大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "加持門" : Including related character : 加持门

42 hits : 1 2 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0223c06 - 0227a03: 佛門往諸方門心自在門加持門神變門神通門幻化門諸法如幻門不可説不可説諸菩薩充滿門親近不可説不可説佛刹微塵數如 [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼 (No. 0974B) 0385a12 - 0385a17: 清淨云云已上第五神力加持門 鉢羅 二合 底 &T058676; [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0240a17 - 0240a17: 此法畫壇門時加持門地乃畫壇門 [show] (1 hit)
佛説不空羂索陀羅尼儀軌經 (No. 1098) 0442c18 - 0442c18: 此法畫壇門時加持門地乃畫壇門 [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記 (No. 1803) 1027c18 - 1028a14: 四善明灌頂門第五神力加持門第六壽命増長門第七定慧相應門第八金剛供養門第九普證清淨門第十成就涅槃門 [show] (1 hit)
佛頂尊勝陀羅尼經教跡義記 (No. 1803) 1030b19 - 1030b24: 成無上果  第五神力加持門 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0713a19 - 0713b06: 王法佛之方便善巧三密加持門中被養育攝持而始生法性牙疱乃至開敷菩提樹王位云也上來諸句多所明十地功徳又佛果徳可 [show] (1 hit)
大日經疏指心鈔 (No. 2217) 0593a18 - 0593b01: 具他受用等用者是神力加持門之談也今此他受用雖凝然本有徳今胣聞故云他受用亦名應身矣然 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0412b20 - 0412c02: 可説智印功徳又心王住加持門一一内徳皆成無量金剛菩薩莊嚴説聽之會即是内大二眷屬也然在衆生謂之百法等即五十一心 [show] (1 hit)
攝大乘論釋略疏 (No. 2269) 0153a18 - 0156a10: 中道門感應道交門佛力加持門祕密理趣門等是乃由十因縁所成衆生有種種根性種種欲樂種種信解不可以一法門攝化猶如一 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0054c16 - 0054c22: 諸菩提者皆承大日命趣加持門也故瑜伽中諸菩提云云恐皆同大毘盧遮那云豈非大日哉 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0105c27 - 0106a10: 分心地不受五點之阿字加持門中不捨十界依正如正法眼藏云實際理地不受一塵佛事門中不捨一法云云禪智至靜智者禪者左 [show] (1 hit)
總持抄 (No. 2412) 0068b29 - 0068c09: 也言即身成佛也成佛言加持門之義自性徳前即一具輪圓曼荼羅見hUM字a本不生ha因業不可得u損減不可得ma吾不 [show] (1 hit)
四度授法日記 (No. 2413) 0127a18 - 0127b02: 法果義也或依加持加釋加持門事眞言教要樞故能能可心得置事也法身如來天月行者心水宿是加持成佛心也仍立三種即身成 [show] (2 hits)
遮那業安立章 (No. 2416) 0237b04 - 0237c26: 往昔大悲誓願暫住神力加持門示現三密攝引有縁釋也而此宗意談應化即法身起滅全法性故約法身論應用常住還内證顯外用 [show] (1 hit)
祕宗教相鈔 (No. 2441) 0635c07 - 0637a03: 受用身等之用者是神力加持門之談也若無加持門者如來不可具他受用身等功徳今所以具此加持者爲衆生説法令他見聞故也 [show] (2 hits)
大日經教主本地加持分別 (No. 2452) 0774a02 - 0774a15: 教主本地□帶加持住此加持門所説也而以大日釋本地者且約具二徳之一邊何引一邊釋輒成本地教主之義耶」 [show] (1 hit)
大日經教主本地加持分別 (No. 2452) 0780c21 - 0781a20: 界無能所説聽之義更住加持門隨應度者説名祕密乘是喩國界之内散賢臣治化賞罰爾者眞言問答違所立義如何 [show] (1 hit)
大日經主異義事 (No. 2455) 0847a10 - 0847a19: 法爾説故爲因機下隨他加持門傳説今經移墨書文字流傳閻浮故隨他受用曼荼羅中臺尊今經教主也但薄伽梵句置教主成就事 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0853a08 - 0853a12: 等文律立於自證無言説加持門説法義指心抄初引般若寺抄次廣明自義今具擧文辨之 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0854c09 - 0855b06: 具足及具身加持義而明加持門説義也意明以文字故云字門道具足又加持身即自性身故云具身加持恐不得其意也今解如前餘 [show] (1 hit)
大日經教主義 (No. 2457) 0856b19 - 0857a16: 古義云自證説法新義談加持門説各執一義今合二説終不相離可謂圓滿矣此二説同而異異而同何者若約能化加持説時即自證 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0607a25 - 0607c14: 自心制底還以内證法傳加持門之時唯局一界何略胎藏乎又金剛薩埵悋之云不授乎又龍猛鐵塔誦傳義訣釋分明也此外誰人入 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0609c28 - 0610b02: 答先四重悉加持門之所現也云事疏家處處明文不遑毛擧且如常論義且出其一疏第三卷上擧自證蓮花成曼荼羅畢次然以如來 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0610b23 - 0610c07: 證極位非迷人境界故出加持門説今經流傳未來云益彼人故當經正所被機可云十地菩薩也矣 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0613b28 - 0614a07: 尚攝相歸性之義乎只以加持門應化望能現自證望自證位所望不同攝相歸性之義可同次至下文者經文變化身不生義也然云以 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0616b08 - 0617a04: 而淨土諸尊者本覺佛趣加持門身也本覺佛者衆生本具三密故也故疏云見加持身即本地身也見本地身即行者自心耳文自心本 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0621a08 - 0621b03: 之二身彼文自證之位出加持門説法義相也非云他受變化也次諸趣所喜見身者現四重圓壇之中第四重有喜見隨類身故不可有 [show] (1 hit)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0627b02 - 0627b21: 剛因釋自自證法門身現加持門持金剛者之旨也此釋可有約佛陀義前彼文加持門釋故其初可釋自自證現加持義也然以佛陀菩 [show] (2 hits)
大疏百條第三重 (No. 2538) 0627b22 - 0628a02: 自證四曼各起利他用可加持門菩提爲自證佛陀爲加持門不叶道理如何 答實爾也然法門羯磨相望功徳法門幽玄也羯磨形麁 [show] (5 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.