大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "行忍" :

572 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 --- [ keyword count ]


 

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經 (No. 1177A) 0760b02 - 0762c14: 薩於一切衆生能行普願行忍名爲一切處忍菩薩於一切處忍中入無生忍常自觀身根本行性不生不滅證得無生行忍菩薩行行 [show] (5 hits)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0685c10 - 0686b04: 深法也如是衆生或時樂行忍辱精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆爲説令速開解毘舍佉如是法師應勤精進方便説法何以 [show] (1 hit)
大法炬陀羅尼經 (No. 1340) 0706b13 - 0706c09: 羼提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱時或生王宮爲王太子具足威力劫濁世時有諸衆生多行非法不孝父母不敬沙門及婆羅門無有 [show] (1 hit)
彌沙塞部和醯五分律 (No. 1421) 0101c03 - 0101c21: 曰善自調伏具諸威儀常行忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉惟是 [show] (1 hit)
摩訶僧祇律 (No. 1425) 0257a01 - 0257c11: 尊鋸刀喩經少作方便能行忍辱然後但牢閉門戸擧聲大喚恐彼外道無罪一切僧共作法要誓一切僧無罪有一比丘打婆羅門子 [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶藥事 (No. 1448) 0075c08 - 0075c08:     常行忍辱波羅蜜 身體手足被支解     [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶藥事 (No. 1448) 0075c09 - 0075c09:     由行忍辱心無退 如緊那羅本生説     [show] (1 hit)
根本説一切有部毘奈耶雜事 (No. 1451) 0402a26 - 0402c04: 勤忍怨害事長時苦已讃行忍辱由是因縁成無上覺心行平等猶若虚空於諸有情普皆濟度衆生福盡捨棄涅槃息化以來纔經七 [show] (1 hit)
根本薩婆多部律攝 (No. 1458) 0609b28 - 0609c11: 増又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累倶亡契會無生 [show] (1 hit)
根本薩婆多部律攝 (No. 1458) 0616b03 - 0616b16: 増又於聖人清淨尸羅及行忍等息諸怨諍由上二地等持力故能除欲界散亂惡心惑盡至涅槃者若三界惑盡業累倶亡契會無生 [show] (1 hit)
梵網經 (No. 1484) 0998a26 - 0998b02: 空空忍一切處忍名無生行忍一切處得名如苦忍無量行一一名忍無受無打無刀杖瞋心皆如如無一一諦一相無無相有無有相 [show] (1 hit)
優婆塞戒經 (No. 1488) 1036c28 - 1037c22: 物二者不惜身命三者修行忍辱四者憐愍衆生善男子増長如是菩提種子復有五事一者於己身中不生輕想言我不能得阿耨多 [show] (1 hit)
優婆塞戒經 (No. 1488) 1072c26 - 1073c12: 者所謂世忍聲聞縁覺所行忍辱是波羅蜜非忍辱者所謂禪波羅蜜亦是忍辱亦波羅蜜者所謂若被割截頭目手足乃至不生一念 [show] (1 hit)
分別功徳論 (No. 1507) 0032b06 - 0033b05: 見罵見毀默受不報菩薩行忍常以慈等等於彼我彼我既齊怨親不二故經曰小乘之慈慈猶肌膚大士之慈徹於骨髓何以明之若 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0150c10 - 0153a24: 云何生瞋如是思惟已而行忍辱是名布施生羼提波羅蜜復次菩薩布施時若 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0166a17 - 0167a15: 宮以是故言於惱亂中能行忍辱復次菩薩修行悲心一切衆生常有衆苦處胎迫隘受諸苦痛生時迫迮骨肉如破冷風觸身甚於劍 [show] (2 hits)
大智度論 (No. 1509) 0167c04 - 0168a27: 語以是之故應當除瞋修行忍辱復次能修忍辱慈悲易得得慈悲者則至佛道 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0168b08 - 0169a17: 無不有苦是故菩薩應當行忍復次菩薩思惟一切世間皆苦我當云何於中而欲求樂復次菩薩思惟我於無量劫中常受衆苦無所 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0195b24 - 0197b10: 故破尸羅波羅蜜以是故行忍辱知上三事能開福門又知是福徳果報無常天人中受樂還復墮苦厭是無常福徳故求實相般若波 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0268a01 - 0269b27: 生觀世間空無常故攝心行忍辱忍辱亦是三昧門精進者於五欲中制心除五蓋攝心不亂心去則攝不令馳散亦是三昧門復次初 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0281a12 - 0282a20: 不嫌其瞋但爲除結復次行忍之人視前罵辱者如父母視嬰孩見其瞋罵益加慈念愛之踰深又復自念彼人加惡於我是業因縁前 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0353a10 - 0353b17: 生是名法等復次衆生中行忍辱慈悲等福功徳無量功徳無量故心柔軟心柔軟故疾得禪定修禪定故心如意調柔心如意調柔故 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0385c05 - 0388a09: 波羅蜜時應薩婆若心修行忍辱是名菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時羼提波羅蜜復次舍利弗菩薩摩訶薩行毘梨耶波羅蜜時應 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0390a25 - 0391b03: 於四衢道中化作大衆令行忍辱餘如上説須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩住毘梨耶波羅蜜教化一切衆 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0393b02 - 0394a23: 若心自具足忍辱亦教他行忍辱用無所得故是名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜云何名毘梨耶波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應薩婆若 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0479b09 - 0480c03: 尸羅波羅蜜菩薩摩訶薩行忍辱時般若波羅蜜爲作明導能具足羼提波羅蜜菩薩摩訶薩行精進時般若波羅蜜爲作明導能具足 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0628b22 - 0632b10: 爲生禪定根本故有菩薩行忍辱未受持戒法但以畏罪故忍辱未能深憐愍衆生是人或從師聞或自思惟持戒是佛道因縁不嬈衆 [show] (3 hits)
大智度論 (No. 1509) 0645b11 - 0647c18: 苦菩薩行道時布施持戒行忍辱勤精進入禪定修智慧行四禪四無量心四無色定四念處乃至八聖道分行空行無相行無作行佛 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0670b24 - 0673c28: 不得戒而持戒不得忍而行忍不得精進而行精進不得禪而行禪不得智慧而行智慧不得神通而行神通不得四念處而行四念處 [show] (1 hit)
大智度論 (No. 1509) 0692c15 - 0696a10: 惱心教言汝善男子來修行忍辱作忍辱人當樂忍辱汝所瞋者自性空故汝來善男子如是思惟我於何所法中瞋誰爲瞋者所瞋者 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.