大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "卽空卽假卽中" : Including related character : 即空即假即中 卽空卽仮卽中 即空即仮即中

147 hits : 1 2 3 4 5 --- [ keyword count ]


 

仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0257a01 - 0257c19: 此別教假覺也若觀諸法即空即假即中是圓覺也釋住處爲三先釋住次釋王城後釋山佛具三身住處有八應身四住一壽命住謂五分法身 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0259b04 - 0259c26: 類此可解若圓説者三法即空即假即中雙照雙亡是也云云智度論云諸法非實凡夫虛假憶想分別妄謂有人如狗臨井自叱其影水中無狗 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0274a01 - 0274c18: 忍成就名空照圓則三住即空即假即中名空照也應形下明化也忍心下明智三諦即一諦三心即一心故云無二即有即空故云出有入無即 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0282a14 - 0285a29: 成就者三明行成就以得即空即假即中一行無量行無量行一行故云成就也以得四阿下第三明時節證初地施成就故云入功徳藏門也無 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0317c09 - 0318b08: 明假者不如此因縁生法即空即假即中言假名者寂滅無得之名也三空觀門四諦十二因縁無量功徳皆成就三空者空無相無作空無二十 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0682a20 - 0684a23: 意同中論云因縁所生法即空即假即中因縁所生法即空者此非斷無也即假者不二也即中者不異也因縁所生法者即遍一切處也今言實 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0692c10 - 0693b01: 即佛法界名位高十法界即空即假即中名用長即一而論三即三而論一非各異亦非横亦非一故稱妙也果體具三義者體遍一切處名體廣 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0693b02 - 0696b08: 表即空菩薩表即假佛表即空即假即中故佛界最爲無上復次四趣但表惡不能表善人天相但表善亦不能表惡二乘但表無漏不兼善惡佛 [show] (6 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0713b13 - 0715b15: 智者有漏即是因縁生法即空即假即中無漏亦即假即中非漏非無漏亦即空即假一法即三法三法即一法一智即三智三智即一智智即是 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0719c26 - 0725a18: 中道樂修色非淨非不淨即空即假即中非枯非榮中間論滅一切道品無不具足遍捨十法界依正名檀中道道共到尸彼岸名戒住寂滅忍二 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0725a25 - 0726b10: 即觀心性名爲上定心性即空即假即中五行三諦一切佛法即心而具初心如此行如來行應以如來供養而供養之隨方向禮至處起塔已有 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0732b21 - 0739c09: 常照用寂照心破一切法即空即假即中又識一心諸心若通若塞能於此心具足道品向 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0755b09 - 0758a25: 屬如中論偈云因縁生法即空即假即中仍於四觀各明眷屬準前可知判五觀心爲麁後 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0761c11 - 0764b09: 謂觀諸心悉是因縁生法即空即假即中一心三觀以是觀故知心非心心但有名知法非法法無有我知名無名即是我等知法無法即涅槃等 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0775a05 - 0779a05: 愛見知色因縁生法知色即空即假即中色即法界總含諸法法界文字文字即空無點無字無句無偈句偈文字畢竟不可得是名知字非字非 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0781b09 - 0782b26: 二二故非一實諦一實諦即空即假即中無異無二故名一實諦若有三異則爲虚僞虚僞之法不名一實諦無三異故即一實諦若異即是顛倒 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0787c26 - 0792c16: 諦謂生死苦諦不可思議即空即假即中即空故方便淨即假故圓淨即中故性淨三淨一 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0807b28 - 0811b27: 從二歸二從三歸三本是即空即假即中之三衆生不解即開次第之三又不解即開體眞 [show] (2 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0001b23 - 0003a18: 等爲定三分因縁所生法即空即假即中爲慧三分已約三分示四種相當用此義從如是 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0003a19 - 0009b04: 觀心釋者觀因縁所生法即空即假即中即空者我無我也即假者分別我也即中者眞妙 [show] (4 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0016b05 - 0023a16: 寂靜耳觀心者心性中道即空即假即中常樂我淨觀也摩訶拘絺羅此翻大膝舍利弗舅 [show] (2 hits)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0023a23 - 0026b25: 管歌詠十力觀者觀音聲即空即假即中隨順三諦即是讃佛也四乾闥婆此云嗅香以香 [show] (1 hit)
觀音玄義 (No. 1726) 0884c23 - 0892a09: 皆是因縁所生法此因縁即空即假即中即空是眞諦即假是俗諦即中是中道第一義諦若別論六道界是因縁生法二乘界是空菩薩界是假 [show] (2 hits)
觀音義疏 (No. 1728) 0929a14 - 0936a01: 財即是法財即因縁生法即空即假即中三諦一心一切具足於法平等於財亦等如此施 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0039a15 - 0047c08: 是三獸度河之意耳或謂即空即假即中三種邐迤各各有異三種皆空者無主故空虚設故空無邊故空三種皆假者同有名字故假三種皆中 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0047c16 - 0055a23: 故名別教三觀一心等者即空即假即中即一而三則三而一非先非後非一非三亦如前大意合離中第四義辯疏又此四教下第二辯其所釋 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0266a11 - 0272c14: 法云何起圓信信一切法即空即假即中無一二三而一二三無一二三是遮一二三而一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0523b23 - 0527a14: 深正同中論因縁所生法即空即假即中之義雜集釋不自生等自有二義至第八門當知下總結云若縁起理非自非他遣雙句者猶爲甚深況 [show] (1 hit)
佛説觀無量壽經疏 (No. 1750) 0186c18 - 0188c21: 力也中論云因縁所生法即空即假即中釋論云三智實在一心中得即此意也此觀微妙即一而三即三而一一觀一切觀一切觀一觀非一非 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0001c05 - 0007b14: 槃耶龍樹云因縁所生法即空即假即中是其義也三釋無名者先出舊解一云眞如實際 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.