大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "菩薩說" : Including related character : 菩薩説

1962 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ..66 --- [ keyword count ]


 

大聖文殊師利菩薩佛刹功徳莊嚴經 (No. 0319) 0908b05 - 0908b12: 又舍利子菩薩説法心不悕望復能攝取十種功徳云何爲十一者不爲多欲二者不求他人識知三者不求名稱四者於施主家心不繋 [show] (1 hit)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0047a02 - 0048a23: 諸煩惱滿足菩提分故爲菩薩説當作利益讃歎取生死流轉者爲利益菩薩故所以者何彌勒被煩惱菩薩應如是見此菩薩不犯此煩 [show] (1 hit)
發覺淨身心經 (No. 0327) 0051a22 - 0051b07: 菩薩白佛言世尊已爲諸菩薩説樂世間言話諸患樂多言話樂多睡眠樂造多業諸患世尊菩薩當云何觀樂戲論如所觀已當趣寂靜 [show] (1 hit)
佛説阿闍貰王女阿術達菩薩經 (No. 0337) 0086a02 - 0086c01: 羅呵三耶三佛於大衆中菩薩説經法諸聲聞自於其處所聞彼佛所説法皆佛威神之恩彼香潔怛薩阿竭阿羅呵三耶三佛持六十種 [show] (1 hit)
得無垢女經 (No. 0339) 0101c18 - 0102b20: 得彼不分別此或佛説或菩薩説或阿羅漢説或凡夫説何以故菩提道者則無分別愚癡凡夫則有分別有分別者非是黠慧不迷行菩 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0116c03 - 0117a26: 於今現在現命現住爲諸菩薩説清淨法彼有童子菩薩摩訶薩名文殊師利放此光明爲集十方諸菩薩故如是説已彼諸菩薩摩訶薩 [show] (1 hit)
聖善住意天子所問經 (No. 0341) 0132c19 - 0133a07: 爾時文殊師利童子爲彼菩薩説如是言善男子譬如幻師善學幻術不動坐處示種種色如是菩薩善學般若波羅蜜幻如幻法中乃至 [show] (1 hit)
佛説如幻三昧經 (No. 0342) 0140c11 - 0141c03: 爾時諸化菩薩説是偈已彼衆會中諸來聽者二萬二千人皆發無上正眞道意五 [show] (1 hit)
慧上菩薩問大善權經 (No. 0345) 0163a12 - 0163a17: 坐敷説諦吉祥禮義設使菩薩説法粗略則入利義其有以草施菩薩者因發道意佛時授吉祥之決汝於方來當得成爲佛號離垢如來 [show] (1 hit)
佛説大迦葉問大寶積正法經 (No. 0352) 0205a04 - 0205a10: 佛告迦葉波我爲菩薩説譬喩法令彼知見爲菩薩徳迦葉白言其義云何迦葉譬如地大與一切衆生爲其所依令彼長養而彼地大於 [show] (1 hit)
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經 (No. 0357) 0240a14 - 0240a22: 一切菩薩摩訶薩衆欲爲菩薩説勝妙法即便現相即時一切菩薩摩訶薩衆作是思惟文殊師利法王子應爲我等諮問如來應正遍知 [show] (1 hit)
佛説無量清淨平等覺經 (No. 0361) 0280c14 - 0280c25: 明所願快善即爲法寶藏菩薩説經言譬如大海水一人升量之一劫不止尚可枯盡令海空竭得其底泥人至心求道何而當不可得乎 [show] (1 hit)
佛説無量清淨平等覺經 (No. 0361) 0281c21 - 0282b11: 二十四我作佛時我國諸菩薩説經行道不如佛者我不作佛佛告阿難無量清淨佛爲菩薩時常奉行是二十四願分檀布施不犯道禁 [show] (1 hit)
佛説阿彌陀三耶三佛薩樓佛壇過度人道經 (No. 0362) 0300a07 - 0301a26: 明所願快善即爲曇摩迦菩薩説經言譬如天下大海水一人斗量之一劫不止尚 [show] (1 hit)
佛説如幻三摩地無量印法門經 (No. 0372) 0358a23 - 0358c08: 是三摩地於七夜中爲餘菩薩説是法門諸菩薩聞已亦得是三摩地勝華藏菩薩復白佛言世尊彼佛刹中所有菩薩得如幻三摩地者 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0447a10 - 0448a05: 聲聞縁覺説於世語爲諸菩薩説出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波羅㮈城爲諸聲聞轉于法輪 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0466b25 - 0467a02: 迦葉菩薩説是偈已即白佛言世尊如佛所説一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者若使菩薩是世間者不得説言世間不知不見不 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0521c28 - 0522a20: 云何當是佛之正典諸佛菩薩説於三乘而是經中純説一乘謂大涅槃如此之言云何當是佛之正典諸佛畢竟入於涅槃是經言佛常 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0374) 0560b10 - 0561a05: 中微細之義我先已爲諸菩薩説淺近之義爲聲聞説世間之義爲一闡提五逆罪説現在世中雖無利益以憐愍故爲生後世諸善種子 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0688c26 - 0689c23: 聲聞縁覺説於世語爲諸菩薩説出世語善男子是諸大衆復有二種一者求小乘二者求大乘我於昔日波羅㮈城爲諸聲聞轉于法輪 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0709a20 - 0709b28: 迦葉菩薩説是偈已即白佛言世尊如佛所説一切世間不知見覺菩薩悉能知見覺者若使菩薩是世間者不得説言世間不知不見不 [show] (1 hit)
大般涅槃經 (No. 0375) 0806c06 - 0807b03: 中微細之義我先已爲諸菩薩説淺近之義爲聲聞説世間之義爲一闡提五逆罪説現在世中雖無利益以憐愍故爲生後世諸善種子 [show] (1 hit)
佛説方等般泥洹經 (No. 0378) 0917c26 - 0919a04: 上正眞道見無央數那術菩薩説如來一切事廣議菩薩法句適生一切佛國皆聞今日某菩薩生此佛國阿難我若一劫億那術劫説寶 [show] (1 hit)
四童子三昧經 (No. 0379) 0933c18 - 0934a01: 爾時無攀縁菩薩説此偈已波羅奈城一千徒衆作如是言此童子者甚奇希有智慧辯才無畏深入生已乃能憶知宿命生生之事復能 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1015a25 - 1015c26: 阿難吾處母胎十月與諸菩薩説不退轉難有之法不思議行汝復知耶對曰不知 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1023a29 - 1024a25: 在母胎中與諸十方神通菩薩説不退轉難有之法亦以神通入天四生入地獄四生餓鬼四生畜生四生於四生中胎化二生盡漏疾濕 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1027a23 - 1027c05: 爾時無住菩薩説此偈讃佛已前白佛言過去當來現在五陰清淨不住不不住乃至三十七品梵行不住不不住前後中間境界究竟淨 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1033b15 - 1033b16: 爾時頂王菩薩説此偈讃佛已右遶三匝禮佛而去 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1041a16 - 1041a17: 爾時世尊與妙勝菩薩説此法時有百七十億衆生捨俗五通得六通慧 [show] (1 hit)
菩薩從兜術天降神母胎説廣普經 (No. 0384) 1044a09 - 1044a10: 爾時菩薩説此偈時父母宗族及諸來會者皆發無上平等度意 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.