大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "器世間" : Including related character : 噐世間 器世間

704 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..24 --- [ keyword count ]


 

華嚴經探玄記 (No. 1733) 0457b13 - 0458a26: 一明衆生世間莊嚴後九器世間莊嚴三彼寶蓮花下明出所因亦是智正覺世間莊嚴於中亦十句可知四隨順世間下結歎無盡謂據 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0460b05 - 0461b29: 有二十三句初六句明於器世間自在二見一切佛下十一句明於智正覺世間自在三大悲攝下六句明於衆生世間自在第七結已唯 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0463c23 - 0464b10: 法界自在故也又此亦是器世間内現智正覺亦是因位中現果法亦是體中現用有法喩合三皆是彼女下結法屬人亦是結果由因二 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0482b05 - 0483b14: 能作彼現事於中三先見器世間及智正覺世間二復次下見衆生世間三我於菩薩一一下總結所見下結自分及推勝進並可知法雲 [show] (1 hit)
華嚴經探玄記 (No. 1733) 0486b04 - 0490a16: 初見智正覺次淨世界下器世間次又見下見衆生世間二又見寶柱中放光網三見珠瓔珞琉璃出水及光四見花中人物五見寶樹中 [show] (1 hit)
華嚴經文義綱目 (No. 1734) 0494a04 - 0495a16: 間世間不同義有三種一器世間有二一道場地等別處二蓮花藏世界通處二智正覺世間亦二一三身二十佛三衆生世間亦二一同 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0503c10 - 0509b18: 具前時頓説此經此猶約器世間説若約智正覺及衆生世間即一一佛身支節毛孔皆攝無盡重重之刹普賢衆生一一皆爾並是遮那 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0517c21 - 0526c21: 諸王及佛然世間有三一器世間即是化處二衆生世間即所化機三智正覺世間即能化主主則唯二諸王及佛主於器界及衆生故佛 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0578c05 - 0582a28: 有多意趣一者初一偈則器世間次一智正覺後一衆生欲明一一事中皆現三世間嚴影略其文耳又初明一果能現次例一切莊嚴後 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0608c15 - 0613a07: 間即是衆生世間國土即器世間一切者遍法界故入有二義一以智身潜入蜜益衆生故二以色身現入顯益衆生智身難知文中偏顯 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0623a13 - 0626b20: 於十方處交絡出入明於器世間自在二有五頌十方佛所入出無礙明於智正覺 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0634b14 - 0640b07: 初三即三達圓明智四知器世間自在智五定心所現之境六大智所知之境並深廣故下位不知後勝進中三初標即學佛一切智一切 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0655a12 - 0660a09: 空後二縁生無作觀兼顯器世間空今初也初二句推假名衆生不出三世顯是無常次二句推三世衆生不出於蘊顯無有我次句蘊由 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0660a16 - 0667c18: 共色心類殊名爲不共又器世間名共共業感故衆生世間名不共自業成故此二 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0674a06 - 0683a17: 謂衆生世間五蘊世間及器世間今此文意正顯衆生世間兼明五蘊世間以衆生 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0683a25 - 0690c16: 根下廣前因相初一多明器世間嚴後二顯衆生世間嚴皆智正覺世間之力也皆言百萬億者位増十行之百萬故初中長分爲十前九 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0820c15 - 0826b26: 動終在如來文分三別一器世間自在行二衆生世間自在行三智正覺世間自在行初是化處次是所化後是能化具後二淨方名淨土 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0833c20 - 0840a29: 生見似眞造作故次一句器世間自在化次五智正覺世間自在化三乘正覺故一法界化爲三乘所説法行餘四化爲三乘人及果後一 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0843b27 - 0849b26: 義初三句三業無礙次句器世間無礙次二句衆生世間無礙餘句智正覺無礙後住果中二智通權實故云普住三作利樂事四淨二障 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0887c06 - 0893b15: 分十重頌分今初有三一器世間圓滿義如前釋二妙悟下智正覺世間圓滿與三不可説下衆生世間圓滿二中明佛二十一種殊勝功 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0893b23 - 0899b15: 知二文彰顯於中初四入器世間前三別入三世後一總明別中現在内數謂多少行謂刹因説謂彼彼果中説法清淨謂刹體此是通體 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0907c16 - 0915b28: 覺世間圓滿二在室羅下器世間圓滿三與菩薩下衆生世間圓滿今初言世尊者梵云薄伽梵包含六義如佛地論一自在義永不繋屬 [show] (3 hits)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0927b07 - 0931c18: 之所不及於中三初明於器世間無礙次見一切佛下於智正覺世間無礙後大悲攝受下於衆生世間無礙其中見佛亦爲攝生故文並 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0948b28 - 0951c25: 法門故於中五一毛中見器世間二見智正覺世間三見衆生世間四見菩薩修行五佛子我於下總結不窮深廣第五指示後友分二先 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經疏 (No. 1735) 0955b23 - 0962c29: 竪深廣於中有三世間一器世間一歩超過顯横廣盡未來劫明竪窮猶不能知顯深遠藏約包含普入約廣遍餘可知後善財童子於下 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0001a25 - 0009c27: 正覺也人道有情也地道器世間也此經廣説三世間故亦可天道深理也地道事相也人道諸佛菩薩修行者也此雖配之本意但取包 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0010a06 - 0015b11: 三世間一謂衆生世間二器世間三智正覺世間主謂君主即佛及諸王地神水神 [show] (4 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0024c20 - 0032c02: 進顯甚深謂上十重但是器世間耳未説佛毛孔及衆生毛孔中事一一皆悉重重無盡言普賢衆生一一皆爾者普賢若望如來亦名衆 [show] (2 hits)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0032c10 - 0039a07: 一爲三乘故衆生世間及器世間仍舊不開故爲五也疏更開爲十等者以三世爲三微塵説爲四毛孔説爲五疏器及有情各有分圓下 [show] (1 hit)
大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0134c26 - 0143c07: 即衆生世間國土虚空即器世間餘是智正覺世間此三情非情異染非染異尚得爲一豈一如來身上而分報化之殊明知權説隔歴難 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.