大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "譯経" : Including related character : 訳経 譯經 訳經

2360 hits : 1..63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 --- [ keyword count ]


 

華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0135c26 - 0136a26: 經云燃燈如來大光明舊譯經名云錠光新譯經號稱燃燈一佛異名之旨誰可疑之哉探玄記中釋錠光是燃燈佛尤所叶同本異譯 [show] (3 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0359c12 - 0360a09: 百梵僧以流支爲譯匠凡譯經論三十九部梵本萬甲筆授草木滿一間屋洞善方言兼工雜術常坐井口操罐置空或呪井令清酌而 [show] (2 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0370c01 - 0371c05: 所引法花智論者以羅什譯經多依智論小乘三藏爲欲成文二言雙擧小乘之過不在三藏但責其小心耳不責所詮三藏故今取三 [show] (2 hits)
五教章通路記 (No. 2339) 0384b06 - 0385a29: 命已窮彼經大部縱雖企譯經不能訖遂辭不翻乃歳二月四日奄焉而卒乃春秋六十有五也當日本第三十九代天智天皇御宇三 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0391a06 - 0391b27: 僧徳且續高僧傳十科者譯經・義解・習禪・明律・護法・感通・遺身・讀誦・興福・雜科也高僧之徳雖有兼包而隨増勝 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0391b28 - 0391c04: 菩提流支在唐僧傳第一譯經篇焉淨影遠法師在唐傳第八義解篇中充統遵統竝同傳第二十一明律篇上信行在内典録第五玄 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0536b12 - 0537a22: 百三之數名阿僧祇然唐譯經第四十總有一百二十三重青蓮華次有鉢頭摩 [show] (1 hit)
五教章通路記 (No. 2339) 0556b22 - 0559c18: 等安布文義既有廣略翻譯經論三藏師等安文列句繁略非一佛陀耶舍譯四 [show] (2 hits)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0731c07 - 0732a24: 受持品復次徳慧菩薩新譯經云斷諸無明滅三界貪文以四無量心滅三有嗔等煩惱文 成實論第十二雜問品云問曰欲界中具 [show] (1 hit)
華嚴五教章問答抄 (No. 2340) 0752b06 - 0752b21: 識倶故名心縛文 不空譯經毎忍擧觀喜離苦等名五忍配位與羅什譯同也 問仁王經意七八九地斷何煩惱歟 答章色習煩 [show] (1 hit)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0021b20 - 0021c12: 勝尤可云金輪也是以新譯經清淨金網之詞寧非指金輪實耶如何 答白淨寶網輪王寶體誠輒雖難定檢清涼大師捧家意趣其 [show] (2 hits)
華嚴五教章深意鈔 (No. 2341) 0059b24 - 0059c08: 無指難歟或人云同本異譯經文云無量劫不覺依之可云但總相説但至義記中立第六位總兼別故分取一位耳云云 [show] (1 hit)
華嚴五教章見聞鈔 (No. 2342) 0123c28 - 0124a21: 直是文證非也正文證新譯經十定品中金山光影喩七金山等門日光影カヽヤキテ重重無盡義説是即正文證也今義證中初三 [show] (1 hit)
華嚴五教章不審 (No. 2343) 0276a05 - 0276a28: 障可心得歟正披新舊兩譯經文信忍菩薩斷色煩惱順忍菩薩斷心煩惱無生忍菩薩斷色心習氣寂滅忍位獨斷無明見明知九地 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0304c14 - 0305c07: 如義苑別解云晋魏已來譯經尙意傳敎宗心了義上乘煥若明鏡爰及貞觀名 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0327b01 - 0328a06: 差別等然別無釋處復唐譯經中十定品内方有其義故彼經云譬如日出繞須彌山照七寶山其七寶山及寶山間皆有光影分明影 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0328a10 - 0328b03: 耳言十通中者指事引晋譯經第三十九十通品云一他心智通二天眼智通三出過去劫宿住智通四出盡未來際劫智通五無礙清 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0328b04 - 0328c10: 入別教等復古指事引晋譯經第二十八及十地論有根難欲難或根稠林欲稠林性稠林及根器樂欲習種姓性種姓又探玄中解非 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0350b15 - 0351a12: 由上義不違至教以羅什譯經多依智論小乘三藏爲欲成文二言雙擧小乘之過不在三藏但責其小心耳故訶小乘不責所詮三藏 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0402b11 - 0403c16: 中而演説法七處八會晋譯經耳及餘下此華嚴藏之外十方無間窮盡法界之 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0531a18 - 0531c23: 言又思益等者姚秦羅什譯經於精進下有一名之字集成云問不從一地至一地者何有依位漸證答似反而符也何者此於位中取 [show] (1 hit)
華嚴五教章匡眞鈔 (No. 2344) 0590b23 - 0591a22: 行者斷三界色煩惱縛新譯經云謂歡喜地離垢地發光地能斷三障色煩惱縛又順忍菩薩所謂見勝現法集成云見四勝五現六能 [show] (1 hit)
華嚴五教章衍祕鈔/附、華嚴五教章科 (No. 2345) 0629b27 - 0631b12: 賢建立義苑云晋魏已來譯經尚意傳教宗心了義上乘煥若明鏡爰及貞觀名 [show] (1 hit)
戒律傳來記 (No. 2347) 0002a03 - 0003b26: 戒此重受之由如邁法師譯經圖記即是大僧受戒之由也次明尼衆者靈帝之 [show] (3 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0167b08 - 0167c26: 素總一百七十六人見傳譯經律論等一千七十六部五千四十八卷四百八十帙佛名法名翻譯各異汝但得知止觀八名未了餘名 [show] (1 hit)
守護國界章 (No. 2362) 0194b07 - 0195b09: 是之言置句頭義是故新譯經首除却上字直噵如是則佛地論別四義轉中第一譬喩轉麁食者總言如是用別義訓未辨方音捨語 [show] (4 hits)
守護國界章 (No. 2362) 0206a10 - 0206a15: 重譯經論字謬句稍易知今經并論文前後五度譯晋秦隋三代翻譯五三藏五本無第字再治本亦無博陵玄賛文有第二三字此文 [show] (1 hit)
授決集 (No. 2367) 0310b10 - 0310c16: 置維摩方等之前斯窺古譯經氣色也天台説共般若爲如酪經實無別部近代所執當今所説寔無別部何偏執文失義言般若爲方 [show] (1 hit)
定宗論 (No. 2369) 0322a29 - 0323c02: 云云法寶師亦見三藏所譯經論多乖道理即造一乘佛性究竟論六卷涅槃疏十五卷以破玄奘之新義又義榮師撰新舊諍二十卷 [show] (1 hit)
天台圓宗四教五時西谷名目 (No. 2375) 0581c15 - 0584b09: 七日間説之也亦説處舊譯經七處八會新譯經經七處九會也次所被機縁厚殖善根別圓頓大機也此則法慧・功徳林・金剛幢 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.