大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "付属" : Including related character : 付屬

550 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..19 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經 (No. 0278) 0643b19 - 0644b11: 生現如來無量自在神力付屬阿耨多羅三藐三菩提乃至捨壽入無餘涅槃如來滅後大衆普會結集經藏護持正法令久住世爲舍 [show] (1 hit)
大悲經 (No. 0380) 0968x03 - 0968x03:  Footnote  根品第十三=以諸譬喩付屬正法品之餘<宋>, 以諸譬喩付囑正法品之餘<元><宮>, 以諸譬喩付囑正法品之二 [show] (1 hit)
藥師琉璃光七佛本願功徳經 (No. 0451) 0417c24 - 0418a16: 四天王曰我今以此神呪付屬汝等并此經卷於未來世後五百歳法欲滅時汝等皆應護持是經此經威力利益甚多能除衆罪善願 [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0682) 0747b21 - 0747c15: 之能見嘗潔已主妙允恭付屬是欲泉靜識浪珠清意源窮頼耶能變之端照自覺湛然之境深詣心極其唯是經夫翻譯之來抑有由 [show] (1 hit)
大毘盧遮那經廣大儀軌 (No. 0851) 0108b06 - 0108b14: 此法從摩訶毘盧遮那付屬金剛手金剛手次傳付屬那爛陀寺達磨鞠多阿闍梨達磨鞠多阿闍梨次付屬中天竺國王種釋迦善無 [show] (7 hits)
蕤呬耶經 (No. 0897) 0770b06 - 0772b05: 某甲與某甲灌頂畢已今付屬諸尊令持明藏作是語已應放其傘令彼起立對 [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0004b23 - 0005b23: 我此印契久事我者即來付屬同我心者我亦付屬具大慈悲我亦付屬長養法性我亦付屬能度衆生直至菩提我亦付屬依我經教 [show] (8 hits)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0005b26 - 0006b06: 故善男子我此契即始一付屬我此契即流注貧下諸衆生手其此衆生是我菩薩隨念所生得菩薩記我始付屬善哉善哉善男子寧 [show] (2 hits)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0006b09 - 0007a02: 不知根際我今雖説而有付屬亦不知根際當知久遠佛力遞相付屬遞相承受遞相印可遞相授記如上之事從自在心中語契出生 [show] (2 hits)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0008b05 - 0008b05:  有劫恒河沙 我始一付屬     [show] (1 hit)
佛心經品亦通大隨求陀羅尼 (No. 0920) 0009a25 - 0011a23: 是人是如來心如來心藏付屬是人故善男子當知是人是如來依久遠過去諸 [show] (1 hit)
大佛頂廣聚陀羅尼經 (No. 0946) 0179c09 - 0179c10: 此陀羅尼汝今收取我今付屬於汝護諸佛國 [show] (1 hit)
普遍光明清淨熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經 (No. 1153) 0636x28 - 0636x28:  Footnote  大佛頂付假字之功可被付屬也又別筆奥云唐人筆大隨求大陀奥云, 寛治羅尼尊勝陀羅尼一軸紙數十枚清水定深奥書有 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽最勝祕密成佛隨求即得神變加持成就陀羅尼儀軌 (No. 1155) 0648c03 - 0648c26: 時佛告滅惡趣以此眞言付屬於汝此眞言以威力能度一切衆生苦海滅惡趣汝當持念觀行守護勿令忘失滅惡趣若人須臾得聞 [show] (1 hit)
佛説施餓鬼甘露味大陀羅尼經 (No. 1321) 0488a05 - 0488a05:   以此方便門 慇懃付屬我     [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0802c15 - 0804b16: 希有世尊如來善護念善付屬諸菩薩者以須菩提先得如來冥加力故智惠辨才與佛無異將異諸菩薩説金剛般若波羅蜜經欲問 [show] (15 hits)
金剛仙論 (No. 1512) 0804c25 - 0805b08: 人向前所嘆如來善護念付屬二種菩薩及聞初地已上行此乃諸佛菩薩境界非其所知懼其此言未必契當於理稱可聖心有此疑 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0389b13 - 0390a11: 佛説我以如是色經典句付屬汝等應正受持如是等處雖有色名而體非色若有色名體是色者名有色法或色體有色用或色用有 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0087a18 - 0087c03: 經初云善護念諸菩薩善付屬諸菩薩未説摩訶般若則未有菩薩云何付屬護念耶今説摩訶竟方有菩薩故後説金剛般若始得明 [show] (5 hits)
金剛般若疏 (No. 1699) 0090c16 - 0092a15: 分釋一者序分二者護念付屬分三者住分四者修行分五者法身非有爲分六者信者分七者格量分八者顯性分九者利益分十者 [show] (8 hits)
金剛般若疏 (No. 1699) 0092a16 - 0096a24: 廣解釋四難五通六流通付屬阿難今且次第誦持佛語故云如是三者如經名字故云如是傳持佛經須識經名若不識經名云何知 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0096b05 - 0104c28: 云此文屬十二分中護念付屬分是亦不然如前説善吉有歎有請歎即是護念付屬請即是發乎四句問若以歎爲護念付屬分者應 [show] (8 hits)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0315b13 - 0315c27: 持品末佛告月光下即是付屬但前品明付囑辨不起七難後品明付囑辨經分齊故言付屬品名流通也 [show] (2 hits)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0354b22 - 0354c03: 略擧時節以明付囑王不付屬餘人之意大王吾今下第二出宣弘經處其國中下第三出七難也大王是般若下第四歎波若之徳能 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0414b10 - 0414c03: 於中有二初明受持後明付屬此即初也於一品内文別有三初問答正説十三法師次佛告波斯下付王受持後時諸大衆下明時衆 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0415c10 - 0416a15: 病者不住瞻視爲作方便付屬所在而捨去者四不起諦法謂定位者不謗佛法經書言非佛説 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0422c08 - 0422c15: 勸所由四大王今下稱名付屬初中有二前略讃勸持後大王下廣讃勸持略中有五一應時勸持二勸持所由三結屬諸王四外人徴 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0422c20 - 0422c21: 經是故付屬至清信女 釋曰第三結屬諸王 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0423c17 - 0423c19: 切諸王 釋曰第四稱名付屬文別有三初總明付屬次就勝列名後如是一切下結勸應持此即初也 [show] (2 hits)
仁王經疏 (No. 1708) 0425b05 - 0425b11: 教奉持前中有二初累標付屬誡勅後廣釋付囑誡勸此即初也誡謂誡勸即標七誡勅謂教勅明其付囑等言等取餘大衆也 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.