大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "三十心" : Including related character :

360 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..12 --- [ keyword count ]


 

仁王護國般若波羅蜜多經 (No. 0246) 0842c12 - 0842c12:     堅固三十心 名爲不退轉     [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0767a19 - 0772a02: 如來一切佛法入賢聖位三十心十地等覺妙覺地其一一心地中所行行願至佛果處若苦若樂若法若非法菩薩發大誓願盡皆入之 [show] (1 hit)
梵網經 (No. 1484) 1001c08 - 1002a04: 智知一切衆生賢聖十地三十心中一一行願若求苦樂若法非法一切求十願百千大願品具足是人住地中十神通明中現無量身心 [show] (1 hit)
梵網經 (No. 1484) 1006a10 - 1006a15: 發心十長養心十金剛心三十心中一一解其次第法用而菩薩以惡心瞋心横教他二乘聲聞經律外道邪見論等犯輕垢罪 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞本業經 (No. 1485) 1014b24 - 1014b26: 佛子是三十心入一乘信一乘因法非近行可得廣行大心三阿僧祇劫行伏道忍方始滿足 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞本業經 (No. 1485) 1017b27 - 1017c20: 名法界無量迴向佛子是三十心義釋無量無邊非一切凡智所能思量十方諸佛一切菩薩之所遊路 [show] (1 hit)
金剛仙論 (No. 1512) 0848b05 - 0849b11: 授初地八地無生忍記後三十心滿復有第三燃燈佛與我授無生忍後時記此謂道種之未初地之前此燃燈佛與我授記以驗知前燃 [show] (1 hit)
金剛般若疏 (No. 1699) 0088b18 - 0090b21: 漢通名金剛菩薩法中從三十心終至佛慧通名金剛若別而爲論從初地以去終至佛慧始名眞金剛所以者何而三十心人但是學妄 [show] (4 hits)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0262a01 - 0262c23: 結今初有人云地前三賢三十心一一中作下中上或入住出等三品觀合九十忍也有人云四三二一合成十忍約三界九地一一地中 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0273a01 - 0273c26: 總歎三品文二初一行列三十心與十聖作胎故名聖胎三十人總標數十住下別列經作信字有人云信即十信止則十住堅則十行此 [show] (1 hit)
仁王護國般若經疏 (No. 1705) 0275a01 - 0276a23: 勝先且擧劣三賢即地前三十心十聖即十地菩薩此四十心同生華藏果報之土非藏通教中果報若藏教唯是凡聖同居若論通教唯 [show] (1 hit)
佛説仁王護國般若波羅蜜經疏神寶記 (No. 1706) 0301a06 - 0305c22: 二法師上者謂前信忍即三十心爲三并十地前九共成十二頂居其上是爲十二法師之上也寂滅忍亦三品下中即十地灌頂望妙覺 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0317c09 - 0318b08: 三藏法師所出十六心者三十心合爲四登地有十金剛心佛地合十六也法假虚實觀受假虚實觀名假虚實觀 言法假觀者五陰等 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0319b25 - 0320a10: 二性種性三道種性於此三十心中作下中上三品觀三十心合有九十品觀名九十忍也第三三藏師解四即四果三即三果二即二果 [show] (2 hits)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0333a18 - 0333b01: 七行第二頌上地前伏忍三十心爲二前兩行別歎三品爲三種輪王 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0333b02 - 0334a16: 忍下第二五行總歎三品三十心爲二初一行列伏忍三十心三世諸佛下四行歎伏忍功能聖胎者與十聖爲胎也十信十心十堅心誦 [show] (3 hits)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0347a03 - 0347a18: 初散百萬億行華者地前三十心華二復散八萬四千波若波羅蜜華初地已下十地華三復散妙覺華佛地華也四諸天人散天華就前 [show] (2 hits)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0348b15 - 0348c21: 子習忍下擧失顯得更解三十心前外凡夫十善菩薩第三是定人者下顯得還結習忍位也就初習忍有八句文初標忍名位文云是習 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0348c22 - 0349a05: 下習忍内大段第二更解三十心前外凡十善擧失顯得也就文有六句初法説明外凡菩薩行十善由有進退譬如下第二擧輕毛喩善 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0350c26 - 0351b06: 也三以願力受生以地前三十心無漏爲因無明爲縁感三界外初地變易生也四常修捨觀捨所斷諸煩惱也第九結位鳩摩羅伽者此 [show] (1 hit)
仁王般若經疏 (No. 1707) 0353c25 - 0354b01: 十地金剛三昧也習忍者三十心所不知不見不覺者是因位故不見佛性第四釋果異因文云唯佛頓解不名爲信者頓解者萬行斯滿 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0367a05 - 0367b25: 依本記云十六心者地前三十心合爲四心登地爲十金剛與佛合爲十六心今解不爾謂縁四諦起十六行相行相即用慧爲自性而言 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0373c04 - 0374a13: 九十忍又解學十解已上三十心皆有入住出三位故成九十忍又解極喜等十地各有始住終三三中一一各有三品故言九十一云四 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0417c06 - 0417c22: 死故二乘名出出生死故三十心至十地已還名不轉佛地名不顛倒十迴向中學此法也此説不然所以者何彼釋如是善男子下方屬 [show] (1 hit)
仁王經疏 (No. 1708) 0424a29 - 0424b02: 釋曰第三明初地相地前三十心名三十忍即是初地方便相也初地即用第一義諦爲體 [show] (1 hit)
仁王護國般若波羅蜜多經疏 (No. 1709) 0512b20 - 0512b23: 忍菩薩於佛法長養堅固三十心名爲不退轉 解曰明所依忍長養聖胎堅固不退信位及心結三不退從此第二別明十地文有其十 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0693b02 - 0696b08: 別惑生變易者即是別教三十心人習於中道伏而未斷類如分段小乘方便道也云云三者斷別惑生變易者如初地初住斷惑是也類 [show] (1 hit)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0707a24 - 0712a07: 智十一別教十信智十二三十心智十三十地智十四三藏佛智十五通教佛智十 [show] (3 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0726b11 - 0732b13: 薩位也別名者即是十信三十心十地之名也鐵輪位於通義即是乾慧地伏忍也三十心即望性地柔順忍也八人地見地即是初歡喜 [show] (5 hits)
妙法蓮華經玄義 (No. 1716) 0732b21 - 0739c09: 減譬十五斷徳無累解脱三十心爲三智斷十地爲十智斷等覺妙覺各爲一智斷 [show] (5 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.