大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "利他行" : Including related character :

436 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..15 --- [ keyword count ]


 

大乘本生心地觀經 (No. 0159) 0322c08 - 0323c29: 千波羅蜜多如是等法皆利他行善男子若有衆生其性難調聞是法已心未調伏即爲宣説八萬四千諸三昧門如是妙法皆自利行若 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0044a21 - 0044c15: 薩僧此菩薩摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩薩摩訶薩爲 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0021b12 - 0022c04: 薩僧此菩薩摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩無難行苦行此菩薩摩訶薩爲 [show] (1 hit)
佛説佛母出生法藏般若波羅蜜多經 (No. 0228) 0634c24 - 0635a06: 彼一切智寶於自利行及利他行皆不成就 [show] (1 hit)
佛説佛母寶徳藏般若波羅蜜經 (No. 0229) 0683c04 - 0683c04:   晝夜勤行利他行 利已内心無我相   [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0195c03 - 0196a04: 義行不作一切惡行自利利他行隨順増進諸善業行進増上行得一切佛法行舍利弗是名菩薩如其所聞具八十行 [show] (1 hit)
佛説海意菩薩所問淨印法門經 (No. 0400) 0506a09 - 0506a09:  唯求自樂因 不作利他行   [show] (1 hit)
佛説未曾有正法經 (No. 0628) 0439b22 - 0440a07: 能普爲衆生無大悲心行利他行證彼涅盤以爲究竟菩薩摩訶薩學菩薩藏其量廣大非聲聞縁覺之所測度唯諸菩薩修學其法悉能 [show] (1 hit)
守護國界主陀羅尼經 (No. 0997) 0564b07 - 0564b07:   令起利他行 此是般若母   [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0767a19 - 0772a02: 化一切智有情衆生自利利他行菩薩道華光滿足四天果乘用任自在化無方理任化任用神通自在十力十號十八不共行法住佛淨 [show] (1 hit)
佛説妙吉祥最勝根本大教經 (No. 1217) 0092c19 - 0092c26: 就法持明者先以慈心行利他行如前儀軌作大供養燒沈香用好花搵白檀香日日供養持誦即得大富或持明者依前儀軌誦曩莫莎 [show] (1 hit)
佛説無能勝大明王陀羅尼經 (No. 1233) 0171c11 - 0171c19: 進難行苦行爲有情故起利他行慈心悲愍覬得圓滿彼惡魔羅見此事已來爲我障菩薩是時憶念此無能勝大明王陀羅尼以彼明力 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0124c03 - 0125b16: 十句依自利行後十句依利他行是中一切菩薩者謂住信行地不可思議諸佛法者是出世間道品明者見智得證説者於中分別入者 [show] (2 hits)
十地經論 (No. 1522) 0126c14 - 0127b22: 十名法雲成就無上自利利他行初證聖處多生歡喜故名歡喜地離能起誤心犯戒煩惱垢等清淨戒具足故名離垢地隨聞思修等照 [show] (2 hits)
十地經論 (No. 1522) 0143a16 - 0143b11: 及諸佛法求必能得故依利他行所謂悲慈能安隱與樂心故捨者以財攝他行故不疲惓者自攝法行故知諸經論善解世法者以法攝 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0180a03 - 0180b12: 一切貪著四修行深自利利他行故如經無量無邊故五不退深如經一切聲聞辟支佛所不能壞故六離障深如經寂靜故七對治現前 [show] (1 hit)
大寶積經論 (No. 1523) 0204a10 - 0206c29: 乘中増上義故増上自利利他行故與大比丘衆八千人倶菩薩萬六千人倶問曰既因菩薩明此法門以是義故應説菩薩大名稱衆説 [show] (1 hit)
大寶積經論 (No. 1523) 0207a01 - 0211c21: 是行之正行已爲成自利利他行故防護他心若有失事不諫向人罪過虚實何況覓人長短諸過是菩薩修行六波羅蜜菩薩法藏以於 [show] (1 hit)
彌勒菩薩所問經論 (No. 1525) 0242c29 - 0244a05: 義以諸菩薩依慈悲心起利他行深心善修猶如大海同一鹹味菩薩亦爾爲利益他一味心故以諸菩薩利益他行即是自利爲利衆生 [show] (1 hit)
彌勒菩薩所問經論 (No. 1525) 0245c13 - 0245c28: 心身口意業攝自利行及利他行是名修行問曰云何菩薩成就修行答曰以不共外道聲聞辟支佛故此明何義以諸外道求世間樂修 [show] (1 hit)
佛地經論 (No. 1530) 0295a24 - 0295c13: 行内攝記故大慧行者是利他行外分別故如其次第通生如來二種淨土故名遊路如是淨土路既圓滿應有所乘御彼所乘行此道路 [show] (1 hit)
佛地經論 (No. 1530) 0327a06 - 0327b28: 受法樂分謂三無數劫修利他行滿足所證色等化身爲入大地諸菩薩衆現種種形説種種法令諸菩薩受大法樂由此二分或説此身 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經論 (No. 1532) 0337c03 - 0337c10: 羅三藐三菩提是故自利利他行勝如實修行自求菩提亦化衆生令得菩提是故説彼跋陀婆羅等名爲大賢士 [show] (1 hit)
阿毘達磨集異門足論 (No. 1536) 0404c13 - 0405c11: 有補特伽羅有自利行無利他行二有補特伽羅有利他行無自利行三有補特伽羅有自利行亦有利他行四有補特伽羅無自利行亦 [show] (12 hits)
阿毘達磨倶舍釋論 (No. 1559) 0161c09 - 0163b17: 利行究竟讃歎佛已次以利他行圓滿讃歎世尊偈曰拔出衆生生死泥釋曰生死是世間沈著處故難可度故故以譬泥衆生於中沈著 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0751a02 - 0752a23: 三得現法樂住及由此故利他行成此智名爲辯無礙解若得如是定能宣説符會正理無滯言詞及得現前自在功徳又於名等勝義言 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0959a15 - 0960a29: 三得現法樂住及由此故利他行成此智名爲辯無礙解若得如是定能宣説符會正理無滯言詞及得現前自在功徳又於名等勝義言 [show] (1 hit)
般若燈論釋 (No. 1566) 0135c12 - 0135c12:   善解利他行 爲照世日月   [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0367a06 - 0367a12: 展轉所生一切疑網此依利他行圓滿不共徳説興請問者何等爲學學有幾種云何於彼當修學耶 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0374b21 - 0374c07: 世尊難出現故出已能成利他行故亦能建立自利徳故於自他利離染心故我觀極久遠梵志般涅槃者此讃世尊難出現徳已過諸怨 [show] (3 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.