大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "行忍" :

572 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ..20 --- [ keyword count ]


 

大方廣寶篋經 (No. 0462) 0476b05 - 0479a28: 道又精進者不惜身命修行忍辱不放逸者於諸衆生無侵害心又精進者進諸善法無有厭惓不放逸者進諸善根向無上道又精進 [show] (1 hit)
佛説維摩詰經 (No. 0474) 0528a22 - 0528b22: 遺忘行戒以慈與惡戒眼行忍以慈彼我皆護行精進慈荷負衆人行一心慈思所當念行智慧慈而以知時行善權慈一切現聞行不 [show] (1 hit)
維摩詰所説經 (No. 0475) 0547b13 - 0547c03: 惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈無不知時故行方便慈一切示現 [show] (1 hit)
佛説大方等頂王經 (No. 0477) 0592b29 - 0592c12: 眞不失勤業無有嬈害奉行忍辱而不諍訟無所覩見夙夜尊行善思一心棄于懈怠成就道行定意正受其心寂靜修於善慧一切諸 [show] (1 hit)
持人菩薩經 (No. 0481) 0626b19 - 0626c16: 無權慧以戒禁行救濟慧行忍清淨莫能懷恨以淨慧力救濟無勢博聞清淨力靡不通是爲五復有五事具諸功勳何謂爲五以精進 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0709b20 - 0712a20: 恥等故忍何以故菩薩常行忍辱心故是爲菩薩不以事因故忍云何是耐怨害忍謂若菩薩或無他縁來加其惡菩薩爾時即無所忍 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0732a21 - 0733b16: 戒亦不著於持戒三者雖行忍辱亦不著於忍辱四者雖起精進亦不著於精進五者雖習禪定亦不著於禪定六者雖修智慧亦不著 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0741a08 - 0743a05: 恚惱害諸有情中我當常行忍辱之行故摧我慢善男子菩薩若修如是十種法者能摧我慢又善男子菩薩若修十種法者能生淨信 [show] (1 hit)
佛説除蓋障菩薩所問經 (No. 0489) 0747b09 - 0748b04: 語八者斷穢惡語九者常行忍辱十者具善愛樂善男子菩薩若修如是十種法者得勝樂住又善男子菩薩若修十種法者得安樂住 [show] (1 hit)
菩薩生地經 (No. 0533) 0814a11 - 0814a24: 大哉差摩竭乃問菩薩之行忍辱爲本以立忍力乃疾得佛忍有四事何等爲四一曰若罵詈者默而不報二曰若撾捶者受而不挍三 [show] (1 hit)
佛説巨力長者所問大乘經 (No. 0543) 0829c09 - 0832a10: 守護若有衆生求無上乘行忍辱行成就修習羼波羅蜜瞋恚輕微性自柔軟於諸有情多所饒益遇諸冤家訶罵捶打苦言加謗而是 [show] (1 hit)
順權方便經 (No. 0565) 0922a07 - 0923a07: 法和心一切顯現衆生等行忍辱謂沙門法無所亡失心不忘捨逮得解脱謂沙門法心已解脱而無所怙坦然寂寞謂沙門法猶若虚 [show] (1 hit)
優婆夷淨行法門經 (No. 0579) 0952b15 - 0952b24: 勤精進六者見瞋恚過樂行忍辱七者見妄語過而樂忠信八者見亂心過常樂禪定九者見罪苦過而樂慈悲十者見苦樂過樂行捨 [show] (1 hit)
優婆夷淨行法門經 (No. 0579) 0952c05 - 0952c23: 逸先意謙敬捨於貢高常行忍辱不生瞋恚自不諍訟善和合衆捨不覆藏住於覆地捨無義語住於義語捨於邪命正命自活善能量 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0033b03 - 0034a27: 以此光能令瞋恨衆生皆行忍辱又如來光名曰勤修佛以此光能令懈怠衆生皆行精進又如來光名曰一心佛以此光能令妄念衆 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0037a23 - 0037c06: 提之心世尊何謂菩薩能行忍辱佛言見心相念念滅世尊何謂菩薩能行精進佛言求心不可得世尊何謂菩薩能行禪定佛言能除 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0045b18 - 0046b02: 不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行不行知不行得梵天若菩薩如是行者諸佛 [show] (1 hit)
思益梵天所問經 (No. 0586) 0053b05 - 0053b05:  通達於此事 常行忍辱法   [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0063a01 - 0063b03: 光觸諸衆生能令瞋者皆行忍辱如來有光名曰勤修若以此光觸諸衆生令懈怠者皆行精進如來有光名曰一心若以此光觸諸衆 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0067a24 - 0067c05: 心故世尊云何諸菩薩能行忍辱佛言以見一切智心無盡故世尊云何諸菩薩能行精進佛言觀察一切智心不得故世尊云何諸菩 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0077c03 - 0077c20: 不行捨不行戒不行覆不行忍不行善不行發不行精進不行禪不行三昧不行慧不行行不行知不行得梵天若菩薩如是行者諸佛 [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0086b15 - 0086b15:  通達於此事 常行忍辱法   [show] (1 hit)
勝思惟梵天所問經 (No. 0587) 0090c29 - 0091b19: 報常持禁戒無所貪著修行忍辱知内外空修行精進知無所起修行禪定無所依止修行般若無所取相梵天菩薩成就如是法忍雖 [show] (1 hit)
佛説大自在天子因地經 (No. 0594) 0127a14 - 0128a14: 復爲寃親不等違順情差行忍辱波羅蜜以八正道調伏其心歡喜忍辱令心平等復爲上中下三品衆生愍念饒益利樂彼故行精進 [show] (1 hit)
佛説海龍王經 (No. 0598) 0135b16 - 0136a20: 逸是爲菩薩建立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不得人亦不得我人不住吾所不住我所我淨人淨我淨人淨見一切法淨是爲行忍[show] (6 hits)
修行道地經 (No. 0606) 0219a22 - 0219a22:   以行忍辱得法觀 察五陰本所從興   [show] (1 hit)
佛説伅眞陀羅所問如來三昧經 (No. 0624) 0363b04 - 0366c26: 意淨行菩薩已心常念而行忍辱行棄捨衆恨而行其作菩薩行者不起其意精進行有所致行於生死不以勤劇而行其作菩薩行其 [show] (1 hit)
大樹緊那羅王所問經 (No. 0625) 0386b16 - 0386b16:   修行忍辱利益行 離於瞋恚過咎行   [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0409c12 - 0411a08: 曰亦不行施不行禁戒不行忍辱不行精進不行一心不行智慧不行欲界不行色界不行無色界不造身行不造言行心無念行一切 [show] (1 hit)
文殊師利普超三昧經 (No. 0627) 0426b27 - 0427b25: 彼守禁戒上若於百劫而行忍辱一切衆生罵詈撾捶以加杖痛而皆忍之若復有人聞此經要而信樂者其功徳福則便超越彼忍辱 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.