大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "一言" : Including related character :

1796 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..60 --- [ keyword count ]


 

長阿含經 (No. 0001) 0047a18 - 0047b18: 彼常自言有大智慧我以一言窮彼能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處 [show] (1 hit)
長阿含經 (No. 0001) 0047b19 - 0049b25: 汝何不稱又汝向言當以一言窮彼瞿曇能使默然如龜藏六謂可無患以一箭射使無逃處汝今何不以汝一言窮如來耶佛問梵志 [show] (2 hits)
長阿含經 (No. 0001) 0063a16 - 0063c09: 汝共爲知識世尊我時與一言之後不復與語時釋提桓因作是念此般遮翼已娯樂如來訖我今寧可念於彼人時天帝釋即念彼人 [show] (1 hit)
佛般泥洹經 (No. 0005) 0174c17 - 0175a24: 叉手前曉八國王曰聽吾一言惟佛在時諸王奉尊教常慈惠夫爲民主無宜有諍當行四等分佛舍利令諸國土皆有宗廟開民盲冥 [show] (1 hit)
佛説漏分布經 (No. 0057) 0853b25 - 0853c01: 外從求爲有沙門婆羅門一言二言三言四言五言百言持呪祠令從是能得解身苦如是求苦殃或苦殃如是爲知從苦受殃 [show] (1 hit)
分別善惡報應經 (No. 0081) 0899c12 - 0901b15: 禮拜獲十功徳何等爲十一言辭柔軟二智慧超群三人天歡喜四福徳廣大五 [show] (1 hit)
佛説息諍因縁經 (No. 0085) 0904c02 - 0906c10: 出種種語廣興諍論各執一言有言是法有言非法有言是毘尼有言非毘尼有言是有罪有言非有罪是二苾芻諍事起時息滅者善 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0020b07 - 0021a08: 懼大王獲太山之咎勢復一言耳今欲爲沙門守無欲之行覩衆禍之門不復爲王矣願無怪焉王曰爾爲令君行高徳尊率民以道過 [show] (1 hit)
六度集經 (No. 0152) 0036c29 - 0037a16: 而懷元惡不如三塗懷佛一言也佛告諸比丘教人行善天王者吾身是也導人爲惡魔天者調達是菩薩鋭志度無極精進如是 [show] (1 hit)
大方便佛報恩經 (No. 0156) 0129b14 - 0129b25: 莫如凡人併命一處仰白一言爲憐愍故莫見拒逆可於身諸節間淨刮餘肉用濟父母可達所在爾時父母即隨其言於身肢節更取 [show] (1 hit)
悲華經 (No. 0157) 0220b19 - 0222a14: 三昧於諸法中乃至無有一言有斷縁三昧入是三昧斷諸法縁有不作三昧入是三昧於諸法中不見作者有淨性三昧入是三昧見 [show] (1 hit)
佛説太子慕魄經 (No. 0167) 0408c29 - 0409a09: 問状僕曰太子甚神開口一言眞驚恐人聞者皆擾行者滿道王則愕然且喜且悲深怪所以」 [show] (1 hit)
修行本起經 (No. 0184) 0470c11 - 0471a14: 還宮勿復作是曹事菩薩一言便成老母頭白齒落眼冥脊傴柱杖相扶而還魔 [show] (1 hit)
過去現在因果經 (No. 0189) 0636c27 - 0637a03: 太子今之所説然諸仙聖一言未來定有果報一言定無此二仙聖尚不能知未來世中必定有無太子云何欲捨現樂而求未來不定 [show] (2 hits)
佛本行集經 (No. 0190) 0760b22 - 0760c05: 我爲愛敬於仁者故欲説一言唯願聽受所以者何仁今壯少正在盛年端正無雙身體微妙堪當嬉戲遊縱之時今者何爲發如是意 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0852b15 - 0852b28: 二商主等及諸商人暫發一言隨心多少速出錢財以是業報今日速疾承受我化彼時優婁頻螺迦葉最長商主先於迦葉如來世尊 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0853a12 - 0853a15: 爾時國王報彼臣言卿此一言甚爲大善此言甚美是故卿今審諦觀察看何處邊最好沙門好婆羅門精進持戒多聞智慧我當至彼 [show] (1 hit)
佛本行集經 (No. 0190) 0854a13 - 0854a15: 無所乏少唯欲啓白阿耶一言唯願父王聽女諮諫而説偈言 [show] (1 hit)
佛説衆許摩訶帝經 (No. 0191) 0970b07 - 0970c23: 曳曩欲行佛又告言王者一言便成富貴天起心念一切皆得一切聖人亦復如是佛借神力烏那曳曩於刹那頃到迦毘羅城如佛所 [show] (1 hit)
中本起經 (No. 0196) 0158a22 - 0159b17: 歡喜而言唯諾阿難聽我一言譬如四姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人復欲利 [show] (1 hit)
佛説義足經 (No. 0198) 0178b21 - 0178b21:     見一言餘非 坐一象相怨 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0239c13 - 0239c21: 羅門共父論議悉能受持一言不失如是展轉所聞甚多耆舊長宿皆來諮啓無不通達聞世有佛始成正覺教化衆生諮受法味尋自 [show] (1 hit)
撰集百縁經 (No. 0200) 0256x34 - 0256x34:  Footnote  〔願王・・・一言〕二十八字-<聖> [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0259b22 - 0260c05: 經説有五分論義得盡第一言誓第二因第三喩第四等同第五決定汝僧佉經 [show] (1 hit)
大莊嚴論經 (No. 0201) 0295b21 - 0295b21:  不如三界尊 垂哀賜一言     [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0369a21 - 0370a04: 不答彼問再三問之不出一言所持毒蛇即便瞋恚含毒熾盛欲殺其人還自遏折復自思念云何此人不知時宜他以好意問訊進止 [show] (2 hits)
賢愚經 (No. 0202) 0382a07 - 0383a22: 願使囑及此既小事但作一言得三十萬彼若得勝雖復姪兒無一錢分此理可通爾時女人貪愛寶珠即爲受之暮更白夫昨日所白 [show] (2 hits)
賢愚經 (No. 0202) 0393c03 - 0397a23: 呵得道人比之爲奴由此一言五百世中恒爲奴身復由興立勸合衆人供養衆 [show] (1 hit)
賢愚經 (No. 0202) 0417a13 - 0417b09: 何行獲此總持聞佛所説一言不失倶往佛所而白佛言賢者阿難本興何福而得如是無量總持唯願世尊當見開示佛告諸比丘諦 [show] (1 hit)
法句譬喩經 (No. 0211) 0581c11 - 0582a13: 冀蒙得差佛告大王善聽一言欲得穀食當行耕種欲得大富當行布施欲得長命當行大慈欲得智慧當行學問行此四事隨其所種 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.