大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "虛空住" : Including related character : 虚空住

110 hits : 1 2 3 4 --- [ keyword count ]


 

大般涅槃經 (No. 0375) 0828b19 - 0829b15: 空離空有住有物亦應離虚空住是故當知無有虚空善男子若有説言指住之處名爲虚空當知虚空是無常法何以故指有四方若有 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0124c01 - 0125a18: 住大水依風界住大風依虚空住虚空無所依住如是大地無所依住而假有依住之名是故汝等當如是知之苦依於業業依於結而苦 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0168b15 - 0168c21: 又問虚空爲何所住答言虚空住於至處又問至處復何所住答言至處何處住者不可宣説何以故遠離一切諸處所故一切處所所不 [show] (1 hit)
大方等大集經 (No. 0397) 0354a09 - 0354c27: 十二有支知一切法猶如虚空住不顛倒常於衆生起大悲心然諸如來爲衆生故令此法眼及三寳種於此娑婆久住不滅故加護持如 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0581b24 - 0581c01: 皆大驚怖此佛刹土地及虚空住者悉皆戰怖一刹那頃如是一切諸鬼即於佛前合掌敬仰作如是言南無一切諸佛南無南無一切諸 [show] (1 hit)
寶星陀羅尼經 (No. 0402) 0581c03 - 0581c12: 現還國相是時大衆地及虚空住者悉皆戰怖一切大地悉皆震動從空雨華於虚空中作百億樂燒香末香從空而下光明遍照此佛刹 [show] (1 hit)
大集大虚空藏菩薩所問經 (No. 0404) 0613b06 - 0613b26: 甚深法時一切大衆處在虚空住寶樓閣而此樓閣莊嚴殊勝猶如大莊嚴世界中一寶莊嚴佛土諸菩薩衆所住樓閣無有異也是諸大 [show] (1 hit)
虚空孕菩薩經 (No. 0408) 0676c12 - 0676c17: 所生三種之受於是之中虚空住不答言不也世尊佛言略説乃至耳鼻舌身亦復應當作如是觀 [show] (1 hit)
虚空孕菩薩經 (No. 0408) 0676c18 - 0677a02: 答言不也世尊乃至意中虚空住不因是法中諸佛如來應正遍知出現於世不答言不也世尊佛言善男子諸衆生等依住虚空不答言 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0848a06 - 0848a24: 各解自身衆寶瓔珞散擲虚空住於不空見菩薩摩訶薩上皆於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根 [show] (1 hit)
大方等大集經菩薩念佛三昧分 (No. 0415) 0862a14 - 0862a25: 那由他諸阿羅漢等身昇虚空住虚空已即放九十九億百千那由他光明照於東方無量世界如是復放前數光明照彼南方及以西北 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0232b01 - 0232b18: 方大光曜佛 南無南方虚空住佛南無西方金剛歩佛 南無北方無邊力佛南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南 [show] (1 hit)
佛説佛名經 (No. 0441) 0307b25 - 0307b28: 方大光曜佛 南無南方虚空住佛南無西方金剛歩佛 南無北方無邊力佛南無東南方無邊王佛 南無西南方壞諸怨賊佛 南 [show] (1 hit)
十方千五百佛名經 (No. 0442) 0312b05 - 0312b05: 進佛 虚空住佛 常滅佛 寶&MT05287;佛 不捨 [show] (1 hit)
十方千五百佛名經 (No. 0442) 0312c16 - 0312c16: 純寶藏佛 虚空住佛 常滅佛 旃檀徳佛 [show] (1 hit)
佛説不思議功徳諸佛所護念經 (No. 0445) 0359c25 - 0360c06: 切香世界寶光如來南方虚空住如來 南方常滅度如來 南方一切徳嚴如來 南方炬照天師如來 南方寶樹光明如來 南方 [show] (1 hit)
過去莊嚴劫千佛名經/附、卷首三劫三千佛縁起 (No. 0446) 0370b18 - 0370b18: 方大光曜佛 南無南方虚空住[show] (1 hit)
文殊師利問經 (No. 0468) 0499b02 - 0499b10: 無相貌無形色無行處等虚空住平等不老不死無憂悲苦惱色者虚空等受想行識亦如是過去已沒未來未至現在不停此謂虚空等 [show] (1 hit)
佛説大乘隨轉宣説諸法經 (No. 0652) 0776c09 - 0779c05: 告文殊師利一切法不離虚空住不生煩惱住寂靜故是名橛句文殊師利白佛言世尊云何橛句一切法無分別心佛告文殊師利一切 [show] (1 hit)
菩薩瓔珞經 (No. 0656) 0124b07 - 0126c21: 苦空無我悉觀諸法寂泊虚空住如是者住無所住已得等哀平等無二習無所習得發無上至眞等正覺雖處三界五無間處不辭其勞 [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0681) 0723c24 - 0724a12: 悔謝己過歎佛無邊猶如虚空住内證境來密嚴國 [show] (1 hit)
大乘密嚴經 (No. 0682) 0748b07 - 0748b28: 讃佛功徳無量無邊猶如虚空住自證境來密嚴刹爾時會中金剛藏菩薩摩訶薩善能演説諸地之相微妙決定盡其源底從座而起偏 [show] (1 hit)
諸佛要集經 (No. 0810) 0763a05 - 0765a23: 子當知諸法住無所住如虚空住如空無動不墮不搖無念無想所以者何一切諸 [show] (1 hit)
佛説象腋經 (No. 0814) 0782b08 - 0785b05: 非不寂靜文殊師利猶如虚空住無住處不動不搖不住處故文殊師利諸菩薩等亦復如是見諸衆生住無住處得實不動不搖不住文 [show] (1 hit)
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885) 0497a22 - 0497b16: 佛又問心於何住答曰如虚空住又問虚空何住答曰虚空無所住是時諸佛及諸菩薩生希有心作是讃言善哉善説自心法性諸行寂 [show] (1 hit)
佛説一切如來金剛三業最上祕密大教王經 (No. 0885) 0502b24 - 0502c08: 依何住金剛手菩薩言如虚空住諸如來言虚空何所住金剛手菩薩言虚空無所住空無住故諸法亦然時諸如來生希有心作如是言 [show] (1 hit)
佛説瑜伽大教王經 (No. 0890) 0582c17 - 0582c20: 語心當依何住佛言當依虚空住菩薩白言虚空當依何住佛言依金剛阿闍梨心住菩薩白言心依何住佛言心本離相而無所住」 [show] (1 hit)
都部陀羅尼目 (No. 0903) 0899a09 - 0899a22: 本尊法身遠離形色猶如虚空住如是三摩地若依世俗諦修行依四輪以爲曼茶羅本尊 [show] (1 hit)
大雲輪請雨經 (No. 0991) 0494a20 - 0494b09: 普賢菩薩行身海雲遍滿虚空住持不絶如是菩薩諸身海雲所謂一切輪相海雲 一切寶冠海雲 一切大明寶藏輦海雲 一切末 [show] (2 hits)
大雲輪請雨經 (No. 0991) 0494b10 - 0494b26: 是等一切諸寶光色遍滿虚空住持不絶供養恭敬尊重禮拜一切諸佛菩薩衆海 復出一切不壞妙寶香華輦海雲 一切無邊色摩 [show] (2 hits)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.