大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "倶生法" : Including related character : 俱生法

90 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

仁王般若陀羅尼釋 (No. 0996) 0523b21 - 0523b27: 心阿頼耶識中倶生我執倶生法執種子以文殊大聖金剛利劍永截斷無餘義則流出清淨法界等流教法則成法海出生義達字者文 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽千手千眼觀自在菩薩修行儀軌經 (No. 1056) 0078b23 - 0078b29: 即滅無量劫倶生我執種倶生法執種獲得二種受用智所謂受用法樂智成就有情智斷二種障所謂煩惱障所知障證得一切法如幻 [show] (1 hit)
聖賀野紇哩縛大威怒王立成大神驗供養念誦儀軌法品 (No. 1072A) 0164a04 - 0164a10: 即滅無量劫倶生我執種倶生法執種獲得二種受用智所謂受執用法樂智成就有情智斷二種障所謂煩惱障所知障證得一切法如 [show] (1 hit)
佛地經論 (No. 1530) 0324b29 - 0324c15: 所應漸滅修斷不染無明倶生法執所餘諸分顯餘法界智種増長由此爲因乃至佛地證得法界四智圓滿」經曰安立衆生二 諸種 [show] (1 hit)
阿毘達磨品類足論 (No. 1542) 0711b07 - 0712a22: 倶行法不苦不樂倶行法倶生法倶住法倶滅法非倶生法非倶住法非倶滅法心倶生法心倶住法心倶滅法非心倶生法非心倶住法 [show] (4 hits)
阿毘達磨品類足論 (No. 1542) 0716c06 - 0717a21: 謂若法不苦不樂受相應倶生法云何謂有爲法有生相故倶住法云何謂有爲法有住相故倶滅法云何謂有爲法有滅相故非倶生法 [show] (4 hits)
阿毘達磨品類足論 (No. 1542) 0727c02 - 0727c16: 智一識識一切隨眠隨増倶生法倶住法倶滅法十八界十二處五蘊攝九智知除滅智六識識一切隨眠隨増非倶生法非倶住法非倶 [show] (4 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0522b11 - 0523a25: 故名本性念生智問此智倶生法有多種何故但説念耶答念力増故如四念住持息念宿住隨念智雖慧爲體而念力増故名念住等如 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0564c24 - 0565a28: 智相應法者謂無願無相倶生法智相應法有法空相應非法智謂空相應法智及法智不相應空相應法此中空相應法智者謂空倶生 [show] (3 hits)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0565c01 - 0566c01: 法此中法智者謂念覺支倶生法智此與念覺支相應非法智自性與自性不相應故及法智不相應念覺支相應法者謂無漏忍及類智 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0101a09 - 0101c28: 境界縁前滅心是次第縁倶生法是因縁如是皆説近縁當知此文亦説近縁前心四縁是近縁前心四縁於後心是一威勢縁非因縁非 [show] (1 hit)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0606a21 - 0606b16: 非忍有縁方便受問答因倶生法若因此有此若無因無此若此生有此生若此滅有此滅若無明縁行乃至生縁老死憂悲苦惱苦聚成 [show] (1 hit)
阿毘曇心論經 (No. 1551) 0835c20 - 0836a03: 未知欲知根等諸無漏根倶生法及彼得出世間解脱得及無爲是無漏餘是有漏三三有者即此三界於三有中可得欲有中有四者香 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍論 (No. 1558) 0023b11 - 0023c25: 風有説不獲苦法智忍及倶生法名異生性不可難言道類智時捨此法故應成非聖前已永害彼非得故若爾此性既通三乘不獲何等 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍釋論 (No. 1559) 0177c12 - 0184b25: 切生得善刹那共相應及倶生法至得無始無終輪轉生死衆生中隨一衆生刹那刹那起成無邊物隨一一諸衆生身相續刹那亦如此 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0418b02 - 0421c24: 生應有諸法恒時生過又倶生法此果此因無定因證如牛兩角又諸世間種等芽等極成因果相生事中未見如斯同時因果故今應説 [show] (5 hits)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0491b10 - 0494b03: 説故謂倶生品因果定無倶生法中誰因誰果又此所説違於聖教如世尊告阿難陀言識若不入母胎中者名色得成羯剌藍不行有三 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0505a12 - 0506c02: 定寧知決定以餘經中約倶生法説相雜故如契經言壽煖與識如是三法相雜不離非於此中約不倶起及約所縁作如是説三必倶起 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0552b11 - 0552c23: 等故名爲支所餘七支望倶生法能隨順故説名爲支非能尋求不名爲道實義如是若就假名餘七皆能長養正見故思惟等亦得道名 [show] (1 hit)
阿毘達磨順正理論 (No. 1562) 0584b04 - 0584b28: 脱所修及斷言倶有者謂倶生法言解脱者謂無間生即解脱道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起増上果者有如是説 [show] (1 hit)
阿毘達磨藏顯宗論 (No. 1563) 0884a05 - 0884a21: 脱所修及斷言倶有者謂倶生法言解脱者謂無間生即解脱道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起増上果者有如是説 [show] (1 hit)
成唯識論 (No. 1585) 0006c21 - 0007a24: 二種一者倶生二者分別倶生法執無始時來虚妄熏習内因力故恒與身倶不待邪教及邪分別任運而轉故名倶生此復二種一常相 [show] (1 hit)
成唯識論 (No. 1585) 0033b05 - 0034a25: 説掉擧別相謂即囂動令倶生法不寂靜故若離煩惱無別此相不應別説障奢摩他故不寂靜非此別相云何惛沈令心於境無堪任爲 [show] (1 hit)
成唯識論 (No. 1585) 0034a26 - 0034b24: 性惛沈別相謂即瞢重令倶生法無堪任故若離煩惱無別惛沈相不應別説障毘鉢舍那故無堪任非此別相此與癡相有差別者謂癡 [show] (1 hit)
成唯識論 (No. 1585) 0034c06 - 0034c16: 有散亂別相謂即躁擾令倶生法皆流蕩故若離彼三無別自體不應別説障三摩地掉擧散亂二用何別彼令易解此令易縁雖一刹那 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0716c05 - 0723c14: 云善惡即怨親此二平等倶生法身皆名父母應云善父母者方便般若也惡父母者無明貪愛也不滅癡愛起於明脱故無二相智契無 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0070a24 - 0070b27: 者此下當品大文第二明倶生法即約倶生辨用就中一正明倶起二廣辨差別 就初門中一明色法倶生二明四品同起 此下第一 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0091a29 - 0091b23: 解謂不獲苦法智忍・及倶生法名異生性不可難我言道類智得果時捨此向中苦法忍故彼忍非得還起應成非聖前苦法忍時已永 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0225a02 - 0225a19: 等故名爲支所餘七支望倶生法能隨順故説名爲支非能尋求不名爲道實義如是若就假名餘支皆能長養正見故思惟等亦得道名 [show] (1 hit)
倶舍論記 (No. 1821) 0272b11 - 0273a02: 所修・及斷言倶有者謂倶生法言解脱者謂無間生即解脱道言所修者謂未來修斷謂擇滅由道力故彼得方起 増上果亦可知  [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.