大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "佛無量功德" : Including related character : 仏無量功德 佛無量功徳 仏無量功徳

67 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

大莊嚴論經 (No. 0201) 0260c16 - 0260c26: 友答言我聞此法是故知佛無量功徳如沈水香黒重津膩以是因縁燒之甚香遠近皆聞如是我見如來定慧身故便知世尊有大功徳我於 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0395b11 - 0397b08: 神海音聲神如是一切以佛無量功徳之海而自充滿復與無量阿僧祇諸火神倶其名曰熾然光藏神熾然光輪神廣明耀神無盡神雜寶勝 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0502b15 - 0504c13: 於諸佛所種無盡善根得佛無量功徳智慧令一切衆生攝取深慧具足清淨無上智王令一切衆生所遊自在得諸如來至一切處無礙神力 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0539a12 - 0539b28: 智諸力無畏一切自在力佛無量功徳上妙法中佛子是爲菩薩摩訶薩第十法界等無量迴向 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0595b06 - 0597c25: 出世間令衆生淨讃歎諸佛無量功徳長養未來諸佛種姓修一切善根令諸佛歡喜解知如來無量妙色隨所應化普能現前令不可思議衆 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0139a06 - 0141b19: 生於諸佛所行無盡施入佛無量功徳智慧願一切衆生入佛勝智得成清淨無上智王願一切衆生得佛遍至無礙神通隨所欲往靡不自在 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經 (No. 0279) 0413c09 - 0417b15: 佛持炬佛蓮華徳佛名稱佛無量功徳佛最勝燈佛莊嚴身佛善威儀佛慈徳佛無住佛大威光佛無邊音佛勝怨敵佛離疑惑佛清淨佛大光 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0097b01 - 0098a19: 諸佛等各各稱歎阿彌陀佛無量功徳南西北方四維上下諸佛稱讃亦復如是何以故他方佛國所有衆生聞無量壽如來名號乃至能發一 [show] (1 hit)
大寶積經 (No. 0310) 0113b07 - 0113b07:   佛無量功徳 智證悉圓滿   [show] (1 hit)
佛説無量壽經 (No. 0360) 0266a27 - 0266b26: 切善本皆度彼岸悉獲諸佛無量功徳智慧聖明不可思議如是菩薩無量大士不可稱計一時來會 [show] (1 hit)
大方等無想經 (No. 0387) 1102a02 - 1102c05: 量因果不爲住心修集諸佛無量功徳如來住於無所住者是爲實相若欺如來無上印者不名護戒若言如來爲是印故名護戒者汝於此中 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0093a28 - 0094b20: 壞魔外道莊嚴諸無畏得佛無量功徳而自莊嚴常以諸毛孔説法莊嚴於法見諸佛法明莊嚴自明能照諸佛國莊嚴光明説不錯謬莊嚴所 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0100a27 - 0100b23: 所行之法所以者何如諸佛無量功徳莊嚴身故我亦爲莊嚴其身應成就無量善根如諸佛無量功徳莊嚴口莊嚴意莊嚴道場莊嚴佛土故 [show] (2 hits)
大方等大集經 (No. 0397) 0142a25 - 0143c12: 量佛土無量菩薩既得聞佛無量功徳即各具足無量神通 [show] (1 hit)
維摩詰所説經 (No. 0475) 0538c06 - 0539a06: 千珍寶嚴飾譬如寶莊嚴佛無量功徳寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是佛土嚴淨舍利弗言唯然世 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0560a04 - 0560a19: 寶莊嚴譬如功徳寶莊嚴佛無量功徳寶莊嚴土一切大衆歎未曾有而皆自見坐寶蓮華 [show] (1 hit)
説無垢稱經 (No. 0476) 0582b12 - 0583b08: 轉爲令自心勇猛堅住聽佛無量功徳不倦爲欲永害煩惱怨敵方便修治般若刀杖爲欲荷諸有情重擔於蘊界處求遍了知爲欲摧伏一切 [show] (1 hit)
佛説灌洗佛形像經 (No. 0695) 0796c06 - 0796c29: 女人於佛滅後當至心念佛無量功徳之力浴佛形像如佛在時得福無量不可稱數佛言我本行菩薩道時三十六返爲天王釋三十六反作 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0345a11 - 0346a09: 伽沙倶胝那庾多百千諸佛無量功徳 [show] (1 hit)
佛説灌頂七萬二千神王護比丘呪經 (No. 1331) 0533c29 - 0534a11: 端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功徳若有男子女人七日七夜菜食長齋供養禮拜藥師瑠璃光佛求心中所願者無不獲得求長壽得長壽 [show] (1 hit)
佛説灌頂七萬二千神王護比丘呪經 (No. 1331) 0534a26 - 0534b03: 徳若使我廣説是瑠璃光佛無量功徳與一切人求心中所願者從一劫至一劫故無不周遍其世間人若有著床痿黄困篤惡病連年累月不 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0159b02 - 0160a17: 厭患心生能求解脱更聞佛無量功徳若慈悲心生依尸羅波羅蜜得至佛道以是故雖説尸羅報無咎問曰白衣居家唯此五戒更有餘法耶 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0230a27 - 0230b06: 故雖從佛得大利益知重佛無量功徳而不生苦以是故知道雖無常非苦因縁故不名爲苦但五受衆是苦何以故愛著故無常敗壞故如受 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0248a06 - 0254a10: 光明又識佛音聲白佛言佛無量功徳海皆盡其邊底云何無厭足佛告比丘功徳果報甚深無有如我知恩分者我雖復盡其邊底我本以欲 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0735a25 - 0737c15: 皆苦受果時樂當思惟諸佛無量功徳果報以自勸勉如是安慰已作是言汝從是東行去此五百由旬有城名衆香乃至不久當聞般若波羅 [show] (1 hit)
十住毘婆沙論 (No. 1521) 0044a26 - 0044a29: 明佛勝敵佛王相佛相王佛無量功徳明自在王佛藥王無閡佛寶遊行佛寶華佛安住佛山王佛亦應憶念恭敬禮拜以偈稱讃 [show] (1 hit)
十住毘婆沙論 (No. 1521) 0049b14 - 0049b17: 福力轉増心調柔軟於諸佛無量功徳清淨第一凡夫所不信而能信受及諸大菩薩清淨大行希有難事亦能信受復次 [show] (1 hit)
寶髻經四法憂波提舍 (No. 1526) 0277a14 - 0277b15: 寶具足莊嚴譬如寶莊嚴佛無量功徳勝妙珍寶莊嚴世界時此三千大千世界亦復如 [show] (1 hit)
究竟一乘寶性論 (No. 1611) 0813c18 - 0813c18:   佛無量功徳 及佛所作業   [show] (1 hit)
究竟一乘寶性論 (No. 1611) 0826c24 - 0826c24:   佛無量功徳 及佛所作業   [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.