大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "諸法" : Including related character : 諸法

25862 hits : 1....100....200....300....400....500....600....700....800..844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 --- [ keyword count ]


 

瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0842a17 - 0842c01: 果三結 三明遍觀現在諸法分四一觀五蘊等分二一觀果二觀因二觀身等惡行分二一標二釋分二一明身業二例餘二業三觀 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0844a01 - 0844a19: 好障七明不應思處思擇諸法障三結顯過 二明能治分二一列數二明作用 四明三想對治多有所作勝利分二一明正義分三 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0850b16 - 0850b20: 白品 第十八門明厭於諸法及如理斷二法分二 一標二釋分二一明壓法二明如理斷 法 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0889a23 - 0889b26: 二依病明饒益相二依迷諸法總相別相明饒益有情戒分二一立因二顯果三依報恩明饒益有情戒分二一立因二顯果四依怖畏 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0903c12 - 0903c28: 明一切種愛語三依開示諸法異門愛語明一切種愛語四依開示無倒愛語明一切種愛語五依訓釋諸法言詞愛語明一切種愛語 [show] (2 hits)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0909a28 - 0909b07: 明處所有名句文身相應諸法明善知論二依從他聽聞五明處所有名句文身相應諸法明善知論三依自專精勤善擇善思五明處 [show] (3 hits)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0911b10 - 0911c01: 法二廣解分五一明宣説諸法無自性意趣分三 一標二釋三結二明宣説諸法皆無有事意趣分三一標二釋三結三明宣説諸法 [show] (6 hits)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0912b12 - 0912b29: 一明正義分二一依思擇諸法明所行願二依修四無量等明所行願 四明正願分二一明正義分二一依攝六度等菩提分法法明 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0916a02 - 0916a10: 教明攝大乘義二依顯示諸法眞實義教明攝大乘義三依顯諸佛等廣大威力之教明攝大乘義四依如理聽聞明大乘義五依如理 [show] (1 hit)
瑜伽師地論分門記 (No. 2801) 0927b03 - 0927b06: 分五中第五明諸法與誰相應及建立相應善巧相分三一總問分二如論二廣答分二一答與誰相應義二答建立相應意趣分二一 [show] (1 hit)
瑜伽論手記 (No. 2802) 0937c27 - 0940b13: 論文言廣大等也 言若諸法等者謂青瘀等二十賢善定皆是有色影像也  [show] (2 hits)
瑜伽論手記 (No. 2802) 0940b20 - 0942b27: 諸文一一相合 言如是諸法等者謂受等三法畢竟皆是誑幻所作等五種相故 言汝應等者與上五句一一相合 言汝應於此 [show] (1 hit)
瑜伽論手記 (No. 2802) 0945a05 - 0947c09: 界四諦時如前所説障礙諸法隨有生起由對治力尋便謝滅對治之心無間生 [show] (1 hit)
地持義記卷第四 (No. 2803) 0947c16 - 0948b26: 明離妄想其心寂靜一切諸法悉同一味明離妄相三如是下牒以總結如是牒前止起結之具上四行定成現前故曰止起四乃至下 [show] (1 hit)
地持義記卷第四 (No. 2803) 0948b27 - 0953a12: 所見生即無生滅即無滅諸法如是故曰如夢上來第一明經旨趣不知義下是第二段明上深經衆生不解而生誹謗故須隨順菩薩 [show] (8 hits)
地持義記卷第四 (No. 2803) 0953b18 - 0957a20: 有性無性列其名字有爲諸法猶如幻化幻法相有名爲有性幻體虚無名爲無性無猶滅也非是別體異相有無下廣顯之但前有中 [show] (6 hits)
地持義記卷第四 (No. 2803) 0957a21 - 0960c28: 者是其乘體慧能離言證諸法如名離言説法如慧也慧能離妄證法平等名離妄想平等慧也餘義同前過去已下第五結嘆自下第 [show] (1 hit)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0964a25 - 0965c12: 種者是因相門此能執持諸法種子令不失故名一切種離此餘法能遍執持諸法種子不可得故此中何法名爲種子謂本識中親生 [show] (3 hits)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0965c19 - 0967a25: 唯縁藏識若已轉依遍縁諸法平等性智縁眞俗故 思量爲性相者第四自性第五行相意次思量而爲自性即復用彼爲行相故由 [show] (1 hit)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0972b11 - 0973a23: 又説所縁唯識所現又説諸法皆不離心又説有情隨心垢淨又説成就四智菩薩能隨悟入唯識無境一相違識相智謂於一處鬼人 [show] (4 hits)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0974b06 - 0975a29: 他幻二空所顯圓滿成就諸法實性名圓成實顯此遍常體非虚謬簡自共相虚空我等無漏有爲離倒究竟勝用周遍亦得此名然今 [show] (1 hit)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0975b05 - 0975b05:  此諸法勝義  亦即是眞如 [show] (1 hit)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0975b07 - 0975c28: 第二故此不説此性即是諸法勝義是一切法勝義諦故然勝義諦略有四種一世間勝義謂蘊處界等二道理勝義謂苦等四諦三證 [show] (3 hits)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0977a21 - 0977c09: 除耎品分別隨眠二内遣諸法假法縁智能除中品分別隨眠三遍遣一切有情諸法假縁智能除一切分別隨眠前二名法智各別縁 [show] (2 hits)
唯識三十論要釋 (No. 2804) 0977c11 - 0981a13: 入九地時便能永斷十於諸法中未得自在障謂所知障中倶生一分令於諸法不得自在彼障十地大法智雲及所含藏所起事業入 [show] (3 hits)
攝大乘論疏 (No. 2805) 0982b22 - 0982c07: 識□境及觀智爾時並是諸法因義是依他性後斷煩惱盡轉依成解脱果□□身方得轉依眞淨心爲法身義並果徳耶復得聞思種 [show] (1 hit)
攝大乘論疏 (No. 2805) 0984b27 - 0984c02: 釋論曰諸法若因有相應其似果亦有相應故此執不然者此定以餘勝定爲方便方便中必與諸善根及受想等心法相應倶起因既 [show] (1 hit)
攝大乘論疏 (No. 2805) 0991a01 - 0991a07: 位並以意言分別爲體作諸法理事等解了一切是識分別謂有見相等實唯一識耳然四位雖同入唯識觀實有淺深大異就此章爲 [show] (1 hit)
攝大乘論疏 (No. 2805) 0994c07 - 0994c20: 別爲二相實一識爲體是諸法本故於末始得明了後得入眞竟後出觀時方是精識諸法故無一法而不善達知也釋論曰無分別智 [show] (2 hits)
攝大乘論疏 (No. 2805) 0996b01 - 0996b09: 由唯識觀爲門能令通達諸法本故於一切法無不通達微細後方便作唯識觀雖明無倒一義義兼得後三既從無分別智生又更生 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.