大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "觀心" : Including related character : 観心

2677 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..90 --- [ keyword count ]


 

觀自在菩薩如意輪念誦儀軌 (No. 1085) 0206b20 - 0206c05: 心三印即入三摩地觀即觀心圓明漸舒廓周法界不見身心成清淨法界乃至食頃從三昧出次結普供養印獻香花等及閼伽水讃 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0250a19 - 0251a01: 六時面東依法而坐於座觀心寂靜燒焯香王結印誦母陀羅尼眞言祕密心眞言加持像索戟上作是法者當斷言論外來飮食皆不 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0264a23 - 0265a29: 坐觀世音座右眞言者坐觀心不亂若散亂者一切諸佛菩薩眞言明神觀世音 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0315a29 - 0315c11: 光鎣徹過百千日擧衆仰觀心皆愉喜一切諸天龍神八都皆悉頂禮恭敬供養苦行仙衆一時發聲種種歌唄瞻讃斯蓋是諸如來所 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0334c23 - 0336a23: 中觀囉字門如日光明而觀心處心現等引清淨無垢相應善住神通解脱心陀羅尼眞言一字眞言一一字句縁起甚深無量三昧智 [show] (1 hit)
不空羂索神變眞言經 (No. 1092) 0338a12 - 0339a03: 於諸有情發大悲心自心觀心圓成縒字觀視縒字全變出現不空王觀世音菩 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 (No. 1112) 0493b15 - 0493b15:     如理諦觀心 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽青頸大悲王觀自在念誦儀軌 (No. 1112) 0493c14 - 0493c15: 誦此諦觀心月極令清淨如處大虚廓無瑕翳復於月中想一蓮華 [show] (1 hit)
金剛王菩薩祕密念誦儀軌 (No. 1132) 0572b19 - 0572b27: 何名菩提心諸佛告言汝觀心中字門本性清淨如淨滿月授與眞言曰 [show] (1 hit)
金剛壽命陀羅尼念誦法 (No. 1133) 0575x22 - 0575x22:  Footnote  心觀=觀心<三><乙> [show] (1 hit)
慈氏菩薩略修愈誐念誦法 (No. 1141) 0594a08 - 0594b15: 成三身故以心置心以心觀心如實知自心即是母地心初發心時便成正覺此 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法 (No. 1171) 0707a01 - 0707a02: 諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提眞言 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩法 (No. 1171) 0707a03 - 0707a03: 諦觀心月眞言曰 [show] (1 hit)
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 (No. 1173) 0711b20 - 0711b21: 誦是密語復觀心月極明淨已於其月中觀曼殊室利一字陀羅尼 [show] (1 hit)
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品 (No. 1173) 0713a12 - 0713a29: 令舌微動若言音念誦亦觀心中一一字相依字而轉不緩不急纔令自聞結前劍印誦七遍已捧菩提珠當心而念毎日四時不令間 [show] (1 hit)
金剛頂經瑜伽文殊師利菩薩供養儀軌 (No. 1175) 0719a11 - 0719a14: 諸佛告行者言善男子汝觀心中月輪如在輕霧即誦瑩徹菩提眞言諦觀心月眞言曰 [show] (2 hits)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0735b10 - 0736b04: 慈心觀五者入三摩地時觀心見靜慈得生大慈心故能濟拔諸衆生苦令得安樂趣向菩提菩薩證得寂靜慈者於寂靜中不見苦惱 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0741a07 - 0741c21: 執是故菩薩應當細照諦觀心性入三摩地見佛海性無受無觸諸根寂靜心無掉擧不造諸惡身恒清淨不染六塵是眞梵行無有所 [show] (3 hits)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0741c25 - 0743b13: 名淨土七者受得法已諦觀心性入佛三昧當見自身無明有愛等同體性不相捨離深著纒縛未有出期是故菩薩當發大悲適然清 [show] (5 hits)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0743c15 - 0744b05: 薩摩訶薩言當自於心諦觀心月處空靜明體性清淨通徹無翳心同明月朗瑩清虚性如白雪於是如上所説聖性祕密法性金剛菩 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0748a08 - 0752a04: 薩持重戒者是則應示當觀心地見實際性心性瑩淨不見戒性亦無持戒雜染諸見是故名爲心性清淨通達聖性眞如毘尼五者如 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0754b26 - 0756c27: 所障礙行人正見須常諦觀心性見性寂靜心性無物是相莫取則無境界妄想因縁是故行人勤行精進實勿退轉懈怠懶墮則得速 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0758c14 - 0759a26: 者頂心如人頂高貴不見觀心正定於佛法中最爲上勝名觀照頂心則是故名爲菩薩修入十發趣心向果 [show] (1 hit)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0760b02 - 0762c14: 心不見一切法證起二諦觀心澄定聖性現前以護根本自性清淨於本淨性中實無得見有相無相亦無所護於無護聖性無作無受 [show] (2 hits)
大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0762c24 - 0767a09: 之性常於實相般若中諦觀心性證法空智一相實性無因無縁法性清淨菩薩常修樂説入愛語性三昧爲一切衆生起大慈大悲常 [show] (1 hit)
説矩里迦龍王像法 (No. 1207) 0038a17 - 0038b02: 角纒繞劍上畫阿字兼用觀心一一分明若作人相者面目喜怒遍身甲冑猶如 [show] (1 hit)
金剛頂瑜伽降三世成就極深密門 (No. 1209) 0039c11 - 0039c11:     諦觀心阿字 成月或日輪     [show] (1 hit)
佛説無能勝大明王陀羅尼經 (No. 1233) 0172b03 - 0172b13: 仙人時修忍辱波羅蜜多觀心不煩惱觀察一切有情由如赤子我身出血而變成乳我爲求菩提一切施時彼婆羅門來於我前而乞 [show] (1 hit)
佛説妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經 (No. 1242) 0205a18 - 0205c19: 身已獲如是住於無畏復觀心中現一日輪於日輪上觀大明字得字現已放光四照持明之人如是觀想得成就已乃可持誦持誦之 [show] (1 hit)
摩訶毘盧遮那如來定惠均等入三昧耶身雙身大聖歡喜天菩薩修行祕密法儀軌 (No. 1271) 0306a07 - 0306b13: 種子天台智者阿闍梨止觀心要記云謂有福無智此愚人不殊龍身鬼云云有智無福此横惑者非賢聖之心世間甚自無福能無勝 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.