大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "譯経" : Including related character : 訳経 譯經 訳經

2360 hits : 1..62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 --- [ keyword count ]


 

起信論抄出 (No. 2283) 0539a26 - 0539b07: 總相説釋給何況同本異譯經中無量劫不覺述明總相説見如何 [show] (1 hit)
起信論抄出 (No. 2283) 0557c23 - 0558a11: 有三種相則知通八識異譯經辨三識云謂眞識現識分別事識釋云初不與妄合如來藏心以爲眞識現即第八故下經云譬如明鏡 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0603a17 - 0603b10: 第八云姚興時鳩摩羅什譯經姚主及安城侯姚嵩執筆文 私云而回者天回 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0603c27 - 0604a05: 國壇施清淨利群生文舊譯經云若菩薩住百佛國中作閻浮四天王修百法門二諦平等心化一切衆生文又云善覺菩薩四天王雙 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0607b05 - 0607b22: 者梵云伽陀此云諷誦古譯經者乃云掲他略他字但名爲偈語訛略也文法華玄讃第一慈恩云伽陀此翻爲頌頌者美也歌也頌中 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0607b26 - 0607b29: 卷而此三本皆北凉已後譯經也 仍後秦未譯之序主何引此文耶 答 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0607c03 - 0607c06: 來我朝經論多之須據古譯經 已未渡經歟 私義云今文云金輪東方 自來道王○偈先册文 [show] (1 hit)
釋摩訶衍論勘注 (No. 2290) 0733b08 - 0733b13: 云此同宋朝求那三藏所譯經本上半頌云觀諸有爲法離攀縁故縁言無心者心不見心無相可得故之心量者即此無心是心分量 [show] (1 hit)
金剛頂發菩提心論私抄 (No. 2292) 0007c07 - 0017a04: 生備佛性之證也此當古譯經第三十卷性起品及新譯花嚴經第五十一文也無一衆生而不具眞如智惠者謂一切有情皆悉有眞 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0044a19 - 0044a26: 空二藏滅後有勅即於所譯經論儀軌皆同令著三藏號故也戴存日譯如云大廣智不空或加阿闍梨字或戴滅後諡如云大辨正廣 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0044b04 - 0044b05: 義云藏滅後有勅於所譯經論儀軌皆令著三藏字 [show] (1 hit)
菩提心論見聞 (No. 2294) 0044b28 - 0044c07: 爰以表製集云藏不空所譯經軌中不入此論貞元録雖藏此論未 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0224b29 - 0224c03: 舊倶舍序云尋求此土先譯經部止有 成實一論成實乃以經部駁斥金師其 間所用或同金部云云 惠愷作即筆受人見序文 [show] (1 hit)
三論玄疏文義要 (No. 2299) 0368b11 - 0368b22: 此品故不翻之二者羅什譯經觀察機情毎多存略若具翻智度論則十倍於此○故正法華經凡有十卷刪彼煩文略爲七軸三者塔 [show] (1 hit)
三論玄義檢幽集 (No. 2300) 0474a24 - 0474a28: 齊外國沙門僧伽跋陀羅譯經音義曰毘婆沙此譯云廣解或言廣説亦云種種説或言分分説同一義也 [show] (1 hit)
三論玄義鈔 (No. 2301) 0504a28 - 0504b03: 一部二卷云云師説云新譯經也非宗家所覽云云 [show] (1 hit)
三論玄義誘蒙 (No. 2302) 0540b06 - 0540c13: 而契然懸會什歎曰吾傳譯經論得與子相値眞無所恨矣著大智論・十二門論・中論等序并注大小品・法華・維摩・思益・ [show] (1 hit)
大乘玄問答 (No. 2303) 0609c09 - 0610a01: 慧名經薄恐此義難顯故譯經之人借此方言智慧不能稱梵文般若也○不可量則取無有邊際不可稱明甚深極重例如此稱品明 [show] (1 hit)
大乘玄問答 (No. 2303) 0611a22 - 0611b07: 170;和此土云方便譯經之人欲定彼此方言故分於二道云云又云問若 [show] (1 hit)
三論名教抄 (No. 2306) 0807a26 - 0808a11: 四智轉識陰依得之然新譯經論云轉八七六五識次第得圓鏡平等之四智文若許八識各別自得一智者違今意今但眞俗二智餘 [show] (1 hit)
唯識義私記 (No. 2319) 0410a14 - 0410a23: 初果位未斷身見也然古譯經曰須陀洹觀有無品不現身見則斷云云此文極隱義旨難得故先徳各作探象之釋也可祕可祕也 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0673c06 - 0673c16: 曜經者全有八卷竺法護譯經一二十丁以兎馬白象渡水喩説聲縁菩三機不同機別教異故説有三藏也 阿闍世至者未考 前 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0674b20 - 0674b27: 有一部五卷姚泰竺佛念譯經五説八藏云一胎化藏二中陰藏三摩訶衍方等藏四戒律藏五十住菩薩藏六雜藏七金剛藏八佛藏 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0689a27 - 0689b18: 通處也 仁王經中者舊譯經此章造時無新翻經故無色界衆現身皆是定果變色身又無色界天等者阿含經説 陀羅尼經等者 [show] (1 hit)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0720b12 - 0732a10: 前十信列心名如右文舊譯經論以爲依據學者多是云輕毛十信有實退隨故住内十信無眞實退但有攝退住前十信非三賢攝未 [show] (5 hits)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0732a11 - 0736a24: 寂滅忍分爲二文初由舊譯經説而明後由新譯經前而辨初由舊譯經論而明者此亦分二初由羅什所譯仁王經説而明於寂滅忍 [show] (5 hits)
大乘法苑義林章師子吼鈔 (No. 2323) 0851a15 - 0851a26: 當以報恩吼破斥爲好舊譯經論説作戒又名教戒此即表戒何云無表戒之名義耶舊婆娑及雜心等説成就作戒成就是得也何非 [show] (1 hit)
華嚴論章 (No. 2329) 0068b16 - 0068b29: 無指難歟或人云同本異譯經文云無量劫不覺依之可云但總想説但至義記中立第六位者總兼判故分取一位耳云云 [show] (1 hit)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0113b07 - 0113c09: 二類一會會品品同本異譯經如兜沙經是名號品菩薩本業經是淨行品等也二義勢相似經如修慈分經金剛鬘分經等也故演義 [show] (1 hit)
華嚴宗香薫抄 (No. 2333) 0115c18 - 0115c28: 説十地・十願二法門新譯經第七會説十定・十通・十頂三法門故云爾也解釋意如此更有何疑哉 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.