大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "依敎修行" : Including related character : 依教修行

115 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

菩薩本生鬘論 (No. 0160) 0342c21 - 0343b23: 足故汝等比丘當如佛語依教修行得盡苦際 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0726c29 - 0727a24: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行正爲他説乃至無上正等菩提不雜諸餘心心所 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0727a25 - 0728b17: 讀誦令極通利如理思惟依教修行正爲他説乃至無上正等菩提不雜諸餘心心所者所獲功徳勝贍部洲諸有情類一切成就十善業道 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0293b01 - 0293b22: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行爲他正説乃至無上正等菩提不雜諸餘心心所法是善男子善女人等非爲成就少分善根可於是中 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0293b23 - 0295a12: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行爲他正説乃至無上正等菩提不雜諸餘心心所法是善男子善女人等所獲功徳勝贍部洲乃至三千 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0300b22 - 0301b21: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行書寫流布所獲福聚甚多於前無量倍數所以者何甚深般若波羅蜜多具大義用能令菩薩摩訶薩衆 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0590c25 - 0592a08: 信解受持讀誦如理思惟依教修行爲他演説世尊譬如有人遊渉曠野經過嶮道百踰繕那或二或三或四五百見諸城邑王都前相謂放 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0655b14 - 0659b02: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行爲他正説乃至無上正等菩提不雜諸餘心心所者當知如是諸有情類決定成就無量善根可於此中 [show] (5 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0662b05 - 0665a08: 讀誦究竟通利如理思惟依教修行書寫流布所獲功徳甚多於前無量無數所以者 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0182c17 - 0183a09: 法慚愧堅固力供養諸佛依教修行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0343a09 - 0345a20: 行善知識難如理觀察難依教修行難値遇出生善心方便難値遇増長一切智法光明難作是念已辭退而行 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0381b13 - 0383a06: 尊重恭敬供養聽聞説法依教修行善男子過彼毘盧遮那大威徳世界圓滿清淨劫已次有世界名寶輪妙莊嚴劫名大光有五百佛於中 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0696c03 - 0697a24: 難隨順思惟菩薩教法難依教修行菩薩妙行難憶念出生菩薩善心難速疾發起菩薩方便難善巧増長一切智法光明難作是念已辭退 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0293) 0753a22 - 0753c24: 如來種種説法聞法歡喜依教修行於念念中常得見彼一切如來及彼佛刹菩薩大會善男子過彼毘盧遮那威徳吉祥世界無垢圓滿劫 [show] (1 hit)
佛説無畏授所問大乘經 (No. 0331) 0066b05 - 0066b25: 教中能生淨信信已復能依教修行極爲難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脱輪迴極爲難事是故我等不應於聲聞乘及縁覺乘 [show] (1 hit)
佛説無畏授所問大乘經 (No. 0331) 0066b29 - 0066c16: 教中能生淨信信已復能依教修行極爲難事又諸有情若能莊嚴如來教法復能解脱輪迴極爲難事我等今時不應於聲聞乘及縁覺乘 [show] (1 hit)
文殊師利所説不思議佛境界經 (No. 0340) 0112b14 - 0112b18: 矜伐七者如理觀察八者依教修行是名多聞八種清淨 [show] (1 hit)
大方等大集經賢護分 (No. 0416) 0886c11 - 0887a27: 能説何況彼輩聞此三昧依教修行如法而住也爾時世尊爲重明此義而説偈曰 [show] (1 hit)
佛説寶雨經 (No. 0660) 0309b01 - 0309b19: 法故勤修精進順如來法依教修行善男子如是種類諸有情等佛及菩薩爲之演説善男子菩薩成就此十種法即能領受所説之法 [show] (1 hit)
大乘修行菩薩行門諸經要集 (No. 0847) 0950c16 - 0951a05: 如來若能一心念佛聖徳依教修行爾時摩訶迦葉白佛言縱無淨心觀察如來尚能獲大利益況以淨心觀察如來其福無量佛言誠如所 [show] (1 hit)
蘇婆呼童子請經 (No. 0895) 0734b12 - 0735b01: 人等恒常護念深心恭敬依教修行不敢忘失若世間閻浮提内及四天下有四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷童男童女得聞此法者現世 [show] (5 hits)
仁王般若陀羅尼釋 (No. 0996) 0522a17 - 0522b03: 甚難逢遇故二淨無垢者依教修行證得菩提淨無垢故三大威徳者具六神通變現自在名大威徳故四莊嚴世間者以三種菩薩律儀戒 [show] (1 hit)
七倶胝佛母所説准提陀羅尼經 (No. 1076) 0179a02 - 0179a11: 菩薩具諸禁戒三時念誦依教修行現生所求出世間悉地定慧現前證地波羅蜜圓滿疾證無上正等菩提」 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0700b06 - 0701a28: 法門轉復開示諸餘衆生依教修行増長功徳摩那婆若諸衆生不知往詣法師所者法師爾時爲利益故應當自往城邑聚落而諸衆生先 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶 (No. 1442) 0874b12 - 0875a03: 斯之二頌明勸諸有情 依教修行破生死軍勿爲放逸速趣菩提時影勝王奉佛教已歡喜頂受禮足而去王即畫像上下具書其事以種 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶出家事 (No. 1444) 1033a12 - 1033b21: 出家及近圓已種種教示依教修行研求能除諸煩惱而證阿羅漢果如餘廣説于時長者乃生悔心便作是念我奴所作之事一切無有懈 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0841a19 - 0841b08: 如來説四諦等法小乘人依教修行得性空人無我解斷四住煩惱證羅漢果但於小乘爲實故言唯是諦故也不妄説授記者復假設一難 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經般若理趣分述讃 (No. 1695) 0027a03 - 0029a19: 爲是也又教順於理曰如依教修行爲是又境爲如智爲是所乘能乘實相觀照以標 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0487c12 - 0488a24: 若波羅蜜多者信受讀誦依教修行天龍潜護尚得成佛況乎七難豈不滅哉若王法者文武之道賞罰兩權進善黜惡斯爲化本故金光明 [show] (1 hit)
妙法蓮華經文句 (No. 1718) 0082a18 - 0086b06: 亦復自知不任紹大正是依教修行盡苦耳故云猶故自謂客作賤人若得初果厭小樂大大乘機發者即應授以大乘又不須進斷其餘殘 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.