大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "依正二報" : Including related character :

194 hits : 1 2 3 4 5 6 7 --- [ keyword count ]


 

七星如意輪祕密要經 (No. 1091) 0224c26 - 0224c26:     依正二報倶勝妙 我今敬禮如意輪 [show] (1 hit)
金剛經纂要刊定記 (No. 1702) 0189a28 - 0198a22: 果徳雖多以要言之不出依正二報二報之内先明所依若無所依能依何立正報之内不踰福智智引福故先智後福然後別顯三業依次 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0240c14 - 0243b21: 劫命對世界者劫命秖是依正二報即世界也衆生即是所爲之人見是能計見者與 [show] (2 hits)
法華文句記 (No. 1719) 0257c20 - 0261c25: 即觀心義有人至此具以依正二報合喩有何不可且如成壞各二十中已無有情如何釋濁燒義稍隔故不用之故今文但約三界正報因 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0334a11 - 0334c17: 染淨三淨或爲四初二句依正二報是苦諦以隨煩惱生故次句中半句生死論名世間即是集諦故云以何煩惱次半句涅槃即是滅諦故 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0787a26 - 0793c05: 句名隨煩惱染即是苦諦依正二報隨煩惱集因所生故謂初句依報次句正報故云有生同因於業業與煩惱二倶集因故論與經影略而 [show] (1 hit)
大華嚴經略策 (No. 1737) 0708a19 - 0708b01: 華嚴之中自説五周因果依正二報燦然可觀十身圓融前後頻有何言果海本離言詮若離言詮何由證入答佛法雖廣略有二門一者宗 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0721a06 - 0721b18: 眼之法門示塵中之刹海依正二報身土交參因果兩門體用相徹以釋天之寶網影十刹以重重取離垢之摩尼明十身而隱隱無邊刹境 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0764a09 - 0764b08: 悲智具足理智行門所成依正二報福智無盡此位從如來兩足上放光及昇夜摩天上説者爲明從須彌山頂至相盡處證佛智身至夜摩 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0771c15 - 0771c20: 者明法報及行所行報得依正二報所居之宅是故於此品重言始成正覺顯不起初會爲初蘭若菩提場體不離此體得道此處報宅所居 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0774a21 - 0774a24: 果報衆生業力成就世界依正二報國土莊嚴四便説世界成就品明由衆生業力起 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0774a27 - 0774b04: 品經明佛始成正覺略示依正二報之所莊嚴二如來現相品已下五品經明示果勸修於此二門且於初門世主妙嚴一品義分十門 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0774b05 - 0774b06: 一明毘盧遮那始成正覺依正二報之所莊嚴 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0777b22 - 0777b27: 有二十六行半經明如來依正二報莊嚴道場於此一段文中明如來本行中四種因感四種果報於一心性中有四種因行十波羅蜜又於 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0781c29 - 0782b05: 因縁者明佛出興世所現依正二報大集普賢菩薩衆海意爲令衆生見果生信修行故此是擧果勸修生信分如來是十方諸佛正覺根本 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0970c24 - 0970c24:     依正二報於中得 [show] (1 hit)
新華嚴經論 (No. 1739) 0972a19 - 0973c29: 大光王所住之處九見王依正二報身土莊嚴十善財五體投地頂禮其足十一正申所求十二王告善財所行之行名菩薩大慈幢行十三 [show] (1 hit)
略釋新華嚴經修行次第決疑論 (No. 1741) 1046a09 - 1047c07: 淨及隨本願大慈悲力有依正二報功徳福智莊嚴如光影像不可提摩隱現自在如慈氏樓閣如華藏世界是也共一切衆生同住各不相 [show] (2 hits)
無量壽經義疏 (No. 1746) 0122a11 - 0123a06: 物美妙自有三種初雙明依正二報一行餘文明正報所處宮殿一行文雜明依報勝若欲食時下二遍明飯食七寶器及百味等事其諸聲 [show] (1 hit)
兩卷無量壽經宗要 (No. 1747) 0125b28 - 0125c27: 能説五人之中佛爲上首依正二報之内長命爲主故言佛説無量壽經設其一軸不 [show] (1 hit)
無量壽經連義述文賛 (No. 1748) 0131c07 - 0132a06: 願力所成而猶未説極樂依正二報莊嚴皆依法積本誓力成故今更須廣説宿世四十八願以顯彼土今現之因二者欲辨本誓之不虚故 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0246b17 - 0247a15: 來所言通別眞假者正明依正二報也言觀者照也常以淨信心手以持智慧之輝照彼彌陀正依等事言經者經也經能持緯得成匹丈有 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0247a28 - 0247c15: 即是觀前方便思想彼國依正二報總別相也即地觀文中説言如此想者名爲粗見極樂國土即合上教我思惟一句言正受者想心都息 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0257c25 - 0258c06: 定前方便思想憶念彼國依正二報四種莊嚴也言教我正受者此明因前思想漸漸微細覺想倶亡唯有定心與前境合名爲正受此中略 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0261b11 - 0262b17: 三者欲令衆生識知彌陀依正二報種種莊嚴光明等相内外照曜超過此日百千萬倍行者等若不識彼境光相者即看此日輪光明之相 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0270b03 - 0270b06: 已來總明正報上來雖有依正二報不同廣明定善一門義竟 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經疏 (No. 1753) 0270c17 - 0274a23: 口業讃歎彼阿彌陀佛及依正二報又眞實心中口業毀厭三界六道等自他依正二報苦惡之事亦讃歎一切衆生三業所爲善若非善業 [show] (7 hits)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0290b05 - 0290b22: 尾也淨業成者總目彼土依正二報極樂境界衆生未識以物比擬故云衆譬如下云如億千日其光如華等或可所有言諭通名爲譬亦令 [show] (1 hit)
觀無量壽佛經義疏 (No. 1754) 0291b14 - 0291c11: 向方後十五種正觀彼土依正二報初觀是總該下十五下皆爲別各不相收就後十五復分爲二前五先觀彼土依報莊嚴後十觀彼正報 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0304b06 - 0304b27: 成佛經爲宗今云不然謂依正二報衆生見佛二經皆同故應説二經皆以彌勒七相教化衆生隨其所應今得自棄之果爲宗 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.