大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛力士" : Including related character :

246 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --- [ keyword count ]


 

大方廣佛華嚴經隨疏演義鈔 (No. 1736) 0402b16 - 0405c24: 然密跡經即大寶積經中金剛力士會第三之三卷當第十爾時寂意菩薩復問金剛力士如來有幾事祕要答有三種一曰身密二曰意密 [show] (3 hits)
新華嚴經論 (No. 1739) 0908a05 - 0908a25: 令得佛自在故梵釋四王金剛力士常隨侍衞亦有三義一侍衞一切衆生二侍衞已發心之者三侍衞已至無功用智及一切諸佛故侍衞 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0550c20 - 0550c23: 亮曰問意謂佛性雄猛譬金剛力士自身有之何故不見耶以證無也僧宗曰擧第四問以請答也 [show] (1 hit)
大般涅槃經集解 (No. 1763) 0554c18 - 0555a23: 離因而有果也乳中有酪金剛力士者推理尋説剋終驗始便爲已有也寶亮曰第四翻觀因中無果今先開章門非内非外與因中無果作 [show] (1 hit)
大般涅槃經義記 (No. 1764) 0835a10 - 0836c20: 所説衆生有性如乳中酪金剛力士牒上因性諸佛佛性如淨醍醐牒上果性云何説言非内非外將前微此此問之中正徴非内非外隨來 [show] (1 hit)
大般涅槃經疏 (No. 1767) 0176a14 - 0181a25: 申問次正答初申問長有金剛力士語正答爲兩初正答後結歎初正答中凡擧七譬 [show] (1 hit)
觀彌勒上生兜率天經賛 (No. 1772) 0276a22 - 0277a03: 獨出一劫所由廣如彼説金剛力士經云昔有輪王千子具足各發勝心共求作佛父王試子何者先成佛香水浴籌令千子取得第一者即 [show] (1 hit)
彌勒上生經宗要 (No. 1773) 0302a06 - 0302b16: 爲多過去故爲多壽解云金剛力士經言昔有轉輪聖王千子發心願求作佛王欲試其誰先得佛於是取千籌以香湯洗之令千子取得第 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0307b09 - 0307c10: 出樓至佛若作此解善順金剛力士經云樓至最後成佛而壽半劫與九百九十九佛所度這等無有差別三説中後解爲勝不爾如何智度 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0307c11 - 0308a23: 千子即是賢劫中千佛也金剛力士經云昔有轉輪王王有千子各發菩提心願求作佛解云是蓋華徳王也藥上藥王經亦同此説悲華經 [show] (1 hit)
三彌勒經疏 (No. 1774) 0310a09 - 0310a24: 者昔語此云啼泣泣因如金剛力士經是訛奘師云梵音胡盧支此云父愛謂作小子其父偏所愛故今且擧初後二佛廣説如賢劫經問四 [show] (1 hit)
金光明最勝王經疏 (No. 1788) 0300b18 - 0300b27: 依自并所持爲名依密迹金剛力士經説此執金剛及梵王各是賢劫千佛之一佛也廣如彼説 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0421c17 - 0422a03: 何故説識刹那展轉壞相金剛力士常隨侍衞何不施設本際現魔魔業惡業果報旃遮摩納孫陀利女空鉢而出惡業障現云何如來得一 [show] (1 hit)
楞伽阿跋多羅寶經註解 (No. 1789) 0422b28 - 0422c17: 大慧金剛力士所隨護者是化佛耳非眞如來大慧眞如來者離一切根量一切凡夫聲聞縁覺及外道根量悉滅得現法樂住無間法智忍 [show] (3 hits)
注大乘入楞伽經 (No. 1791) 0495c20 - 0495c24: 所及即是不可見相何須金剛力士守護 [show] (1 hit)
注大乘入楞伽經 (No. 1791) 0496b21 - 0496b28: 大慧變化如來金剛力士至自證聖智所行之境 化佛方便隨衆生相現同人法故假於守護眞實如來離一切根量即是不可見相不假 [show] (1 hit)
四分律刪繁補闕行事鈔 (No. 1804) 0141c22 - 0143a14: 睡眠廢捨三業不復行道金剛力士可責佛言食人信施不應懈怠夜二時中應坐禪誦經經行一時中以自消息是名臥法僧祇臥如師子 [show] (1 hit)
關中創立戒壇圖經并序 (No. 1892) 0808b22 - 0810b07: 神十珠髻華光神右十二金剛力士神王依雜阿含經金剛神持金剛杵猛火熾然經 [show] (2 hits)
樂邦文類 (No. 1969A) 0206b15 - 0207a20: 又諸大乘經中菩薩天仙金剛力士各有誓願令修行人魔不得便故南山云韋馱將軍最多洪護若見魔屬惑亂比丘則悽惶奔赴應時剪 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0062a19 - 0062a20: 密迹金剛力士經五卷太康元年十月八日出或八卷四卷見支敏度及竺道祖晋世雜録 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0091c09 - 0091c09: 佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經一卷 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0109c16 - 0109c16: 乘寶雲經八卷  密迹金剛力士經八卷 [show] (1 hit)
歴代三寶紀 (No. 2034) 0116c20 - 0116c20: 佛入涅槃金剛力士哀戀經一卷 [show] (1 hit)
釋迦譜 (No. 2040) 0065a01 - 0066b10: 差作時舍利弗即便化作金剛力士以金剛杵遙用指之山即破壞無有遺餘衆會皆言舍利弗勝勞度差不如復作一龍身有十頭於虚空 [show] (1 hit)
續高僧傳 (No. 2060) 0692a03 - 0694a14: 即被打築遍身青腫惟見金剛力士怖畏之像競來打撃略無休息呻號數日洪爛而死及梁運在陳武帝崩背兄子陳舊嗣膺大業將修葬 [show] (1 hit)
景徳傳燈録 (No. 2076) 0346a26 - 0347b15: 曰待汝悟始得問如何是金剛力士師乃吹之文桶頭下山師問桶頭下山幾時歸曰 [show] (1 hit)
續傳燈録 (No. 2077) 0533c07 - 0533c24: 師曰夕死可矣問如何是金剛力士師曰這裏用不著問亡僧遷化向甚麼處去也師曰蒼天蒼天乃曰秖如末後僧問亡僧遷化向甚麼處 [show] (1 hit)
高僧法顯傳 (No. 2085) 0858a11 - 0863a13: 以金棺供養世尊七日處金剛力士放金杵處八王分舍利處此諸處皆起塔有僧伽 [show] (1 hit)
集神州三寶感通録 (No. 2106) 0420a04 - 0420a18: 仍被打築遍身青腫唯見金剛力士可畏之物競來撃之受苦呻吟擧形洪爛膿血交 [show] (1 hit)
辯正論 (No. 2110) 0547a23 - 0547b28: 霄隱書無上眞書等並無金剛力士之神案三天正法經外國放品經玉緯經三道順行經洞玄經洞神經洞眞經靈書經玄丹經觀身大戒 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.