大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "假佛" : Including related character : 假仏 仮佛 仮仏

80 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

佛説三品弟子經 (No. 0767) 0700c15 - 0701b15: 欲得錢財穀帛給活妻子假佛威神心不念十方五道中人欲令度脱反爲受者作想不語摩訶衍慧是爲不精佛正眞之法語受經人 [show] (1 hit)
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經 (No. 0945) 0149c14 - 0149c28: 某佛後佛其中亦有眞佛假佛男佛女佛菩薩亦然其人見故洗滌本心易入邪 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0118a08 - 0118b03: 或有識者有不識者復次假佛神力則識宿命問曰諸天有報五神通自識宿命能到佛所人雖蒙佛神力得知宿命所住處遠云何能 [show] (2 hits)
金剛仙論 (No. 1512) 0802c15 - 0804b16: 須菩提若實是聲聞則要假佛加方能發問設是方便菩薩權爲聲聞亦假如來加被方能問也如來向來始欲集衆而未有所説須菩 [show] (1 hit)
十地經論 (No. 1522) 0148c14 - 0148c21: 不能説法三觀少境界不假佛説法及諸菩薩唯自覺悟如經不從他聞故自正覺故不起心説法不堪説法故如經不能具足大悲方 [show] (1 hit)
金剛般若經賛述 (No. 1700) 0135c07 - 0135c20: 既非眞佛眞説即明亦是假佛假説也於内既無二説於聖者亦不二取謂取法及非法也眞理離言無其説相故何故釋中但言説不 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0282a14 - 0285a29: 也慧眼見色空法眼見色假佛眼見中道空假不二而二二而不二雙照即不二而二雙忘即二而不二擧三眼對色二境見之一字總 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0693b02 - 0696b08: 法二乘表即空菩薩表即假佛表即空即假即中故佛界最爲無上復次四趣但表惡不能表善人天相但表善亦不能表惡二乘但表 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0396c19 - 0405b28: 本有佛知見名之爲因外假佛説一乘教顯衆生本有知見之義故名縁因縁具足故名爲開若衆生無佛知見雖有教門何所開耶雖 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0599a12 - 0602b05: 見任大衆力不能盡見今假佛威神故能見明大衆得見表假佛説身權實方得領悟也是菩薩衆中下第二段別明四菩薩問訊開爲 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0743a26 - 0743b04: 來所化衆生福慧自脩不假佛與故佛壽長衆生壽短又釋迦衆生薄福無感故佛壽短不感佛故華光衆生多福有感故佛壽長感佛 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄賛 (No. 1723) 0747b22 - 0747c26: 根獨覺不能行一乘因不假佛神力但應藉佛智慧之用如彼中子不能從門不假人手但授几案令其自昇從舍而出下根聲聞不能 [show] (1 hit)
觀音玄義 (No. 1726) 0884c23 - 0892a09: 法二乘界是空菩薩界是假佛界是中論境即有二意今對境明觀亦爲二意一次第三觀二一心三觀次第者如瓔珞云從假入空名 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0319b04 - 0323b06: 知者地論名自覺義謂不假佛説及菩薩故瑜伽第三十四獨覺地中明獨覺種 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0362b21 - 0364a18: 義齊稱曰同相若就人説假佛身之處何不説耶以佛勝徳超餘人故七釋如來身中自有十身一菩提身者示成正覺故二願身者願 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0582b05 - 0584c19: 内由心變則染淨萬差外假佛縁于何不淨三八偈明苦樂中三初三總相約刹論苦樂次三約一刹中有三惡趣後二明人天樂第二 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0660a16 - 0667c18: 之智了因自得悟不由師假佛縁顯故得云與及無癡智並是迅辯四應辯五無 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0820c15 - 0826b26: 凡類又三乘聖人方能知假佛徳超絶不得云假五知佛身自有十相餘之九身既是佛身一一有此則已成百若更相作則重重無盡 [show] (1 hit)
勝鬘寶窟 (No. 1744) 0027b05 - 0042c27: 夫弟子説法大聖在座要假佛威神方乃得説不蒙教輒爾而言即是慢相故言當承佛力説也又解前三願是勝鬘自力能辨不假佛 [show] (2 hits)
無量壽經義疏 (No. 1745) 0092a22 - 0104b15: 佛菩薩之人久閑道法不假佛教故不近佛二聲聞之人現蒙佛度捨凡成聖荷恩深重雖得聖果常隨如來圍侍供養故多近佛菩薩 [show] (2 hits)
觀無量壽經義疏 (No. 1749) 0173a06 - 0179c08: 肉等菩薩人深閑道法不假佛教故不近佛二以聲聞現蒙佛度越凡成聖荷恩 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0614c05 - 0627c09: 一智解殊勝深閑道法不假佛教二隨感現化故不近佛此是第一遠近分別二 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0674c20 - 0678b14: 上見法分明魔不能惑不假佛教望大乘法乃至無學猶爲魔亂故須佛教故下阿難雖得初果猶爲六萬四千億魔之所惑亂文中初 [show] (5 hits)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0702a24 - 0710a23: 菩薩見不了中初明菩薩假佛少見下因見傷嘆前中先喩喩有四句一自不見 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0074c24 - 0080c18: 者若論巨細不言自絶今假佛威神借助智力大衆善根添我機辯乃能發問四從即於佛前是正問舊説三種不同一分偈二問數三 [show] (1 hit)
維摩義記 (No. 1776) 0421a23 - 0433a07: 列菩薩之人久閑道法不假佛教故不近佛以不近佛在後而列二聲聞弟子現蒙佛度捨凡成聖荷恩深重雖得聖果常隨如來圍侍 [show] (1 hit)
維摩經略疏 (No. 1778) 0595a12 - 0595b25: 也身子未能稱機疑問必假佛力方會物心故云承佛威神也依法華意發本顯迹明諸聲聞内祕外現何容不能稱物之機而生疑也 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0734a09 - 0740c27: 生法也二乘即空菩薩即假佛界即中此三諦也此之二三若總若別秖是一心故云甚深三隣果歎徳二初總別分科二一總下隨文 [show] (1 hit)
維摩經略疏垂裕記 (No. 1779) 0825b05 - 0834a28: 稱解然二乘解空菩薩解假佛界解中順部意故倶出世故故四聖法界倶得名 [show] (1 hit)
説無垢稱經疏 (No. 1782) 1107a28 - 1107b04: 耶又彼本土令其自現何假佛耶又何簡自他宜現便得又欲顯菩薩皆生淨土必有他受用身知釋迦身爲他權化故令彼現理亦無 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.