大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "五時教" : Including related character : 五時敎

110 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

金剛般若疏 (No. 1699) 0096b05 - 0104c28: 般若文答作此問者乃是五時教意非經論之説般若論云此經正辨無爲法身與大般涅槃更復何異如是滅度無量無邊衆生者此下 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0801a17 - 0801b29: 頓與不定同前更判漸爲五時教即開善光宅所用也四時不異前更約無相之後同歸之前指淨名思益諸方等經爲褒貶抑揚教四者 [show] (2 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0801c01 - 0805b08: 破神通延壽義云云難第五時教雙林常住衆生佛性闡提作佛者問成論師依二 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0807b28 - 0811b27: 華嚴海空齊法華也亦第五時教也復言醍醐者是衆味之後也涅槃稱爲醍醐此 [show] (2 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0897c13 - 0900b29: 次約化城寶渚以判三約五時教判初文又二初判次料簡初判中以三悉與第一 [show] (1 hit)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0948b15 - 0951a14: 易明若弘法華須辨一期五時教相説佛本意意在何之諸經有體體趣何等明宗明用爲何所依是故前釋宗用中云用是宗用宗是體 [show] (2 hits)
法華玄義釋籤 (No. 1717) 0956c13 - 0962a03: 歴五時又爲二先引證領五時教次此五味下結兩經同味初言次第者華嚴初云於菩提道場始成正覺在初明矣諸部小乘雖云初成 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0209b26 - 0215a03: 廣解中先破古爲四先述五時教非次述半滿等非三復有下述雜釋非四又有下述附傍非如是四失皆稱權實權即方便不知將何以 [show] (1 hit)
法華文句記 (No. 1719) 0287c06 - 0295c01: 次一雲下至初三末一約五時教對今一實明差無差等先喩次如來下合生公以 [show] (1 hit)
法華玄論 (No. 1720) 0382b05 - 0388c13: 説是事云何答此皆影四五時教故作是説耳五時既不成四宗自廢又菩提留支此云道希其親翻地論但明半滿留支是地論之宗即 [show] (1 hit)
法華義疏 (No. 1721) 0542b20 - 0557c09: 始得悟入一乘也問此與五時教次第有何異耶答法華文自作此判之非人之穿 [show] (2 hits)
法華義疏 (No. 1721) 0602b07 - 0610b26: 此經壽量凡有三師一用五時教者云過去過塵沙未來倍上數猶是無常終歸盡滅故前云終歸於空故如來壽有限量也二執四時教 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0946b16 - 0952b11: 出乳次第五味則對一代五時教味次第相生今明頓機能見佛性是故兼用食草之譬乃以雪山譬舍那佛忍草譬十二部經牛食譬大 [show] (1 hit)
觀音義疏記 (No. 1729) 0952b18 - 0958b24: 示下例餘身佛身既能説五時教若示餘身亦於五時引諸實行隨味而轉復須論於示現多身度於一人或一度多或一度一或多度多 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0433a28 - 0433b06: 第十譬明衆生若不在此五時教中學者非佛於彼有情故也此第一譬也 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0433b22 - 0433b24: 藏 案寶亮曰若不於佛五時教中學者豈是佛咎 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0493a22 - 0493b24: 寶亮曰佛如牛也五味譬五時教也佛初出世十二年中小乘三藏別相説法輪置出世之教始當十二部之名也從十二年後通教門中 [show] (1 hit)
涅槃玄義發源機要 (No. 1766) 0015c05 - 0021c29: 經大力用也前引置毒喩五時教此引置毒喩五道機同引一文而用意各別毒鼓 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0133a07 - 0136c04: 法説開譬合譬開善謂譬五時教佛合牛出十二部經指初教修多羅指般若言修 [show] (1 hit)
涅槃宗要 (No. 1769) 0243a19 - 0255c07: 大乘了義之説即破前説五時教言如大品經往生品中諸比丘聞説般若讃歎檀 [show] (1 hit)
彌勒經遊意 (No. 1771) 0269a02 - 0269a28: 所説也二云此是次第教五時教中此是初教補釋迦並論一生成佛事亦是小乘指授記事名本末經中説也又此既從阿含中出阿含 [show] (1 hit)
維摩經義疏 (No. 1781) 0931b16 - 0935b15: 譬如震旦國土成實師執五時教如開善智藏謂淨名教是第三時説佛壽七百阿僧祇終是無常及招提之流明此維摩詰第二時説亦 [show] (1 hit)
金光明經玄義 (No. 1783) 0006c12 - 0010c25: 攝涅槃三般若攝大品等五時教三菩提攝諸方等經三大乘攝法華三身攝華嚴三涅槃三寶三徳等皆攝涅槃此擧當道諸經絓是八 [show] (1 hit)
金光明經玄義拾遺記 (No. 1784) 0036a11 - 0041b14: 佛性悉當作佛故大品等五時教者仁王般若云大覺世尊前已爲我等説摩訶般 [show] (2 hits)
中觀論疏 (No. 1824) 0139b13 - 0144b06: 則爲縁縛成論大乘師立五時教佛初教以五陰身成佛第二時以種智爲佛與初教佛同壽八十招提云第二時是特尊第三時無量劫 [show] (1 hit)
成唯識論了義燈 (No. 1832) 0661a12 - 0661b04: 一時 辨時之中劉虬立五時教設云據漸悟理亦不然爲提謂等説五戒本行經時通得諸乘聖道不得云初唯人天教正爲價人不得 [show] (1 hit)
成唯識論了義燈 (No. 1832) 0661b05 - 0661c03: 不應爾説一・二・四・五時教等無聖教文並不可依何云教依既不准定空設劬勞然瑜伽論説時爲依依三世辨不約教時取此誤 [show] (1 hit)
大乘玄論 (No. 1853) 0063b11 - 0066a06: 涅槃成論師五味相生配五時教四諦教有相差別故出十二部經修多羅名法本波若是諸法根本故波若名修多羅維摩經廣明菩薩 [show] (2 hits)
二諦義 (No. 1854) 0085a16 - 0092b29: 涅槃常住教爲了義此就五時教中有了義不了義如此二諦義爲有了義不了義別耶解云彼明若以三假爲世諦理四忘爲眞諦理此 [show] (1 hit)
三論遊意義 (No. 1855) 0121c15 - 0122b13: 剛以後乃是大覺也又用五時教師不同也白衣劉虬云用七時一樹王成道爲瞽聾説三歸等爲世俗教也二爲説三乘別教則是三教 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.