大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛菩薩" : Including related character :

489 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 --- [ keyword count ]


 

底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法 (No. 1200) 0011c18 - 0011c26: 佛左畫曼殊童子右畫執金剛菩薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫不動尊種種莊嚴即於像前誦五十萬遍然後作一切事業皆得 [show] (1 hit)
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法 (No. 1201) 0021b06 - 0021b15: 爾時釋迦牟尼佛告執金剛菩薩言我今爲汝説無量神通力無動金剛法能利益成就一切事業若修行者菜食長齋或果子等誦滿一萬 [show] (1 hit)
底哩三昧耶不動尊聖者念誦祕密法 (No. 1201) 0022a29 - 0022b04: 畫文殊師利童子像畫執金剛菩薩作微笑面手執金剛杵於執金剛下畫無動聖者種種莊嚴即於彼前誦明五十萬遍然後作一切事皆 [show] (1 hit)
不動使者陀羅尼祕密法 (No. 1202) 0024a18 - 0024a25: 童子菩薩形状右邊畫執金剛菩薩作美笑状右手把金剛杵底下畫不動使者寶瓔珞莊嚴於畫像前念誦五洛叉訖種種使役取蓮花十 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0050b29 - 0050c14: 爾時金剛菩薩爲利益一切衆生男子女人童男童女等説擁護法品往昔天與阿脩 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0050c15 - 0051a12: 以慈悲眼觀見斯事即告金剛菩薩言汝今諦聽一切諸天神呪術皆被阿脩羅軍摧 [show] (2 hits)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0051a17 - 0051a21: 爾時諸天賛帝釋已金剛菩薩即至其前見諸天等身皆怖懼即見眞身光焔威徳住於天帝前稱言南無佛陀帝釋聞稱佛聲心中安穩以 [show] (2 hits)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0051b03 - 0051b25: 爾時天帝賛歎金剛菩薩了住一面立爾時金剛菩薩爲欲破阿脩羅軍故即變可畏嗔怒之形於須彌山頂上四面變化金剛火焔來欲燒 [show] (3 hits)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0051b26 - 0051c07: 爾時天帝合掌禮金剛菩薩足於前住立及諸天子散蔓陀羅花・曼殊沙花・旃檀香末於虚空中及散無量倶胝天衣纓珞金銀七寶散 [show] (3 hits)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0051c08 - 0051c09: 爾時金剛菩薩歡喜踊躍即於佛前説成就世間一切呪法而説曰 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0053c21 - 0054a18: 須向南看但聞自起頂禮金剛菩薩手執香爐禮拜四方諸佛淨土作供養心若呪師 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0056a09 - 0056a10: 爾時金剛菩薩爲欲除一切災難他兵怨家等者説此祕密嗔怒王心呪呪曰 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0058a17 - 0058a24: 長所作圓滿作法了禮拜金剛菩薩歡喜發遣 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0058c04 - 0058c12: 誦呪一百八遍一心想念金剛菩薩心已念時即大地動若有此想即知法成更誦乃至更動即飛騰虚空隱形自在即得長壽仙一切佛刹 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0059b12 - 0059b13: 爾時金剛菩薩集金剛眷屬前後圍繞説隨心呪呪曰 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0062c21 - 0063a10: 者天阿脩羅等所不能及金剛菩薩爲利益一切衆生故若一切惡鬼等見此印心生怖畏悉不爲障能令一切龍怕怖悉皆墮落能攝一切 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0063c03 - 0064b08: 綵色中不用皮膠左邊畫金剛菩薩右邊畫阿難其金剛阿難各執一拂金剛作嗔色 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0067b09 - 0067b12: 爾時金剛菩薩爲利益一切衆生故如上所説諸法努底努多等爲護小兒故各自説呪爲成就前後法即下廣説軍荼利又説心呪如意成 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0069a26 - 0069a27: 爾時金剛菩薩爲護小兒故今説治縛種種諸鬼相貌各殊各於下廣説治顛狂鬼呪曰」 [show] (1 hit)
西方陀羅尼藏中金剛族阿蜜哩多軍吒利法 (No. 1212) 0071c08 - 0072a23: 力精進一切怨家不能害金剛菩薩常逐行者一切諸天鬼神常當營衞得大富貴心 [show] (1 hit)
文殊師利耶曼徳迦呪法 (No. 1218) 0095a24 - 0095a28: 集來索者速得滿足爾時金剛菩薩頂禮佛足於佛邊即説耶曼徳迦呪爲治罰惡人調伏衆生故即説呪曰 [show] (1 hit)
大威力烏樞瑟摩明王經 (No. 1227) 0142b21 - 0142c01: 礙教令諸無比力勇健者金剛菩薩所愛樂者諸天阿修羅梵王帝釋所歸仰者夜叉羅刹毘多拏布單那所怖畏者降怨敵者辦諸事者曼 [show] (1 hit)
佛説大輪金剛總持陀羅尼經 (No. 1230) 0161b18 - 0162a06: 男子善女人及無量天仙金剛菩薩無量藥叉一切鬼神等善聽吾當爲汝説灌頂神呪誦二十一遍能成一切呪法善事速得成就其呪乃 [show] (1 hit)
佛説大輪金剛總持陀羅尼經 (No. 1230) 0163a05 - 0163c12: 境界亦無風雨鬼神不現金剛菩薩不現者罪根深重取前五種香和合搗蜜和爲丸 [show] (3 hits)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0890b26 - 0891a02: 復有他方無量菩薩及執金剛菩薩莊嚴王菩薩并萬億諸天持呪神王見大光明各以威力作妙莊嚴香華音樂來至佛所并諸眷屬皆遶 [show] (1 hit)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0891a13 - 0891a26: 生授無上菩提記爾時執金剛菩薩即從座起合掌向佛白言世尊今有無量億數天龍藥叉及諸羅刹乾闥婆阿蘇羅掲嚕荼緊那羅莫呼 [show] (1 hit)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0891a27 - 0891b12: 爾時執金剛菩薩亦復如是再三慇懃勸請爲説佛告執金剛菩薩言善男子汝勿請我説一切法功徳莊嚴王經何以故我若説者於後惡 [show] (2 hits)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0891b13 - 0891b26: 異作是語已退坐一面執金剛菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩求善知識佛言善 [show] (2 hits)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0891c15 - 0892a02: 爾時執金剛菩薩白佛言世尊觀自在菩薩者以何因縁名觀自在世尊告曰常以淨眼觀察世間所有衆生慰喩成熟慈悲利益便得安隱 [show] (1 hit)
佛説一切功徳莊嚴王經 (No. 1374) 0892a10 - 0892a25: 隱所有願求無不遂意執金剛菩薩復白佛言世尊我亦敬心持是經典若復有人以妙香花并諸飮食供養此經及法師者我亦隨喜用心 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.