大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "顚倒" : Including related character : 顛倒

6429 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..100....200....215 --- [ keyword count ]


 

大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0867c12 - 0868c21: 善現是諸愚夫無聞異生顛倒因縁作如是念則爲謗佛何以故善現佛以五眼求色尚不可得求受想行識亦尚不可得若有決定當 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0868c22 - 0869b08: 及不定聚然諸有情愚癡顛倒於非實法起實法想於非實有情起實有情想我爲遣除彼虚妄執依世俗説不依勝義 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0869b17 - 0870b05: 提耶不也善現世尊爲住顛倒證得無上正等菩提耶不也善現世尊若不住勝義證得無上正等菩提亦不住顛倒證得無上正等菩 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0871a23 - 0871b21: 施設名相性空諸有情類顛倒執著流轉生死不得解脱是故菩薩摩訶薩發菩提心行菩薩行漸次證得一切相智轉正法輪以三乘 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0873c18 - 0874b08: 及彼施設而諸有情愚癡顛倒執爲實有輪迴生死受苦無窮爲度彼故求趣無上正等菩提得菩提已斷彼我執及令解脱生死衆苦 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0882c06 - 0882c25: 眞如即是勝義諸有情類顛倒妄執於此眞如不知不見菩薩摩訶薩哀愍彼故隨世俗相顯示諸法若有若無復次善現諸有情類於 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0882c27 - 0883c12: 如實開覺一切有情令離顛倒惡業衆苦故名佛陀復次善現能如實覺一切法相所謂無相故名佛陀 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0883c13 - 0883c24: 性不虚妄性不變異性無顛倒性故名菩提復次善現唯假名相謂爲菩提而無眞實名相可得故名菩提復次善現諸佛所有眞淨妙 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0926b02 - 0927a24: 住有所得難可調伏愚癡顛倒難可解脱善現住有所得者由有所得想無得無現觀亦無無上正等菩提具壽善現白佛言世尊無所 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0957a15 - 0958a08: 變化事者皆是愚夫異生顛倒所執著故諸阿羅漢獨覺菩薩及諸如來應正等覺皆不見夢亦不見見夢者皆不聞響亦不見聞響者 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0958b16 - 0961a25: 變化事得見變化事者已顛倒執著造身語意善行不善行或造身語意福行非福行不動行由諸行故往來生死流轉無窮諸菩薩摩 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0964b03 - 0966a13: 善現若苦行相無常行相顛倒行相心一境性善現是名無願解脱門善現云何名八解脱善現有色觀諸色是爲第一解脱内無色想 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0971b03 - 0972a04: 法勸諸有情住不正法以顛倒法安立有情何以故世尊菩薩摩訶薩行深般若波羅蜜多時尚不得菩提況有菩提分法而可得者尚 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0972b18 - 0974b02: 所得而令有情解脱妄想顛倒執著無縛無脱爲方便故所以者何善現色本性無縛無脱受想行識本性亦無縛無脱色本性無縛無 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0984a24 - 0984c14: 諸菩薩摩訶薩於中不起顛倒執著於諸善法能自増進亦能令他増進善法復次善現若諸法中有毛端量實法相者則菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0990c08 - 0991b04: 將無菩薩由此分別行於顛倒無戲論中起諸戲論何以故世尊眞法界中都無分別戲論事故 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 0999a25 - 1000b23: 見有情類智慧薄少愚癡顛倒造諸惡業方便引入勝智慧門作是言善男子應修般若波羅蜜多觀一切法本性空寂汝等若能修此 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1002c04 - 1003a15: 有情實不可得哀愍彼墮顛倒法故拔濟令住無顛倒法無顛倒者謂無分別無分別者無顛倒故若有分別則有顛倒彼等流故善現 [show] (6 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1003a16 - 1003c03: 時安住此中見諸有情墮顛倒想方便善巧令得解脱謂令解脱無我我想無有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1011a25 - 1011c11: 可壞可斷唯諸愚夫迷謬顛倒起別異想謂執色異本性空或執受想行識異本性空或執眼處異本性空或執耳鼻舌身意處異本性 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1024c28 - 1026a07: 不也世尊不也善逝但由顛倒愚夫異生有如是執舍利子爲實有眼處實有耳鼻舌身意處如諸愚夫異生執不不也世尊不也善逝 [show] (30 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1026a16 - 1026b29: 種種宣説令得正解遠離顛倒佛告舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時方便善巧者謂都不見有少實法可於中住由於中 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1027b09 - 1027b20: 去佛如實聞已爲脱有情顛倒執著發趣無上正等菩提於發趣時不作是念我於此法已得當得令彼有情已度當度所執著處生死 [show] (4 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1028b03 - 1028c18: 所著諸法都無自性但由顛倒虚妄分別謂之爲有是故汝等常當精勤自斷顛倒亦應教他令斷顛倒自脱生死亦應教他令脱生死 [show] (3 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1030a11 - 1030c13: 波羅蜜多見諸有情愚癡顛倒深生憐愍而告之言汝等何縁不修般若愚癡顛倒生死輪迴彼作是言我乏資具於勝智慧不能修習 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1038a07 - 1038b24: 聞有隨眠纒結亦不聞有顛倒執著亦不聞有安立諸果分位差別但聞説空無相無願無生無滅無性等聲謂隨有情所樂差別於樹 [show] (1 hit)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1044c20 - 1045b05: 愚夫異生所執然彼分別顛倒力故非實有中起實有想謂無我中而起我想於無有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1046c15 - 1047a05: 皆以無性而爲自性愚癡顛倒發起種種身語意業隨業差別受種種身依如是身品類差別假施設有地獄傍生鬼界及人假施設有 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1047a06 - 1047a28: 所謂無相愚夫異生愚癡顛倒於無相法虚妄分別起有法想執著五蘊於無常中起於常想於諸苦中起於樂想於無我中起於我想 [show] (2 hits)
大般若波羅蜜多經 (No. 0220) 1047a29 - 1047b23: 不能解脱生死衆苦唯有顛倒虚妄執著善現吾今爲汝廣説譬喩重顯斯義令其易了諸有智者由譬喩故於所説義而生正解善現 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.