大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "分別諸法" : Including related character : 分別諸法

513 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..18 --- [ keyword count ]


 

別譯雜阿含經 (No. 0100) 0488c07 - 0489a27: 師佛世尊廣爲大衆敷演分別諸法秘奧其所説者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善邊山名於今 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0616b28 - 0617a13: 垢盡得法眼淨得法見法分別諸法無有狐疑得無所畏自歸三尊佛法聖衆而受五 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0683c06 - 0684a07: 座上得法眼淨彼以見法分別諸法以度猶豫無復狐疑得無所畏解如來 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0700c16 - 0701a11: 設與善知識從事者便能分別諸法亦當與人廣演其義設當聞法已則能分別能分別法已則能説其義無有欲想瞋恚愚癡之想以離三 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0772c13 - 0773b19: 徳行衆善本修清淨四諦分別諸法夫行善法者即慈心是也所以然者履仁行慈此徳廣大吾昔著此慈仁之鎧降伏魔官屬坐樹王下成 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0775a17 - 0775b20: 上以見道跡以見法得法分別諸法度諸狐疑得無所畏更不事餘師自歸佛法僧而受五戒爾時尸利掘長者自知得道跡前白佛言寧施 [show] (1 hit)
増一阿含經 (No. 0125) 0820c03 - 0821a23: 新衣易染爲色此亦如是分別諸法善解深妙之義自歸三尊而受五戒爾時善生女人聞佛所説歡喜奉行 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0198b02 - 0199a25: 持故意是助菩提法成就分別諸法故持是助菩提法成就思議寤醒故念處即是助菩提法分別身受心法成就故正勤即是助菩提法以 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0209c25 - 0213b09: 諸陀羅尼以心莊嚴故得分別諸法以念莊嚴故得解微塵等義以善心莊嚴故得堅固誓願牢堅精進如其所願到於彼岸以專心莊嚴故 [show] (1 hit)
大乘悲分陀利經 (No. 0158) 0278a13 - 0280a25: 界斷智三昧能見諸法斷分別諸法三昧能建分別諸法無住三昧能見諸法無所依一莊嚴三昧能不見二法作相三昧能諸法中不見作 [show] (2 hits)
佛説普曜經 (No. 0186) 0530b01 - 0530c14: 須倫諸佛侍者各白其佛分別諸法普聞其音善哉世尊速決其意何故默然先世之時寂然精進以其道力習於道法越無央數百千菩薩 [show] (1 hit)
佛説普曜經 (No. 0186) 0534a13 - 0534c04: 自墮袈裟著身佛爲説經分別諸法十二根本坦然意達漏盡意解得無著果前白佛言吾有同學俗字拘律今名目連少小相順要有至眞 [show] (1 hit)
方廣大莊嚴經 (No. 0187) 0616b18 - 0616b25: 無忘失故二者惠藏善能分別諸法相故三者智藏能了諸經義故四者陀羅尼藏所聞皆能持故五者辯藏能發衆生歡喜心故六者得正 [show] (1 hit)
僧伽羅刹所集經 (No. 0194) 0122a17 - 0122b01: 氣味不失其志有力堪任分別諸法亦不毀漏彼成大智慧施意解脱無變悔心一切惠施如濕鞞國王常修淨行未曾懈惓如摩訶提披王 [show] (1 hit)
僧伽羅刹所集經 (No. 0194) 0140a09 - 0140a22: 甚深捨衆穢法月最爲勝分別諸法毘沙門爲第一聲響清徹師子吼最第一欲種良福田有増上學捨一切田業釋提桓因爲第一一切世 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0404b18 - 0409b29: 勅作種種伎樂菩薩恒爲分別諸法名字本末廣宣其義龍王敬慕專意聽受朝夕問 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0631b11 - 0631b26: 眼淨長者自察得法見法分別諸法得無所畏即從坐起禮世尊足我今於如來受三自歸歸命佛法僧自今已後聽爲優婆塞盡形壽不復 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0634b03 - 0634b25: 切智三達六通衆相具足分別諸法諸賢者大衆之名成就聖賢諸法所行衆法仁賢過於三界所爲皆辦是故説曰諸賢我今説衆會咸共 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0675b26 - 0676a08: 眼淨得法獲法法法成就分別諸法於如來法逮無所畏即從坐起頭面禮足前白佛 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0711b14 - 0711b26: 牢固不可沮壞意常入定分別諸法亦不漏失是故説信戒精進定法要具也忍和意定者學人進行調御諸根不令放逸於諸根門悉得自 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0750b08 - 0750b14: 理極深邃智者所分別者分別諸法不失次第義理深邃究暢其法知所從生知所從滅分別義理一一不失是故説曰義理極深邃智者所 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0765c01 - 0765c05: 學人脩行分別諸法見法得法深入觀法若坐若臥衆神往來思惟安法比丘依法乃得滅度於諸聖道益而無費日有増益終無減損亦使 [show] (1 hit)
出曜經 (No. 0212) 0770a05 - 0770a09: 於道但非沐浴而至於道分別諸法審諦其義清淨無瑕衆結智行永盡無餘是故説曰截流而渡無欲如梵知行以盡是謂梵志 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0231c04 - 0232c25: 不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執著一切相智由執著故分別諸法無所有性由此於法不知不見 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0870b06 - 0871a22: 般若波羅蜜多不應如是分別諸法法性差別而壞法性具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩不應壞諸法法性云何如來自壞諸法法性 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0882c06 - 0882c25: 有菩薩摩訶薩哀愍彼故分別諸法若有若無如何當令彼有情類知蘊等法皆非實有善現諸菩薩摩訶薩應行如是甚深般若波羅蜜多 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0052b09 - 0052c19: 不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執著十八佛不共法由執著故分別諸法無所有性由此於法不知 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0336b09 - 0337b07: 般若波羅蜜多不應如是分別諸法法性差別而壞法性具壽善現白言世尊若菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多不應分別諸法法性壞法 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0398c10 - 0401a27: 菩提異本性空是諸愚夫分別諸法與本性空有差別故不如實知色不如實知受想行識由不知故便執著色執著受想行識由執著故便 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0463b18 - 0464a26: 不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執著十八佛不共法由執著故分別諸法無所有性由於此法不知 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.