大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "離欲法" : Including related character :

76 hits : 1 2 3 --- [ keyword count ]


 

奮迅王問經 (No. 0421) 0941c29 - 0942a15: 縁彼則見法見何者法見離欲法離何等欲一切法中種種見欲離如是欲故名離欲彼所見法不増不減如是所見則是眞如不得不染 [show] (1 hit)
佛説文殊師利巡行經 (No. 0470) 0510a29 - 0510b10: 利如來爲彼聲聞之人説離欲法我依彼法如是入禪文殊師利言大徳舍利弗何者離欲法如來爲彼聲聞人説大徳舍利弗依而行耶 [show] (3 hits)
佛説稻芋經 (No. 0709) 0817c20 - 0818a18: 有爲不離有爲非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駃流間無絶時 [show] (1 hit)
佛説稻芋經 (No. 0709) 0818a19 - 0818b14: 爲不離有爲 非盡法非離欲法非滅法有佛無佛相續不斷如河駃流間則無絶能以四縁増長十二縁何等爲四無明愛業識識爲種 [show] (1 hit)
慈氏菩薩所説大乘縁生稻𦼮喩經 (No. 0710) 0819a10 - 0821b03: 無思亦無縁生無盡法無離欲法無滅法無始來流轉不間斷隨轉如河駛流設使縁生不間斷隨轉如河駛流是十二支縁生四支和合 [show] (1 hit)
佛説無上處經 (No. 0800) 0745a15 - 0745b02: 丘於有爲無爲色無色法離欲法爲無上處諸比丘若有衆生能於此法無上處起信向心者於天人中得無上果報諸比丘是名第二無 [show] (1 hit)
除一切疾病陀羅尼經 (No. 1323) 0489c17 - 0489c28: 中如來爲尊勝一切法中離欲法尊一切衆中僧伽爲尊以此誠實言願我及一切 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0271a20 - 0275c27: 和合欲法無數方便讃歎離欲法汝今云何和合欲法是爲惡事今因汝故當爲諸比丘制戒佛告諸比丘依止舍衞城比丘皆悉令集以 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0195b24 - 0197b10: 離五欲罪樂能爲衆生説離欲法禪是般若波羅蜜依止處依是禪般若波羅蜜自然而生如經中説比丘一心專定能觀諸法實相復次 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0369b26 - 0371b05: 人雖復離欲有吾我心著離欲法故不樂般若波羅蜜聲聞辟支佛雖欲樂般若波羅蜜無深慈悲故大厭世間一心向涅槃是故不能具 [show] (1 hit)
阿毘達磨大毘婆沙論 (No. 1545) 0816b10 - 0816c26: 厭欲界苦求離欲樂而於離欲法懈怠不修故佛爲説先此入定後生彼處頗有不入初靜慮生梵世耶答生云何生謂依未至定離欲界 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0009b08 - 0011c02: 善根修復有説者欲界非離欲法彼善根隨順離欲法復有説者若世第一法是欲界繋者有自縁過云何名自縁過如苦法忍縁欲界五 [show] (2 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0159a14 - 0160b01: 我有懈慢耶多行法耶於離欲法有退失耶我得甘露法耶是時憍陳如極生慚愧而答佛言今觀世尊無有懈慢不行多法於離欲法[show] (2 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0192b29 - 0192c20: 次此諸見其性躁動隨順離欲法不隨順留住法留住義是漏義與諸愚鈍久住煩惱合故立漏隨順漂義故立流問曰若諸見性躁動隨 [show] (2 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0194c11 - 0195c07: 作留難復次此蓋障三界離欲法障九斷知無漏果障四沙門果復次欲愛蓋遠離 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0195c17 - 0196a16: 以不立復次蓋障礙三界離欲法色無色界煩惱不障礙三界離欲法復次蓋障礙九斷知果無漏道色無色界煩惱不障礙九斷知果無 [show] (2 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0211b18 - 0215c10: 界九種結不能障礙留難離欲法故復有説者有斷八種結一種子者無有説斷五種家家須陀洹所以者何若斷五種必斷六種得斯陀 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0248a02 - 0248b02: 錯若縁行倒錯云何不爲離欲法作障礙留難耶答曰假令縁行倒錯而不能爲離欲法作障礙留難所以者何於彼離欲法已善修習徑 [show] (4 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0309b03 - 0309c28: 是樂莫生貪著不求上地離欲法問曰念慧一切地中有何故第四禪地立念爲枝不立慧答曰先作是説隨順義是枝若法隨順彼地者 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0311a10 - 0311b22: 法離欲愛時多作留難令離欲法不得相續如守門人不令他人入彼亦如是復次行者爲對除此法故修初禪定道復次行者以憎惡此 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0311c09 - 0313b22: 法離初禪愛多作留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是復次行者爲對治此法故修二禪定道復次行者憎惡此法故盡 [show] (5 hits)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0326a06 - 0326c29: 第四禪欲時極作留難令離欲法不相續如守門人不令他入彼亦如是是故佛作是説不應思惟種種相應離第四禪欲無邊空處者問 [show] (1 hit)
阿毘曇毘婆沙論 (No. 1546) 0356b17 - 0356c23: 無礙道當捨二得二是説離欲法轉根時未離欲界欲信解脱轉根作見到方便道無所捨當得一無礙道當捨一得一已離欲界欲信解 [show] (1 hit)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0606a02 - 0606a12: 若法住智彼亦盡法變法離欲法滅法乃至生縁老死智無生無老死智如過去生縁老死智無生無老死智未來生縁老死智無生無老 [show] (2 hits)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0606b17 - 0607b17: 常有爲縁生盡法變異法離欲法滅法乃至無明無常有爲縁生法盡法變異法離欲法滅法是名縁生法云何縁方便若彼縁若此縁生 [show] (2 hits)
舍利弗阿毘曇論 (No. 1548) 0654b05 - 0654c26: 人師佛世尊説寂靜滅盡離欲法正趣至涅槃道或有衆生在地獄處是名初難處妨修梵行復次佛出世如來無所著乃至佛世尊説寂 [show] (5 hits)
阿毘達磨倶舍釋論 (No. 1559) 0191c07 - 0195b17: 諸法謂有爲無爲於中説離欲法無等云何於無中無法説無等若我等不説無爲無我説如此有如我所説如説聲有先不有有後不有 [show] (1 hit)
阿毘達磨倶舍釋論 (No. 1559) 0245c24 - 0249c20: 成釋曰若是時菩薩未得離欲法若被斬斫身分分斷於自他無愛憎故最輕怪心亦不起是時戒忍波羅蜜二倶圓滿偈曰讃底沙精進 [show] (1 hit)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0572b05 - 0572c28: 智力若諸有情希求世間離欲法者與其教授令彼趣向世間離欲令彼獲得如實之道次起所餘如來七力若諸有情希求出世離欲法 [show] (2 hits)
瑜伽師地論 (No. 1579) 0761a13 - 0761c11: 故決擇慧者於出世間諸離欲法能了知故甚深慧者於甚深空相應縁起隨順諸法能了知故又於一切甚深義句皆能如實善通達故 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.