大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "金剛仙" : Including related character :

154 hits : 1 2 3 4 5 6 --- [ keyword count ]


 

諸經要集 (No. 2123) 0080c05 - 0080c07: 又金剛仙論云出家人不許向屠兒酒肆婬女惡象惡狗等家乞食亦不得數往親近之 [show] (1 hit)
開元釋教録/附、入藏目録 (No. 2154) 0607b17 - 0607b19: 異並釋金剛般若經又有金剛仙論十卷尋閲文理乃是元魏三藏菩提留支所撰釋天親論既非梵本翻傳所以此中不載 [show] (1 hit)
貞元新定釋教目録 (No. 2157) 0940c19 - 0940c20: 異並釋金剛般若經又有金剛仙論十卷尋閲文理乃是元魏三藏菩提流支所撰釋天親論既非梵本翻傳所以此中不載 [show] (1 hit)
東域傳燈目録 (No. 2183) 1147c18 - 1147c18: 同金剛仙論十卷菩提留支譯金剛仙造天親弟子云云 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0499a01 - 0499c05: 等分便爲六以證師資如金剛仙論云初三明弟子後三證師說雖有二理合解應勝若如仙論分作六者雖順智論六成就義違佛說經 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0500c03 - 0500c28: 說也三菩提留支三藏故金剛仙論云若依世辨乃有多途略有四種一發心如是二敎他三譬喩四決定發心如是者自念我當如是發 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0500c29 - 0501a07: 所說甚深義等我昔曾聞金剛仙論云三種阿難傳大乘敎卽同大論總釋如是我聞及仙論也 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0501c24 - 0502c16: 王懺悔經仁王疏云若依金剛仙論明三種阿難等測依此說故深密疏云集法藏經說有三種阿難乃至金剛仙論亦同法集眞諦三藏 [show] (2 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0502c17 - 0503a16: 年時此中五十年時卽同金剛仙論故云如來一代成道乃至𣵀槃恒說摩訶般若花嚴大集未曾斷絶又同三藏故測深密疏第一云長 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0503a17 - 0503a24: 總名一時興取此釋此同金剛仙論云時有多種謂一念時有日夜時有百年時有一切時有春秋夏冬時今言一時者非此等時正是如 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0503b14 - 0504b14: 問總說之中若有可知答金剛仙論云如大華嚴世間淨眼品如來卽成道日在寂滅道場說十地品第二七日在他化自在天中說如十 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0504b26 - 0504c22: 名婆伽婆瑜伽意有二義金剛仙論亦云四義佛地論中總有七義此卽仙論四能破煩惱及第四義亦云能降伏天魔制諸外道佛地七 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0504x07 - 0504x07:  Footnote  如下, 瑜伽意有二義金剛仙論亦云四義佛地論中總有七義此即仙論四中能破煩惱及第四義亦云能降伏天魔制諸外道佛地 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0505a01 - 0505c13: 其大者以人多識故測云金剛仙論云西方正本一切經首皆云婆伽婆佛地論意同金剛仙故佛具十種功德名號何外道故如來敎傳 [show] (3 hits)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0511a15 - 0511b20: 故金剛波若不列大衆答金剛仙論第一云依流通分具列菩薩四衆八部聞經歡喜而出經者以經義雖廣而文至略故此序分中廣辨 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0512c02 - 0512c13: 不翻一怖魔等者此名契金剛仙論云比丘者外國正音此方無正翻故義釋或云 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0512c14 - 0513a03: 意在第五近圓苾芻何故金剛仙論云大比丘者義乃多種今倶取斷煩惱盡得羅漢者以爲大比丘此中不取白四羯磨等九種比丘耶 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0558a25 - 0558b02: 心卽得益也阿耨等者如金剛仙論大義章云菩提幡道果徳圓通故曰菩提於大菩提起意趣求名發菩提心略有三種一相發二息相 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0564c26 - 0565a18: 菩提旣有五種簡前四故金剛仙論第二云超出三乘十地之表故言無上永離斷常恒照中道正理故云正遍知道具如義章第十二正 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0661c06 - 0662b14: 入阿毘地獄此段引經如金剛仙論馬鳴菩薩起信論亦同上釋故彼論云修多羅 [show] (1 hit)
金光明最勝王經註釋 (No. 2197) 0718b11 - 0719a12: 説・被機故分爲六者如金剛仙論云初三明弟子後三證師雖有二理合解應勝 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0049a04 - 0049c09: 百千偈故名百千經已上金剛仙論第一云如大花嚴經世間淨眼品即成道日在寂滅道場説等文並見今經名花嚴經是則略擧下三 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0170a17 - 0170a29: 抄無諍三昧文金剛仙論第四云然如來五百大弟子皆得三昧乃多少不同而各得第一之名如舍利弗得十千三昧智慧第一目連亦 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0237a09 - 0237b24: 成就法身故與授記已上金剛仙論第四云凡有四種三昧授記一是習種性中二性種性中不現前授記三是初地中現前授記四在佛 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0238b15 - 0238c22: 判未知大師依何經論但金剛仙論第二云然二乘人有二種一者發菩提心聲聞如法花中舍利弗等受證作佛者是二者寂滅聲聞斷 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0356c10 - 0357a08: 大乘集法經説其中已引金剛仙論及眞諦般若疏引闍王懺悔經等並同此經已上准此等釋總出四經一論中故不相違應知問清涼 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0357b15 - 0357c12: 抄金剛仙論文 金剛仙論第一云此中誰自稱而言我聞解者多途須菩提言我與千二百五十比丘同聞此經故曰我聞然理道而言 [show] (2 hits)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0573a23 - 0574a05: 大同之千二百五十人者金剛仙論云千二百五十五人已上金剛般若疏云可云千二百五十五人擧滿數故不云千二百五十五人已 [show] (1 hit)
大日經住心品疏私記 (No. 2219) 0400c22 - 0401a24: 如世間金剛等金剛仙論第一言金剛者從譬喩爲名取其堅實之義如世間金剛有二義一其體堅實能破萬物二則萬物不能壞於金 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經疏 (No. 2223) 0017c20 - 0019b26: 成佛説如是等三疑併斷金剛仙論云衆經通序有三種義一爲證成經理不虚末代生信二爲表異外道以阿憂爲吉三爲息於諍論表 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.