011b25 - 0011c16: 不見淨何以故但假立客名分別於法而起分別假立客名隨起言説如如言説如是如是生起執著菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多 [show] (1 hit)
放光般若經 (No. 0221) 0069a26 - 0072c24: 不分別五陰亦不以想有名分別五陰亦不有名分別五陰有實及諸六情三界 [show] (4 hits)
光讃經 (No. 0222) 0188c22 - 0193a10: 上有三昧名觀頂有三昧名分別一切法有三昧名了幢英有三昧名金剛喩有 [show] (3 hits)
摩訶般若波羅蜜經 (No. 0223) 0250a02 - 0253b16: 諸法是名能散三昧云何名分別諸法句三昧住是三昧分別諸三昧諸法句是名分別諸法句三昧云何名字等相三昧住是三昧得 [show] (4 hits)
佛説了義般若波羅蜜多經 (No. 0247) 0845b27 - 0845c15: 色離空無別色是義云何名分別故舍利子當知色法自性不生不滅非染非淨彼名自性亦非縁法離諸疑惑無所從來亦無所住如 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0420b06 - 0421b22: 不應作或名一切不實或名分別羸或名處所成就或名第一害或名動或名身事所名苦集諦者或名受或名枝或名燒或名堅固或 [show] (7 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0421c06 - 0422b16: 名自見令見或名摧敵或名分別印或名入相或名難得或名無量義或名能起明或名和合道或名向不動或名勝義諸佛子解脱音 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0601a22 - 0605a03: 法界覺雲如來有大人相名分別法界雲如來智慧廣照佛地一切菩薩衆無量法海無量佛刹令一切衆生入佛境界具足普賢菩薩 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0612b26 - 0614b08: 起或名能壞或名成寶或名分別大千世界如來應供等正覺亦復如是出興于世雨正法雨名曰除滅除滅衆生煩惱盛火或有法雨 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0616a10 - 0617c18: 一切境界虚妄復有光明名分別諸乘隨其所應出大妙音復有光明名曰圓滿 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0622b12 - 0624a26: 染巧妙方便清淨智寶二名分別演説有爲無爲清淨智寶三名分別演説一切諸法而不壞法界清淨智寶四名應化衆生未曾失時 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0677c07 - 0680c12: 智光音彼大衆中有菩薩名分別法界智通王與世界海微塵等菩薩倶來向娑婆世界釋迦牟尼佛所一切相好一切毛孔一切肢節 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0732a08 - 0733b11: 恭敬供養彼佛爲我説經名分別一切法界五百修多羅以爲眷屬悉聞受持次後如來名甚深妙法海光時我爲龍女雨如意摩尼寶 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0735a17 - 0737b09: 幢王値彼如來復得三昧名分別一切普照雲彼道場上次有如來出興于世號功徳須彌光王値彼如來復得三昧名照諸佛海彼道 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0058c03 - 0060a12: 名大速疾或名常樂施或名分別道或名摧伏幢如是等百億萬種種名號令諸 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0060b02 - 0060b18: 所不應作或名普鬪諍或名分析悉無力或名作所依或名極苦或名躁動或名形状物諸佛子所言苦集聖諦者彼密訓世界中或名 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0060b19 - 0060c06: 最勝世界中或名恐怖或名分段或名可厭惡或名須承事或名變異或名招引怨或名能欺奪或名難共事或名妄分別或名有勢力 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0060c24 - 0061a12: 惡或名名字或名無盡或名分數或名不可愛或名能攫噬或名麁鄙物或名愛著或名器或名動諸佛子所言苦滅聖諦者彼豐溢世 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0061b18 - 0061c05: 或名無我或名無自性或名分別盡或名安樂住或名無限量或名斷流轉或名絶行處或名不二諸佛子所言苦滅道聖諦者彼鮮少 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0061c06 - 0061c21: 名超等類或名廣大性或名分別盡或名神力道或名衆方便或名正念行或名常寂路或名攝解脱諸佛子歡喜世界説四聖諦有如 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0062a10 - 0062a26: 名至後邊或名共和合或名分別或名門或名飄動或名隱覆諸佛子所言苦滅聖諦者彼振音世界中或名無依處或名不可取或名 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0112c06 - 0113c15: 生願我於身永斷貪著是名分減施云何爲菩薩竭盡施佛子此菩薩得種種上味飮食香華衣服資生之具若自以受用則安樂延年 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0309b17 - 0310c19: 身上一切毛孔放大光明名分別衆生普照一切大千世界遍觸一切諸菩薩身復觸一切諸天世人諸菩薩等咸作是念我應住此供 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.