大正蔵検索 - 再検索


punctuation    Hangul    Eng   

Citation style A:
Citation style B:
()
Citation style C:
()
Citation style D:
()

Search word : "自然生" :

372 hits : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 --- [ keyword count ]


 

法苑珠林 (No. 2122) 0626c24 - 0626c28: 既出家已不須種殖其地自然生諸糠米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使一切衆生皆得道果 [show] (2 hits)
諸經要集 (No. 2123) 0029a07 - 0029a27: 既出家已不須種殖其地自然生諸糠米諸樹自然生諸衣服一切諸天供侍給使又佛藏經云當一心行道隨順法行勿念衣食有所須 [show] (2 hits)
大宋僧史略/附、紹興朝旨改正僧道班文字一集 (No. 2126) 0238b03 - 0238b22: 宗則須結庂隅分限從其自然生於作法緬想魏朝固應漠落矣若此方受戒則朱士行爲其首也南朝永明中三呉初造戒壇此又呉中 [show] (1 hit)
續一切經音義 (No. 2129) 0971b23 - 0971b24: 修外道也經八 萬大劫自然生死如轉縷丸 [show] (1 hit)
金光明最勝王經玄樞 (No. 2196) 0653a04 - 0653a15: 如瑜伽論二皆通三性無自然生義無異故如對法云於遍計相無自性故於依他起生無自性故於圓成勝無性故乃至雖有此義而此 [show] (1 hit)
金光明最勝王經註釋 (No. 2197) 0761b07 - 0761b15: 本非實有體皆從縁起無自然生故云無生餘文可知也 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0342a06 - 0342a24: 何説云得苦解脱等文抄自然生自然滅文 河上公莊子疏云萬物獨化者也非自然也非化生也塊然而生不知所以然而然也已上 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0345b04 - 0345b20: 云即佛教難云若無因縁自然生則石生人人生草木等云云若依莊子則自然ヨムヘシ意云萬物生化各任自己當分謂人生人是人 [show] (1 hit)
華嚴演義鈔纂釋 (No. 2205) 0347b08 - 0347c06: 安從生天地無所從生而自然生故曰有太易有太初有太始有太素此明物之自微至著變化之相内襲也太易者未見氣也易者不窮 [show] (1 hit)
淨土三部經音義集 (No. 2207) 0423b11 - 0423b19: 生兜率已善根力故此寶自然生篋中能降魔消毒大方廣寶篋經曰佛言文殊師利如毘楞迦摩尼寶珠在帝釋頸悉遍普照三十三天 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0563b08 - 0565a28: 唯應於淨土生已上應是自然生於淨土若不知者今文云由託佛願五乘齊入其中羅漢豈非知土憑佛往生 答羅漢有二一已迴心 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0598a29 - 0603b04: 弟子兩説相對聞佛所説自然生信聞餘人説難生信心亦此義也四明勸修得益 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0617c28 - 0620b04: 薩從閻浮提生都率天寶自然生於篋中壞滅諸怖毒事寶精者補處菩薩福力所感生身常用爲莊嚴具作諸佛事已上寶篋經云毘楞 [show] (1 hit)
觀經疏傳通記 (No. 2209) 0634a25 - 0635c24: 薩從閻浮提生兜率天寶自然生於篋中壞滅諸怖毒事寶精者補處菩薩福力所感生身常用爲莊嚴具作諸佛事云云寶篋經云毘楞 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0136c13 - 0137a24: 如是惠者依菩提心勢力自然生離著惠也發起其心者從自證圓明中發起離著 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0165c25 - 0167b23: 滅度之想以三界惑盡故自然生界外方便土蒙勝應遮那之驚覺而八六四二萬 [show] (1 hit)
大日經疏妙印鈔 (No. 2213) 0612a03 - 0612a15: 計乃至有如是我慢故也自然生者等者彼不知業因縁所生也我念自然梵世生又想一切衆生自然生故云自然生者又計自然常故 [show] (3 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0705c15 - 0711a14: 就者是責破第四無因縁自然生句之咎而成此因縁生境界而不無因自然生義也疏何以故内至不現前故者是遮無因自然義而成 [show] (2 hits)
大日經住心品疏私記 (No. 2215) 0818a26 - 0821c20: 法勝用耶云也二者是成自然生義不可得意也意云此行者觀心所現密嚴界會是返違於自他和合因縁生義用之自然生義亦不可 [show] (2 hits)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0042b16 - 0043a28: 天子○此是彼天火初也自然生者○劫初○大梵王下世間作牛形而行婬欲因生種類由此有婆羅門種三十二左第二十云淨行有 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0230c02 - 0231a03: 性生有言從變生有言從自然生有言從微塵生有如是等謬故墮於無因邪因斷常等邪見種種説我我所不知正法佛欲斷如是等諸 [show] (1 hit)
大日經疏演奧鈔 (No. 2216) 0257c19 - 0258b29: 是也後不種自生粳米者自然生粳米也劫初所用皆此類也 酪飯者粳米飯和酪也瞿醯經云凡所飯上皆應點酪中之十七蘇悉地 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0196b02 - 0197a07: 自然外道也二無因萬法自然生計是莊子計同婆沙論所説二無因生論同此義也當段自然外道此義也二無因生論者過去八萬劫 [show] (2 hits)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0208b15 - 0208b25: 計常住諸外道皆同但今自然生義異歟我是常住者釋常不可破壞者釋定自然常生者釋生也不可破壞即決定義也仍釋定義也無 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0243c12 - 0244a17: 中如樂變化天欲用萬物自然生但此所生物自身用之他用事無之他化自在天他又用之也故云他化自在天雖然四王忉利等可有 [show] (1 hit)
大日經疏鈔 (No. 2218) 0358a03 - 0358a21: 智生者内因外縁相應位自然生十縁不生觀智也仍眞言行者先修三密妙行悉地現前時作十縁不生觀解頓可悟入法界也若不知 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0224a01 - 0225a05: 哉清淨我普賢堅固薩埵自然生由彼堅固本無身金剛薩埵身出現六卷云住毘盧遮那佛心已説此唱陀南曰奇哉希有我是普賢堅 [show] (1 hit)
金剛頂大教王經私記 (No. 2225) 0225b02 - 0225c01: 性云堅薩埵自然宋譯云自然生四卷六卷並云自然出現今經五字爲句故略云自然薩埵自然者是普賢身此身顯現故云生上所謂 [show] (3 hits)
梵網戒本疏日珠鈔 (No. 2247) 0177b10 - 0177b23: 不食已上彼疏二云完非自然生皆因殺命得若人斷完眞成劫命賊菩薩戒云六道衆生皆是我父母而殺而食者亦殺我父母亦殺我 [show] (1 hit)
資行鈔 (No. 2248) 0749c03 - 0749c24: 佛鉢四天王所獻四山頭自然生故餘人無此自然鉢若求作甚難多所妨廢是以不聽比丘畜者以其重故佛乳哺力勝一萬白香象力 [show] (1 hit)


Produced by: The SAT Daizōkyō Text Database Committee

Established: March 17, 1998. Updated: April 1, 2008. (c) 1998-2008 All rights reserved.