大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "卽事而眞" : Including related character : 卽亊而眞 即事而眞 即亊而眞 卽事而真 卽亊而真 即事而真 即亊而真 卽事而真 卽亊而真 即事而真 即亊而真 卽事而真 卽亊而真 即事而真 即亊而真

295 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 --- [ keyword count ]


 

仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0256a01 - 0256b21: 無二無別空色不異爲如即事而眞爲是此通教經初如是也佛説死生是有涅槃是無從死生有入涅槃無出涅槃無入於中道阿難傳之 [show] (1 hit)
佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記 (No. 1706) 0308a29 - 0310a05: 般若一一根行何莫由斯即事而眞不遠復矣故曰非一非二之法門也餘歎教勸持等文如疏科釋可知 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0696b09 - 0697b21: 三假一切世間皆如幻化即事而眞無有一事而非眞者更待何物爲不眞耶望彼三藏絶還不絶即事而眞乃是絶待此通教絶待也三別 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0698b19 - 0705b16: 集道集道不生則無苦滅即事而眞非滅後眞大經云諸菩薩等解苦無苦是故無苦 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0707a24 - 0712a07: 即是體苦非苦故言無苦即事而眞故言有諦乃是摩訶衍門無生四諦智也又云知 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0719c26 - 0725a18: 者而滅度無量衆生約此即事而眞論道品六度等云云是名無生四諦慧無量四諦慧者大經云佛説四諦若攝法盡則不應言所不説者 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0725a25 - 0726b10: 誹謗方便雖服甘露不能即事而眞傷命早夭故扶戒定慧顯大涅槃得法華意者於涅槃不用次第行也 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0741b07 - 0746c06: 第一義空開出通教三人即事而眞亦一者一切衆生悉一乘故指此一句爲第一義 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0758a26 - 0761c04: 言謂方便土在三界外若即事而眞不必在遠下文云若能深心信解則爲見佛常在 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0781b09 - 0782b26: 就衆生仙客喩圓教菩薩即事而眞初發心時便成正覺得一身無量身普應一切今經但取金丹實相以爲經體也就同而爲喩從初至後 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0787c26 - 0792c16: 四能隨於所故爲一通教即事而眞文字中有菩提善惡倶觀皆不可得即是並行不 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0003a19 - 0009b04: 無二無別空色不異爲如即事而眞爲是阿難傳佛文不異爲如能詮即所詮爲是此 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0063b12 - 0065c22: 如來生於疲苦如華嚴中即事而眞不須譬喩爲未入者四十餘年更以異方便助顯 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0509b25 - 0517c14: 定謂似有故令總忘心境即事而眞得斯意者則不相違然欲會二宗須知二宗立義有多差別略敍數條一者一乘三乘別二一性五性別 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0526c28 - 0533c11: 廣而無外邊不可窮妙乃即事而眞好謂具徳無缺二摩尼下六句體徳圓備一座臺摩尼即處中正可依處摩尼隨映有差法空隨縁成異 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0643b09 - 0649a26: 合則深即是密以祕以妙即事而眞故二方便者略有三種一進趣方便謂見道前方便道是二施爲方便即第七波羅蜜依實起權皆善巧 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0655a12 - 0660a09: 無生是圓成性益云深者即事而眞故二云無生眞性亦無所有即彼勝義無自性性益云深者眞性不立故後偈遣能觀然有二義一成前 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0709b13 - 0716b27: 見無初相九現用自在十即事而眞故不可壞後佛子下正顯施行亦具最勝可以意 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0871c19 - 0880c01: 諸位尤異昔解謂一佛以即事而眞智治於地前成初四地令得賢守定以此三昧能守世出世間賢善法故前三地爲世四地爲出世既了 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0899b23 - 0907c08: 具足故九即理渉事故十即事而眞故後應尊重下勸學可知大文第八從説此下現 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0931c25 - 0939b04: 約菩薩論深一所證法界即事而眞故二入菩薩地智唯證相應故次有七句約衆生辨深一報類難知故二妄想爲因即無性故三染分行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0579c24 - 0583b16: 壞性相故住眞如以眞如即事而眞故由所無住故住眞如以諸法本無住故若心有住則爲非住故大品云若住一切法不住般若波羅蜜 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0614c12 - 0623a24: 相下別當具疏謂一佛以即事而眞智下第二別釋一一智中文皆有三初擧能成智二治於下治所破病三令得下顯所成徳文並可知疏 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0670a08 - 0675b13: 者略有三義一詮於理智即事而眞如三徳涅槃名祕密藏等二密意故三具三密故疏年耆徳艾者耆即長也艾者老也長也色白如艾云 [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0707a28 - 0707b02: 求眞動而非寂菩薩體理即事而眞動而無動不礙常寂故不起滅定而現威儀謹對 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0001c05 - 0007b14: 云何名絶若能道遠乎哉即事而眞聖遠乎哉體之即神見色與盲等聞聲與響等其 [show] (1 hit)
大般涅槃經玄義 (No. 1765) 0008a11 - 0012b04: 議大亦如是通達此理故即事而眞唯應度者見不思議須彌之高廣入於不思議芥 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0028b05 - 0035a03: 者通達向明絶四之理也即事而眞者達大小事即實相理唯應度者即能感之人見 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0047c17 - 0052c15: 鬼王善能破惡猶如霹靂即事而眞是爲密語第一義諦爲佛所勅依此法門必能得 [show] (1 hit)
金光明經玄義 (No. 1783) 0003a01 - 0005c25: 者此小乘析法意爾若取即事而眞爲眞身化用爲應身不明三身者此體法中意爾問若爾樹王下丈六既非佛復非鹿馬爲是何身答一 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.