大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "六妙門" : Including related character : 六妙门

71 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0718a15 - 0719c25: 記與上相違此又三品謂六妙門十六特勝通明等也涅槃是妙此六能通故言六 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0806a14 - 0807b21: 故云凡夫如雜血乳次修六妙門十六特勝觀練熏修等乃至道品四諦觀等即是 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0869b12 - 0876a18: 觀中明根本淨禪何故無六妙門答此六妙門非發得相是故彼無言三根者明此三法所被之人非關發得正明修相故今明之如欲界 [show] (4 hits)
觀音義疏記 (No. 1729) 0936a08 - 0941a22: 味禪之外有根本淨禪謂六妙門十六特勝通明禪此等亦帶無漏能滅煩惱今但從觀骨光等爲無漏者蓋取出世事禪之中有火名者 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0224b07 - 0230a10: 又請觀音明六字章句即六妙門一數二隨三止四觀五還六淨鬼神名者一者善 [show] (1 hit)
大方廣圓覺修多羅了義經略疏註 (No. 1795) 0573b20 - 0573b25: 入妙境然修出入息者有六妙門謂一數二隨三止四觀五還六淨或依次第或隨便宜廣如疏釋二者即下所知生滅心念便是數門 [show] (1 hit)
請觀音經疏 (No. 1800) 0968a07 - 0977a16: 是定將散表八正道此中六妙門凡應有十科意今只是一相生妙門也若此中觀者只是通明觀也從佛告此大精進去是別明六妙門 [show] (8 hits)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0989a07 - 0994b01: 去聲好也以今經行法是六妙門故故禪門云自有衆生慧多定少爲説六妙門六妙門中慧多故於欲界初禪中即能發無漏未必備至 [show] (3 hits)
請觀音經疏闡義鈔 (No. 1801) 0998a06 - 1004b05: 相通能至眞妙涅槃故云六妙門也於義爲便者二十五有及以六道但總別之殊大經既以二十五三昧破二十五有則與今經六字章 [show] (3 hits)
起信論疏筆削記 (No. 1848) 0402c17 - 0403b08: 等者更等後三及四無量六妙門十六特勝通明禪等一切事定也取境相者以非理定但縁彼息等諸相不稱眞如不出三界故名世間 [show] (2 hits)
大乘起信論裂網疏 (No. 1850) 0461a22 - 0461b18: 氣息形色等諸三昧也雖六妙門十六特勝九想十想背捨勝處一切處等種種三昧皆能發無漏慧證三乘果然必已發無漏方不與外 [show] (1 hit)
摩訶止觀 (No. 1911) 0001a07 - 0006b07: 寺法愼私記不定文者如六妙門以不定意歴十二禪九想八背觀練熏修因縁六 [show] (1 hit)
摩訶止觀 (No. 1911) 0048c28 - 0059b06: 病別十善業別五繋魔別六妙門禪別道品見別無常苦空慢別四諦十二縁二乘 [show] (1 hit)
摩訶止觀 (No. 1911) 0102a06 - 0109b03: 觀臍能成身念處門若作六妙門臍是止門兼能入道故多用之正用治病者丹田 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0141b20 - 0150a03: 如次第禪門用不定觀如六妙門用圓頓觀如大止觀以此觀之雖云相承法門改 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0153c04 - 0160c04: 共記卷或大小不同何妨六妙門者亦爲十章一歴諸禪二相生三便宜四對治五 [show] (2 hits)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0194b01 - 0197a19: 字章句令觀心脈即廣明六妙門三約六根以爲六字如舍利弗在寒林中答斯那 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0284c05 - 0292b14: 度後説三昧處亦復如是六妙門禪別者數等六門前後不同豈同心數及上定等道品見別者道品所治即界内見謂戒取等不同十六 [show] (1 hit)
止觀輔行傳弘決 (No. 1912) 0416b09 - 0421c13: 故慧多定少爲説六妙此六妙門多於欲界發無漏故是故未必備須上地又歴一 [show] (2 hits)
修習止觀坐禪法要 (No. 1915) 0462a06 - 0462a27: 毛喜請大師出有一卷今六妙門是四曰小止觀即今文是大師爲俗兄陳鍼出寔大部之梗概入道之樞機曰止觀曰定慧曰寂照曰明 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0480a15 - 0481b03: 禪中見著次還從欲界修六妙門所以者何此六門中數隨止是入定方便觀還淨是慧方便定愛慧策愛故説有漏策故説無漏此六法 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0481b05 - 0482b08: 故三亦有漏亦無漏法者六妙門十六特勝通明等是所以者何此三種禪中雖有觀慧對治力用劣弱故名亦有漏亦無漏四非有漏非 [show] (1 hit)
釋禪波羅蜜次第法門 (No. 1916) 0524a23 - 0528c22: 辯亦有漏亦無漏禪一者六妙門二者十六特勝三者通明觀此三法門亦得説爲淨禪此中明淨禪與阿毘曇有小異淺深位次並如前 [show] (18 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549a06 - 0549a26: 六妙門者蓋是内行之根本三乘得道之要逕故釋迦初詣道樹跏趺坐草内思安般一數二隨三止四觀五還六淨因此萬行開發降魔 [show] (4 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549a27 - 0549a29: 第一歴別對諸禪六妙門 第二次第相生六妙門 第三隨便宜六妙門 第四隨對治六妙門 第五相攝六妙門 第六通別六妙 [show] (6 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549b01 - 0549b01:  第七旋轉六妙門 第八觀心六妙門 第 [show] (2 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549b02 - 0549b02: 九圓觀六妙門 第十證相六妙門 [show] (2 hits)
六妙法門 (No. 1917) 0549b03 - 0549c18: 釋第一歴別對諸禪定明六妙門即爲六意一者依數爲妙門行者因數息故即能出生四禪四無量心四無色定若於最後非非想定能 [show] (1 hit)
六妙法門 (No. 1917) 0549c19 - 0550b25: 次釋第二次第相生六妙門者次第相生入道之階梯也若於欲界中巧行六法第六淨心成就即發三乘無漏況復具足諸禪三昧此即 [show] (1 hit)
六妙法門 (No. 1917) 0550b26 - 0551a13: 次釋第三隨便宜六妙門夫行者欲得深禪定智慧乃至實相涅槃初學安心必須善巧云何善巧當於六妙門法悉知悉覺調伏其心隨 [show] (5 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.